ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Убых щIыналъэм къыщыхожаныкIхэр

2020-07-18

  • Блыщхьэ кIуам Сочэ къалэм щекIуэкIащ ММА-м хыхьэ «Absolute Championship Akhmat»-м (АСА) Iэпщэрызауэ зэхэтымкIэ зэпеуэ зэхуэщIа. Коронавирус уз зэрыцIалэр гъатхэм къызэрежьэрэ ар абы и япэ зэхьэзэхуэт. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэу Хьэщпакъ Елдаррэ Туменов Бибертрэ убых щIыналъэм дыщэ медалхэр кърашащ.

  • СOVID-19-м зыщахъумэн папщIэ зэпеуэхэр екIуэкIащ санитар хабзэ псори ягъэзащIэу икIи цIыхухэр еплъыну къримыхьэлIэу. Абы щхьэкIэ ар нэхъ кIащхъэ хъуакъым. ЗэпэщIэува зэхьэрхуэрэгъу тIощIри зыщIэхъуэпсыр япэ увыпIэм и закъуэт икIи зэпэщIэтыныгъэхэр а Iуэхум гуащIэ ищIащ.
  • Зэпеуэ нэхъыщхьэхэм хэта Туменов Биберт кIэух зэIущIэм и кIыхьагъкIэ щхьэкъэIэтыпIэ иритакъым курыт псынщIагъ зиIэ спортсменхэм я деж къыщыпэщIэта Новокузнецк щыщ Матмуратов Александр. «Fight Nights Global» лIэужьыгъуэмкIэ ар вице-чемпионт. АрщхьэкIэ ди лъахэгъур нэхъ лъэщащ икIи судьяхэм зэдэарэзыуэ текIуэныгъэр хуагъэфэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIам.
  • Апхуэдэ дыдэ ехъулIэныгъэшхуэ зыIэригъэхьащ Хьэщпакъ Елдари. Белгород къикIа Чернов Александр бжьыпэр иубыдыну ди щIалэм зы гугъи къыхуигъэнакъым.
  •  
  • Жыласэ Замир.