ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2020

Зыхуей  хуэзэу  екIуэкIащ

2020-07-03

 • Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм теухуа IэIэтыр ди къэралым зыхуей хуэзэу щекIуэкIащ. Бадзэуэгъуэм и 1-м, бэрэжьейм, иухащ IэIэтыр. Ар махуиблкIэ екIуэкIащ. Иджырей IэIэтыр адрейхэм емыщхьу кIыхьу зэрекIуэкIам къыщымынэу, зэIухауи щытащ — абы кIэлъыплъащ цIыху мелуан ныкъуэм щIигъу. Къапщтэмэ, IэIэтыр хабзэм тету къызэгъэпэща хъуащ, ныкъусаныгъэ егъэлеяи къыхэкIакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрым мардэхэр мащIэ-мащIэурэ щыIуахыж

2020-07-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм коронавирус узыфэм земыгъэубгъуным хуэгъэпсауэ щагъэувауэ щыта мардэхэр Iухыжыным и къыкIэлъыкIуэ Iыхьэм хуокIуэ. ЩIыналъэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. мэкъуауэгъуэм и 30-м Iэ щIидзащ абы теухуа Указым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2020-07-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • промышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ
 •  и министрым теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр
 • Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм и 81-нэ статьям и «б» пунктым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм промышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ и министру гъэувын Iэхъуэбэч Шамиль Аслъэнбий и къуэр.
 2. Мы Указым къару егъуэт абы Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэ               КIУЭКIУЭ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм мэкъуауэгъуэм и 30-м
 • №78-УГ
 •  

Зыхыхьэхэр: Указ

Iэ зыIэтахэм я процент 85-р арэзыуэ къыщIокI

2020-07-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщапщытэжащ Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм ятеухуауэ мэкъуауэгъуэм и 25-м щегъэжьауэ бадзэуэгъуэм и 1 пщIондэ екIуэкIа IэIэтым кърикIуахэр. Ар журналистхэм яжриIащ КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и унафэщI Джэш Вячеслав.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

 Дунейпсо Адыгэ Хасэм и  видеоконференцхэр хабзэ мэхъу  

2020-07-03

 • Ди газетым зэрытетащи, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и гъэзэщIакIуэ гупым хэт-хэм я зи чэзу зэхуэсыр иджыблагъэ видеоконференц щIыкIэм тету ирагъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Сабийхэм папщIэ ят ахъшэм теухуауэ

2020-07-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм хъыбар фегъащIэ зи ныбжьыр илъэси 3-м къыщыщIэдзауэ 7 нэс сабийхэм мазэ къэс къратыну ахъшэм щхьэкIэ лъэIу тхылъхэр иджыри зэрыIахымкIэ. Дэфтэрхэр епт хъунущ цIыхур щыпсэу щIыпIэм ЛэжьыгъэмкIэ, IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и центрым, Iуэхутхьэбзэ зэхуэмыдэхэр щызэфIагъэкI центрым (МФЦ), электроннэу ебгъэхь хъунущ къэрал Iуэхутхьэбзэхэм я порталым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Махуэ тIощIрэ щырэ

2020-07-03

 • Совет Союзым и Лiыхъужь Левченкэ Василий
 • Уэздыгъэ хьэнэфийкIэ къэгъэнэхуа щIыунэм полкым и унафэщI-хэр щызэхэсщ. Ахэр тегъэхуауэ йодаIуэ майор Левченкэ Василий жиIэм. Псалъэмакъыр и кIэм нэблэгъащ: «Батальонищым япэ итынущ Бурцевым ейр, адрей тIур нэхъ иужьыIуэкIэ псым нытохьэ. ЩIэупщIэн щыIэ?»

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Нобэ

2020-07-03

 •  ГИБДД-м (ГАИ-м) и лэжьакIуэхэм я махуэщ. ЦIыхубэ комиссархэм я советым ищIа унафэм ипкъ иткIэ 1936 гъэм къызэрагъэпэщащ ГАИ-р.
 •  Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щыпсэу лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэм и махуэщ
 •  Алтай Республикэр къыщызэрагъэпэща махуэщ
 •  Хакасия Республикэм и махуэщ
 •  Беларусь Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛъагапIэ инхэм къыхуигъэщIа

2020-07-03

 • Алыдж-урым бэнэк
 • Ди лъахэгъу Жаным Аслъэн и бэнэкIэ екIум блэкIа лIэщIыгъуэм и 80 гъэхэм дуней псор иригушхуэрт. Ар Совет Союзым и чемпионт, Европэм щытекIуат, Дунейпсо кубокыр зыIэщIэлът, спортым щIыхь зиIэ и мастерт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Мдзымтэ (Мзымтэ)

2020-07-03

 • ЩIыпIэцIэхэр
 • Тхыдэм къызэрыхэщыжымкIэ, Сочэ и Iэгъуэблагъэм щыIэ щIыпIэ телъыджэу иужькIэ «Красная поляна» зыфIащыжам нэхъапэхэм Къуэбыдэ (Кбаадэ) цIэмкIэ еджэу щытащ. Ар зэгъэщIылIа Мдзымтэ къуршыпс уэрым и къежьапIэр Кавказ Шытх Нэхъыщхьэм дыгъапIэмкIэ гъэза и джабэ нэкIухэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

МашинэщIэхэр  ират

2020-07-03

 • Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ управленэм техникэ IуэхутхьэбзэхэмкIэ и къудамэм и унафэщI, артиллерие дзэ зэщIэузэдахэмкIэ и IэнатIэм и тхьэмадэ, подполковник Рыков Михаил «Патриот» машинэщIэхэр зыхуагъэфэщахэм абыхэм я IункIыбзэIуххэр яритыжащ. Ирилэжьэн папщIэ машинэ псынщIэу 8 иратащ «Iуащхьэмахуэ» СОБР-м, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и СОБР-м, ОМОН-м я къудамэхэм я шофёрхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Уафэбгыкъу  и нэлат

2020-07-03

 • МЭШБАЩIЭ  Исхьэкъ
 • Тхыдэ роман
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№37 — 39, 41 — 48, 50 — 51, 54 — 57, 62, 65 — 68,
 • 70 — 72, 74, 77-хэм итщ).
 • Пащтыхь Пётр I хэкIэсауэ къыгурыIуэжат зауэлI хеитIыр, и нэм лъы къытрихуэу, зэрыIэщIэукIар, арщхьэкIэ IэфракIэм едзэкъэжыф щыIэ? А къыIэщIэщIам Мазепэр къызэрыщIидзар хыхьэжауэ урыс пащтыхьыр иджы щхьэлажьэт. И фIэщ хуэщIыртэкъым гетманыр къызэрепцIыжар: «…Щыуагъэхэр, аргуэрыжьу щыуагъэхэр. Дэтхэнэра пэжыр? Хэт пцIы зезы- хьэр? Апхуэдиз зэманым пэжкIэ сызыщыгугъар дауэрэ нэпцIт?» — гупсы-сэ жэуапыншэхэм хэзэрыхьа пащтыхьыр нэщхъейт. Губжь егъэлеям еныкъуэкъу Пётр и нэшкIул сэмэгум хуэш техьэгъуэ ирижэху, шухьэ къэптал удзыфэм и Iунэ дыщафэхэр дритIэтей-ирипхыхыжурэ, пэшышхуэр хуримыкъуу, и щхьэр зэрихьэрт. Пащтыхьыр лIы щхьэц хъурыфэ Iувт. Дамащхьэхэм теуэж а щхьэц утIэрэзар щхьэгъэкъыу иридзэкIыурэ, и жьэпкъыпэ плIимэр ерыщу щIикъузэжу лIыр папщэрт. Мо накъэпакъэ Iупэ Iувышхуэр бауэкIэщIу щыхэпсчауэкIэ и нагъуэ хъуреишхуитIыр натIабгъуэ лъагэм, къазыхъу нэгэгъуу, къыщIэтIысхьэрти шынагъуэу къыщихупэрт. Езыр шырыкъу лъащхьэ лъагэрэ, лIы лъакъуэ кIыхьыжьу, и гуауэми дамэдууфэ щIэмыхъукIыу иныжь къутахуэт Пётрыр, егъэлеяуэ лIышхуэт…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха