ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Черкесск и «Интер»-р хагъащIэ

2020-07-18

  • Топджэгум дихьэххэр хуабжьу хуэзэшащ фыIэ ялъагъу командэхэм я зэIущIэхэм. Абыхэм щIадзэжыным и зы нэщэнэщ гъубж кIуам Железноводск къалэм щыIар. «Спартак-Налшыкымрэ» Черкесск и «Интер»-мрэ къапщытэжащ мыгувэу зэхаублэжыну Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2020 — 2021 гъэхэм я зэхьэзэхуэм зэрыхуэхьэзырыр .

  • НэгъуэщI щIыпIэхэм зыкъыщызыгъэлъагъуэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ футболист зыбжанэ зришэлIэжу зэхъуэкIыныгъэфIхэр иужь махуэхэм къыщыхъуа «Спартак-Налшыкым» щыджэгухэм я гукъыдэжыр зэрыиныр мы зэIущIэм къыщагъэлъэгъуащ. Япэ дакъикъэхэм щыщIэдзауэ абыхэм тепщэныгъэр яутIыпщакъым икIи Черкесск и «Интер»-м щхьэкъэIэтыпIэ иратакъым.
  • Джэгум и япэ сыхьэт ныкъуэм я хьэрхуэрэгъухэм иджыри зыгуэрурэ захъумэжыфами, налшыкдэсхэм я ебгъэрыкIуэныгъэхэм ахэр адэкIэ пэлъэщакъым. 31-нэ дакъикъэм бжыгъэр къызэIуихащ къэзыгъэзэжахэм ящыщ Гугуев Магомед. Мыгувэу ар игъэбэгъуащ жыжьэу щыту дахэу топ дэзыгъэкIа Iэпщацэ Марат. КIэух бжыгъэр зэфIигъэуващ джэгум и етIуанэ Iыхьэм губгъуэм къихьа, 2019 — 2020 гъэхэм щыIа зэхьэзэхуэм «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьауэ нэхъыфIу зыкъэзыгъэлъэгъуа Бацэ Къантемыр. Пащты Руслан къыхита топыр абы Iэзэу щхьэкIэ дигъэкIащ.
  • Ди командэм хэту Черкесск и «Интер»-м зэныбжьэгъугъэ зэIущIэ бадзэуэгъуэм и 14-м драгъэкIуэкIащ Антиповым (Къардэным, 46), Сындыкум (Уэрэзейм, 60), Шаваевым (Миндадзе, 70), Шумахуэм, КIэдыкIуейм, Дэхъум (Клышэ, 46), Iэпщацэм (ДыщэкIым, 60), Пащтым (Торосян, 65), Хьэшырым (Бахъсэнокъуэм, 70), Ашум (ХъутIэм, 46), Гугуевым (Бацэм, 46).
  • Хъыбар къызэрытIэрыхьамкIэ, Машэжь Ратмир «Спартак-Налшыкым» хэкIыжащ. Ди командэм хэту зэIущIэ 57-рэ езыгъэкIуэкIа гъуащхьэхъумэныкъуэр иджы щыджэгунущ Новороссийск и «Черноморец»-м.
  • КъищынэмыщIауэ, налшыкдэсхэм иращIылIа зэгурыIуэныгъэм пащакъым Запалацкий Сергей, Бунаков Даниил, Апажэ Чэрим, Iэщын Аслъэн, Стригэ Артём сымэ. И Iуэхур зэкIэ зэхэкIыпакъым Белоусов Никити.
  • ТхьэмахуитI-щы дэкIмэ щIадзэжыну зыхуагъэфащэ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 20120 — 2021 гъэхэм я зэхьэзэхуэм «Спартак-Налшыкым» Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащ- хьэм адэкIи зыщыхуигъэхьэзырынущ. Хьэрхуэрэгъухэр игъуэтмэ, зэныбжьэгъугъэ зэIущIэхэри иригъэкIуэкIынущ.
  • Жыласэ Заурбэч.