ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2020

2020-07-16

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Хэхыныгъэ IэнатIэм зегъэужьыным хуащIа хэлъхьэныгъэмрэ илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэмрэ папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Азаматов Къайсын Мухьэрбэч и къуэм — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ХэхакIуэ комиссэм хэтым
 • Железовэ Светланэ Фёдор и пхъум — Прохладнэ къалэ щIыналъэ хэхакIуэ комиссэм и секретарым
 • Щхьэгъэпсо ФатIимэ Башир и пхъум — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ХэхакIуэ комиссэм и хъыбарегъащIэ центрым и чэнджэщэгъум.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •       Iэтащхьэ                            КIУЭКIУЭ Казбек
 •  
 • Налшык къалэ
 • 2020 гъэм бадзэуэгъуэм и 13-м
 • №84-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и деж шынагъуэншагъэм, Iулъхьэм пэщIэтынымрэ хабзэр къызэгъэпэщынымрэ  я IуэхухэмкIэ щыIэ зэзыгъэуIу зэхуэсым и зэIущIэм

2020-07-16

 • Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Чайкэ Юрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и деж шынагъуэншагъэм, Iулъхьэм пэщIэтынымрэ хабзэр къызэгъэпэщынымрэ я IуэхухэмкIэ щыIэ зэзыгъэуIу зэхуэсым и зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым къудамэщIэ къыщызэIуах

2020-07-16

 • КIуэкIуэ Валерий и цIэ зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш къэрал университетымрэ антимонопольнэ IэнатIэм и Управленэу КъБР-м щыIэмрэ Iуэху зэрызэдащIэнумкIэ иджыблагъэ зэгурыIуэныгъэ зэраухылIащ. Абы ипкъ иткIэ университетым экономикэмрэ управленэмкIэ и къудамэм хы-     хьэу «Антимонопольное регулирование» кафедрэщIэр къызэIуахащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Олимп  чемпион  Махуэ  Билал

2020-07-16

 • ИлъэсийкIэ  дызыпэплъа  захуагъэ
 • Вэсэмахуэ и пщэдджыжьым дгъуэта дэрэжэгъуэр пщIыхьэпIэ IэфIым хуэдэт. Интернетым къытIэригъэхьа хъыбар гуапэр ди фIэщ мыхъуу, къытедгъэзэжурэ мызэ-мытIэу щIэдджыкIыжащ. НэгъуэщI щIыпIэхэм къыщытлъыхъуащ ар щIэзыгъэбыдэж Iуэхугъуэхэр. Пэжт! Допинг къэпщытэныгъэхэр щIэрыщIэу ирагъэкIуэкIыжу, 2012 гъэм Лондон щекIуэкIа Гъэмахуэ Олимп Джэгухэм бэнэкIэ хуитымкIэ килограмми 120-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэхьэзэхуэм кърикIуахэм хэплъэжа нэужь  Дунейпсо Олимп Комитетым дыщэ медалыр яхуигъэфэщащ Махуэ Билалрэ Ираным щыщ Гасеми Камейлрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ЖармыкIэм и лэжьыгъэмпещэж

2020-07-16

 • Абхъаз Республикэм и цIэр зэрихьэу Налшык къалэм иIэ утыкум щэбэт, тхьэмахуэ махуэхэм къыщызэрагъэпэщ жармыкIэхэм щыщэхуэн яфIэфIщ цIыху куэдым. Апхуэдэу щыщыткIэ, коронавирус узыфэ зэрыцIалэм зыщиубгъуа мы мазэхэм ар зэрымылэжьар икъукIэ къохьэлъэкI ерыскъыпхъэхэр абы тхьэмахуэм зэ къыщызыщэхуу есахэм. Абыхэм я закъуэкъым — зи продукцэр абы щызыщэхэми хэщIыныгъэшхуэхэр ягъуэтащ иужьрей зэманым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Бахъсэн  щIыналъэм  мыIэрысэ  пасэр  щыIуахыж

2020-07-16

 • Бахъсэнёнок (Къэсейхьэблэ) жылэм щыщ Хьэтэжьыкъуэ Хьэсэнбий игъэлажьэ IуэхущIапIэм щыщIадзащ «Женева» мыIэрысэ пасэ лIэужьыгъуэр щыIухыжын.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Къуажэ егъэджакIуэ» программэм лэжьэн щIедзэ

2020-07-16

 • Урысейм и Президент Путин Владимир 2019 гъэм мазаем и 20-м УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъэзам къыщигъэлъэгъуауэ щытащ егъэджакIуэхэр къуажэ пхыдзахэм щылэжьэным зэрытрагъэгушхуэну программэ зэхалъхьэу ирагъэжьэну. Зи гугъу тщIы проектым «Къуажэ егъэджакIуэ» цIэр фIащащ икIи мы гъэм щIышылэм и 1-м щегъэжьауэ абы къэралым лэжьэн щыщIидзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗэхъуэкIыныгъэфIхэм  я  Iэужь

2020-07-16

 • Дызэрыщыгъуазэщи, бгылъэ щIыпIэхэм Iэщыр щыщыIэ лъэхъэнэм и гуащIэгъуэщ. Ар йокIуэкI КъБР-м и Правительствэм а Iуэхум ехьэлIауэ къыдигъэкIа унафэм ипкъ иту. Абы и къызэгъэпэщыкIэм, хъупIэхэр, республикэм и бгылъэ щIыпIэхэм щыIэхэри езы къуажэхэм къедзахэри, къызэрагъэсэбэп щIыкIэм лъыгъуэзэныр, кIэлъыплъыныр и пщэ далъхьащ КъБР-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэмрэ абы къегъэщIылIа IуэхущIапIэхэмрэ я IэщIагъэлIхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэмахуэ

Нобэрэ пщэдейрэ

2020-07-16

 • Бадзэуэгъуэм и 16, махуэку
 •  Украинэм и бухгалтерымрэ аудиторымрэ я махуэщ
 • 622 гъэр Муслъымэн махуэгъэпсым и щIэдзапIэщ. Мухьэмэд Бегъымбарыр Мэчэм икIри Мадинэ кIуащ.
 • 1790 гъэм США-м и Конгрессым унафэ къищтащ къэралым и къалащхьэщIэ Вашингтон щаухуэну щIыр абы хухэхыным теухуауэ.
 • 1909 гъэм автомобилхэр къыщIэзыгъэкI «Ауди» компаниер къызэрагъэпэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

IуэрыIуатэ — дыщэ пхъуантэ

2020-07-16

 • Гъэсэпэтхыдэхэр
 • Сышынэркъым жаIэми…
 • Зы лІыжь цІыкІу фызи быни имыІэжу, хуэмыщІауэ псэурт. ЩІыІи къытехъуауэ унэм щІэпІыщІыхь щыхъум, пхъэ къурагъ зытІущ къэслъэфынщ жиІэри мэзым кІуащ. ЛІыжьым, мы зы пхъэр хэслъхьэжми, схуэлъэфынщ жиІэурэ пхъэлъэфынхэр зырищІар зэкІэрищІэри, зы дэгъэзыкІыгъуэ тІэкІу деж къыщысым, мо дыгъафІэм уэсри  тІэкІу  текІыжауэ къыщІэкІынти, лІыжьыр къеІэ пэтми, къыдэмыкІыф хъуащ. Лъэбакъуэ къичыхукІэ:
 • — Сыт мыгъуэ зыщІэзгъэлІэжыр, сыфызкъым, сыбынкъым, абы нэхърэ сылІащэ-рэт, — жиІэрти, пхъэм тетІысхьэурэ и щхьэ хуэшхыдэжырт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Урыхупс ефа пелуан Къуэдзокъуэ Анатолэ

2020-07-16

 • Адыгэр зэрыщыту дызэрыгушхуэ лIы ахъырзэманщ Къуэдзокъуэ Анатолэ Тембот и къуэр. Ар бэнэкIэмкIэ Совет Союзым щэнейрэ и чемпионащ, спортым и мастерщ, Къэбэрдей-Балъкъэрым физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ. Нобэ Къуэдзокъуэм и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Узыфэ зэрыцIалэр зэуэлIахэм я бжыгъэм къыхэхъуэжынкIэ хъунущ бжьыхьэм

2020-07-16

 • Коронавирус уз зэрыцIалэм республикэм зыщемыгъэубгъуным хуэунэтIа профилактикэ лэжьыгъэхэр къызэрызэрагъэпэщымрэ а узыфэм зэрыпэщIэтымрэ ятеухуа Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ Оперативнэ штабым 2020 гъэм бадзэуэгъуэм и 15-м ирихьэлIэу къызэритамкIэ, COVID-19-р къызэрахутэ тестыр ирагъэтащ цIыху 107.470-м, абыхэм ящыщу 5686-м а узыр къефыкIыу къыщIэкIащ. Иужьрей жэщ-махуэм къриубыдэу къахутахэр 41-рэ мэхъу, сымаджэщхэм щIэлъщ 691-рэ, абыхэм ящыщу 40-м реанимацэм щоIэзэ. Узыфэр къызэрежьэрэ дохутырхэм ягъэхъужащ 5191-рэ, 62-р къахуегъэлакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тырку адыгэ литературэ

2020-07-16

 • Нэхъ пасэу фыкъызэрыдгъэгугъам тету, ди щIэджыкIакIуэхэм Тыркум щыщ тхакIуэ Тэгъулан Екъуб «Гъуазэрытхэ» зыфIища и тхылъыщIэм щыщ хъыбархэр фи пащхьэ къыдолъхьэ. Къуажэ гъащIэм, унагъуэм, лъэпкъым, цIыху зэхэтыкIэм, тхыдэм, дэтхэнэ цIыхуми дунейм тетыху зэригъэзахуэ гупсысэхэм ятеухуащ Тэгъуланым и Iуэтэжхэр. Ахэр Екъуб адыгэбзэкIэ итхащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха