ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2020

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Налшык щыIущIащ УФ-м юстицэмкIэ и министрым и къуэдзэ Алханов Алий

2020-07-18

 • Бадзэуэгъуэм и 16-м лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIащ Урысей Федерацэм юстицэмкIэ и министрым и къуэдзэ Алханов Алий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБР-м и Iэтащхьэр Махуэ Билал ехъуэхъуащ Олимп Джэгухэм я чемпион зэрыхъуамкIэ

2020-07-18

 • Инджылызым и къалащхьэм 2012 гъэм щекIуэкIа Гъэмахуэ Олимп Джэгухэм я дыщэ медалыр Махуэ Билал къызэрыратамкIэ абы ехъуэхъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Балли 100 къехь

2020-07-18

 • Мы махуэхэм хэIущIыIу хъуащ курыт школыр къэзыуххэм ята япэ къэрал къэпщытэныгъэхэм къарикIуахэр. Илъэс блэкIахэми хуэдэу, ди гуапэ зэрыхъущи, ЕГЭ-р зыт мыгъэрей ныбжьыщIэхэми къагъэлъагъуэ щIэныгъэ куурэ зэфIэкI лъагэрэ зэрабгъэдэлъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрым псэупIэу щаухуэм процент 14-м щIигъукIэ хохъуэ

2020-07-18

 • Илъэсыр къызэрихьэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щащIащ псэупIэ метр зэбгъузэнатIэ мини 146-м щIигъу. Илъэс кIуам и иджы хуэдэ лъэхъэнэм еплъытмэ, ар процент 14-м щIигъукIэ нэхъыбэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

«Адыгэ псалъэр» къезыгъэхьхэм  захудогъазэ

2020-07-18

 • 2020 гъэм и етIуанэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэмрэ журналхэмрэ Iэ щыщIадз зэманыр иухащ.
 • «Адыгэ псалъэ» газетыр зыIэрыхьэну хуейхэм хъыбар фыдогъащIэ шыщхьэуIум (августым) щыщIэдзауэ ар къевгъэхьын папщIэ Iэ щыщIэвдз хъунущ Урысей пощтым и дэтхэнэ IуэхущIапIэми.
 • Мази 5-м «Адыгэ псалъэ» газетым и уасэр сом 580-рэ кIэпIейкIэ 25-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Адыгагъэр  я Iэпэгъуу  щIэныгъэ  лъагъуэр  хэзышхэр

2020-07-18

 • Адыгэу ущытыным къикIыр зауэлI хахуэм и псэ пIутынырщ. Щхьэхуитыныгъэм зэрыхуэпабгъэмрэ къарууэ яхэлъамрэщ а лъэпкъым гъуэгугъэлъагъуэ хуэхъуари и тхыдэр зыгъэнэхуари. Зэман куэд дэкIащ ди лъэпкъым зэрихьа лIыгъэмрэ бэлыхьу зыхэтамрэ лъандэрэ, ауэ а хахуагъэмрэ лIыгъэмрэ ноби тфIэкIуэдакъым. Абы и зы Iыхьэ цIыкIущ Москва къалэ и «Сокол» районым щылажьэ «Радий» щIэныгъэ-производственнэ IуэхущIапIэ» АО-р.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Черкесск и «Интер»-р хагъащIэ

2020-07-18

 • Топджэгум дихьэххэр хуабжьу хуэзэшащ фыIэ ялъагъу командэхэм я зэIущIэхэм. Абыхэм щIадзэжыным и зы нэщэнэщ гъубж кIуам Железноводск къалэм щыIар. «Спартак-Налшыкымрэ» Черкесск и «Интер»-мрэ къапщытэжащ мыгувэу зэхаублэжыну Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2020 — 2021 гъэхэм я зэхьэзэхуэм зэрыхуэхьэзырыр .

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Убых щIыналъэм къыщыхожаныкIхэр

2020-07-18

 • Блыщхьэ кIуам Сочэ къалэм щекIуэкIащ ММА-м хыхьэ «Absolute Championship Akhmat»-м (АСА) Iэпщэрызауэ зэхэтымкIэ зэпеуэ зэхуэщIа. Коронавирус уз зэрыцIалэр гъатхэм къызэрежьэрэ ар абы и япэ зэхьэзэхуэт. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэу Хьэщпакъ Елдаррэ Туменов Бибертрэ убых щIыналъэм дыщэ медалхэр кърашащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Уафэбгыкъу  и нэлат

2020-07-18

 • МэшбащIэ  Исхьэкъ
 • Тхыдэ роман
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№37 — 39, 41 — 48,
 • 50 — 51, 54 — 57, 62, 65 — 68,
 • 70 — 72, 74, 77, 79, 81- 83-хэм итщ).
 • — Куэдыщэрэ дыгупсысащ. ПIалъэу щыIэри икIащ, ауэ апхуэдизу къэбэрдейхэм а пIалъэм щытевгъэчыныхькIэ… дыныфпэплъэнщ. Зи дахагъэм нурыр къыщхьэщих хъангуащэ Алсу къыфIэвдыгъуа Налмэс унэIутыр къытхуевгъэшэжмэ, иджыри махуитI ныфхутетлъхьэжынщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЖьэкIэмыхъу  Борис Хьэбыж  и  къуэр

2020-07-18

 • Бадзэуэгъуэм и 13-м кэнжэдэсхэм хъыбар гуауэ къахэIуащ — а махуэм дунейм ехыжащ щIэблэр егъэджэным, гъэсэным зи гъащIэр щхьэузыхь хуэзыщIа нэхъыжьыфI ЖьэкIэмыхъу Борис Хьэбыж и къуэр. ЦIыхугъэ мардэ жыхуаIэм къиубыдым зы лъэбакъуэкIи емыбэкъуа, и адэ-анэ Iумахуэхэу Хьэбыжрэ Сарихъанрэ ирагъэлъэгъуа щапхъэм къыпызыща цIыху дахэт Борис.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Чым Владимир Сэфарбий и къуэр

2020-07-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэ-рым ухуэныгъэм епха и IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм гущIыхьэ ящыхъуауэ хъыбар къыдагъэщIащ КъБКъУ-м и инженер-техникэ факультетым и унафэщIу илъэс куэдкIэ щыта Чым Владимир Сэфарбий и къуэр дунейм зэрехыжамкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-07-18

 • ЦIыхушхуэхэм я гупсысэхэр
 • Насыпыр зылъысыр
 • Ухъуапсэу ущысыным зыри и мыхьэнэкъым, а узыщIэхъуэпсыр зыIэрыбгъэхьэным иужь уимытмэ.
 • Ливрага Хорхе Анхель.
 • Насыпыр зылъысыр куэдрэ лажьэрщ.
 • Леонардэ да Винчи.
 • ЦIыхум и хэщIыныгъэ нэхъ ин дыдэр зэманыр пщIэншэу гъэкIуэдынырщ.
 • Теофраст Тиртам.
 • ЦIыхум нэхъ лъапIэ дунейм къытехьакъым. Ар псэ зыIут адрей псоми акъылкIэ къащхьэщокI, и дуней тетыкIэкIи ар игъэпэжу щытын хуейщ – нэхъыщхьэращи, и къабзагъэкIэ, узыншагъэкIэ, губзыгъагъэкIэ, псэукIэкIэ.
 • Павлов Иван.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-07-18

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 20
 • Сыхьэти 10 пщIондэ лажьэркъым
 • 17.00 «ЕджэкIэ нэгузыужь» (12+)
 • 17.40 «Жай». Гъэмахуэм теухуа усэхэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Шал Хъусен и концерт. ПэщIэдзэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Усэхэр зэрыт дэфтэр»

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр