ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-07-18

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 20
 • Сыхьэти 10 пщIондэ лажьэркъым
 • 17.00 «ЕджэкIэ нэгузыужь» (12+)
 • 17.40 «Жай». Гъэмахуэм теухуа усэхэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Шал Хъусен и концерт. ПэщIэдзэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Усэхэр зэрыт дэфтэр»

 • 20.00 «УимыIэри умыхъумэри зыщ»
 • 20.30 «Ныбжьэгъухэм срагъу-сэу». Макитов Арсен (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Парламентым и сыхьэт» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, бадзэуэгъуэм и 21
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Парламентым и сыхьэт» (16+)
 • 6.50 «УимыIэри умыхъумэри зыщ»
 • 7.20 «Жай». Гъэмахуэм теухуа усэхэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Ныбжьэгъухэм срагъусэу». Макитов Арсен (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «Усэхэр зэрыт дэфтэр»
 • 8.45 «ЕджэкIэ нэгузыужь» (12+)
 • 9.20 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Нажэ, си шыд цIыкIу!» Кулиев Къайсын и повестым щыщ пычыгъуэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.20 «Спорт хъыбархэр» (12+)
 • 17.45 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Шал Хъусен и концерт. КIэухыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 20.05 «Нэхъыжьым и псалъэ». Хьэрэдурэ Музрэч. Курп Ипщэ къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Ди кхъужьеижьыр гум ихуакъым». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь КIыщокъуэ Алим къыщалъхуа махуэм ирихьэлIэу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 22
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 6.35 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэ-хэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Ди кхъужьеижьыр гум ихуакъым». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь КIыщокъуэ Алим къыщалъхуа махуэм ирихьэлIэу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Спорт хъыбархэр» (12+)
 • 9.05 «Нажэ, си шыд цIыкIу!» Кулиев Къайсын и повестым щыщ пычыгъуэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Щытхъу зиIэ дохутыр». Адэ-анэхэм папщIэ (12+)
 • 17.35 «Телестудио»: адыгэбзэ. 72-нэ дерс (12+)
 • 18.05 «Илъэсхэмрэ уэрэдхэмрэ». «Бийнёгер» балъкъэр лъэпкъ уэрэдыр зратхам теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.35 «Шэджэмыпс дефащ». Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим къыщалъхуа махуэм ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Гъуазэрыплъэ». КIыщокъуэ Алим (адыгэбзэкIэ)
 • 20.30 «IэпщIэлъапщIэм и щэхухэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «Бессмертие, дарованное величием». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим и гъащIэмрэ и творчествэмрэ теухуа фильм (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 23
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Бессмертие, дарованное величием». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим и гъащIэмрэ и творчествэмрэ теухуа телевизионнэ фильм (12+)
 • 7.05 «Шэджэмыпс дефащ». Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим къыщалъхуа махуэм ирихьэлIэу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Гъуазэрыплъэ». КIыщокъуэ Алим (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «IэпщIэлъапщIэм и щэхухэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Щытхъу зиIэ дохутыр». Адэ-анэхэм папщIэ (12+)
 • 9.20 «Телестудио»: адыгэбзэ.   72-нэ дерс (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 70-нэ дерс (12+)
 • 17.35 «Жыг щIагъым». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Чемпионхэр». Аккаев Азнаур. Спорт нэтын (12+)
 • 18.30 Макъамэ нэтын (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Ди лъэхъэнэгъу». Химие щIэныгъэхэм я кандидат Iэдэмокъуэ Маринэ (12+)
 • 20.25 «ЗекIуэ». Тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Мэрзей Аслъэн зыхэт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «ГукъэкIыжхэр». УФ-м и цIыхубэ артисткэ Кульбаевэ Людмилэ и фэеплъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 24
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Ди лъэхъэнэгъу». Химие щIэныгъэхэм я кандидат Iэдэмокъуэ Маринэ (12+)
 • 6.55 «ГукъэкIыжхэр». УФ-м и цIыхубэ артисткэ Кульбаевэ Людмилэ и фэеплъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «ЗекIуэ». Тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат Мэрзей Аслъэн зыхэт нэтын (адыгэбзэ-кIэ) (12+)
 • 8.30 «Чемпионхэр». Аккаев Азнаур. Спорт нэтын (12+)
 • 9.00 Макъамэ нэтын (12+)
 • 9.30 «Жыг щIагъым». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.55 Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 70-нэ дерс (12+)
 • 10.20 «Анэшхуэм и таурыхъхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Нартхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.30 «Гум имыхуж сатырхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 «Музейхэр». Высоцкий Владимир и цIэкIэ щыIэ музейр (12+)
 • 18.15 «ХэкIыпIэ щыIэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.30 «Гухэлъ уэрэдхэр». Лирикэ концерт (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «ГъащIэм схухиша гъуэгу». ЦIыпIынэ Цацэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «ЛIэщIыгъуэхэм я джэрпэджэж» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Филологие щIэныгъэхэм я доктор Гъут Iэдэм (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 25
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Филологие щIэныгъэхэм я доктор Гъут Iэдэм (12+)
 • 7.10 «ГъащIэм схухиша гъуэгу». ЦIыпIынэ Цацэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «ЛIэщIыгъуэхэм я джэрпэджэж» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «Музейхэр». Высоцкий Владимир и цIэкIэ щыIэ музейр (12+)
 • 8.50 «Гухэлъ уэрэдхэр». Лирикэ концерт (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.20 «ХэкIыпIэ щыIэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.35 «Билляча». Сабийхэм пап-щIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Классикэр псоми папщIэ»
 • 17.35 «УпщIэ щыуэркъым» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «ЦIыху Iущхэм зэрыжаIа-уэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Дмитриев Владимир (12+)
 • 18.50 «Кавказым хуэусахэр». Высоцкий Владимир (12+)
 • 19.20 «Ди тхылъэщым» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.00 «Си гукъэкIыжхэр». Пшынауэ Къудей Зое (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 20.45 Пхъэм елэжь IэпщIэлъап-щIэ Кудаев Исса (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 СурэтыщI Занкишиев Ибрэхьим (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 26
 • 6.00 Республикэм щыхъыбар-хэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 6.15 «Ди тхылъэщым» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «Кавказым хуэусахэр». Высоцкий Владимир  (12+)
 • 7.25 СурэтыщI Занкишиев Ибрэхьим (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.55 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.10 «Кавказым хуэусахэр». Высоцкий Владимир (12+)
 • 8.40 «Си гукъэкIыжхэр». Пшынауэ Къудей Зое (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «УпщIэ щыуэркъым» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.35 Пхъэм елэжь IэпщIэлъапщIэ Кудаев Исса (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 10.00 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 16.00 Мультфильм (0+)
 • 16.10 «Микрофоныр — сабийхэм». Къуэжакъ Иринэ (12+)
 • 16.25 «Сабиигъуэм и дуней». «Живая классика» урысейпсо зэпеуэм щытекIуа Джаппуевэ Лейлэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Си лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.15 Миллер А. «Къуэ кIасэ». ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и спектакль (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.35 «И гъащIэр гъуазджэм пыщIауэ». «Нурет» къэфакIуэ гупым и унафэщI Беслъэней Владимир (12+)
 • 20.05 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.50 «Жюрегингде асыра мени». УсакIуэ Коч Леман (США) (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • ОТР
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 20
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ Дохъущокъуэ Мусэ (12+)
 • 7.00 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». КъБР-м и цIыхубэ артист, композитор Къэбэрдокъуэ Мурат (6+)
 • 7.30 «ТВ-галерея». СурэтыщI Къэрмокъуэ Аслъэн (12+)
 • 8.00 Москва и ВДВ-м и къэрал ансамблым и концерт (6+)
 • 17.00 Уянаев А. и гъэлъэгъуэныгъэ (12+)
 • 17.25 «ЛъэщапIэ». IэпщIэлъапщIэ Тхьэгъэлэдж Къантемыр (12+)
 • 17.55 «Адэжь лъапсэ». Щомахуэхэ я унагъуэр (6+)
 • 18.25 «Дэтхэнэ зыми щхьэкIэ» (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, бадзэуэгъуэм и 21
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ и фестиваль». ЕтIуанэ Iыхьэ (6+)
 • 7.10 «Дэтхэнэ зыми щхьэкIэ» (12+)
 • 7.30 Уянаев А. и гъэлъэгъуэныгъэ (12+)
 • 7.50 «Адэжь лъапсэ». Щомахуэхэ я унагъуэр (6+)
 • 8.20 «Узимакъамэщ». Магомаев Мус-лим и фэеплъу. Япэ Iыхьэ (6+)
 • 17.00 «Сурэтхэм къаIуатэ» (12+)
 • 17.15 Режиссёр, сценарист, продюсер Калинин Виталий (12+)
 • 17.50 КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Мыкъуэ Мурат (6+)
 • 18.15 «Шу закъуэ». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим теухуа телефильм (6+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 22
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Шу закъуэ». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим теухуа телефильм (6+)
 • 6.45 КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр Мыкъуэ Мурат (6+)
 • 7.10 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 7.20 Режиссёр, сценарист, продюсер Калинин Виталий (12+)
 • 7.55 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 8.20 «Узимакъамэщ». Магомаев Мус-лим и фэеплъу. ЕтIуанэ Iыхьэ (6+)
 • 17.00 Макъамэ нэтын (12+)
 • 17.20 «Бгырыс уэрэдым и дамитI». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэхэу КIыщокъуэ Алимрэ Кулиев Къайсынрэ (6+)
 • 17.45 «ЛIэщIыгъуэм и усакIуэ».   КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим (6+)
 • 18.35 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 23
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 6.25 «Бгырыс уэрэдым и дамитI». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэхэу КIыщокъуэ Алимрэ Кулиев Къайсынрэ (6+)
 • 6.45 Макъамэ нэтын (12+)
 • 7.05 «ЛIэщIыгъуэм и усакIуэ». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим (6+)
 • 7.55 «Гвардеец Драчев Илья» (12+)
 • 8.10 «Песняры» ансамблым и концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 Нэгъуей Аскэр и телевизионнэ театр (12+)
 • 17.35 «Музейхэр» (6+)
 • 18.10 «Нэхумрэ плъыфэмрэ». Къудащ Елбэздыкъуэ. Япэ Iыхьэ
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 24
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 Нэгъуей Аскэр и телевизионнэ театр (12+)
 • 6.50 «Музейхэр» (6+)
 • 7.25 «Нэхумрэ плъыфэмрэ». Къудащ Елбэздыкъуэ. Япэ Iыхьэ
 • 8.00 «ГъащIэм и плъыфэхэр». Лъэпкъ IэпщIэлъапщIэ Локьяев Рашид (12+)
 • 8.20 «Песняры» ансамблым и концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00 «Партитура». Макъамэ нэтын (12+)
 • 17.25 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». БищIо Азэмэт (12+)
 • 17.45 «БлэкIар дигу къыдогъэкIыж». Хэку зауэшхуэм и ветеранхэу Евтушенкэ Николайрэ Мовсисян Черкесрэ (12+)
 • 18.15 «Нэхумрэ плъыфэмрэ». Къудащ Елбэздыкъуэ. ЕтIуанэ Iыхьэ
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 25
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Партитура». Макъамэ нэтын (12+)
 • 6.40 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». БищIо Азэмэт (12+)
 • 7.00 «Нэхумрэ плъыфэмрэ». Къудащ Елбэздыкъуэ. ЕтIуанэ Iыхьэ
 • 7.30 «Дыгъэ къыкъуэкIым и гимн». КъБР-м и къэрал музыкэ театрым и балет (16+)
 • 8.30 «БлэкIар дигу къыдогъэкIыж». Хэку зауэшхуэм и ветеранхэу Евтушенкэ Николайрэ Мовсисян Черкесрэ (12+)
 • 17.00 «Кавказым хуэусахэр» (12+)
 • 17.30 «Прозэрэ усыгъэкIэ». Лермонтов Михаил (12+)
 • 17.55 «Тхыгъэхэр». Культуролог, щIэныгъэлI, критик Урусбиевэ ФатIимэ (12+)
 • 18.20 «Нэхумрэ плъыфэмрэ». Къудащ Елбэздыкъуэ. Ещанэ Iыхьэ
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 26
 • 6.00 «Тхыгъэхэр». Культуролог, щIэныгъэлI, критик Урусбиевэ ФатIимэ (12+)
 • 6.25 «Прозэрэ усыгъэкIэ». Лермонтов Михаил (12+)
 • 6.50 «Нэхумрэ плъыфэмрэ». Къудащ Елбэздыкъуэ. Ещанэ Iыхьэ
 • 7.30 «Кавказым и симфоние». Концерт (6+)
 • 17.00 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 17.15 «Зэманымрэ цIыхумрэ». ЦIыхухэм я хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ Зумакулов Борис (12+)
 • 17.45 «Елмэсхъан» (12+)
 • 18.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 20
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Тщыгъупщэ хъунукъым» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Шэрджэс пщащэхэр лIэркъым». Документальнэ фильм (12+)
 • Гъубж, бадзэуэгъуэм и 21
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 «Вагъуэ бын». Пхъэм елэжь IэпщIэлъапщIэ Гуппоев Жэгъэфар (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». КъБР-м и цIыхубэ артист Къуэдз Iэбубэчыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Ди щIэинхэр». Этнограф, коллекционер Байсиев Алим (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 22
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30«Усэхэр зэрыт тетрадь». КIыщокъуэ Алим (адыгэбзэ- кIэ)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.15 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ КIыщокъуэ Алим (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.40 «ГъащIэм и алыфбей». ЕгъэджакIуэ Чочаевэ Любовь (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.10 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Тщыгъупщэ хъунукъым» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 23
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 «Вагъуэ бын». Фотожурналист Байсиев Ахъмат (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Таурыхъым и деж хьэщIапIэ». Къущхьэ Оксанэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.40 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Зи сабиигъуэр за-уэм хиубыдахэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.10 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Тщымыгъупщэн папщIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 24
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «ТекIуэныгъэм и сэлэтхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирокъу. «Тщыгъупщэ хъунукъым» (12+)
 • 17.40 «Пэшым екIу сурэт». Искусствоведенэм и доктор Къанокъуэ ФатIимэ (12+)
 • 18.05 «Лъагъуныгъэм теухуа уэрэдхэр». Къардэн Хьэсэн и уэрэдхэр (12+)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 25
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20 «Зэманым и лъэужьхэр». Тенишев Шакир. Япэ Iыхьэ (12+)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 26
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 20
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ):11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.35 «Театрым и тхыдэр зытхар абы щылэжьахэрщ». Токъуий Хъусен (адыгэбзэкIэ)
 • 8.359.00 «Пащтыхьыгъуэ телъыджэм и уэрэдхэр». Гуртуевэ М. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Ди хъугъуэфIыгъуэхэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Шэджагъуэ хуабэм»
 • 15.2515.50 «Iуэху куэд щызэфIагъэкI блыщхьэ»
 • 15.5016.00 «ЦIыхубзхэм я дунеймрэ адыгэхэм я дауэдапщэхэмрэ». Сабий джэгукIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.35 «Псоми тедгъэкIуэдэнур дакъикъитхущ»
 • 18.3519.00 КIыщокъуэ Алим. «Зауэр абы и тхылъхэмрэ гъащIэмрэ   къазэрыхэщыр»
 • Гъубж, бадзэуэгъуэм и 21
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.25 Литературэ тхыгъэхэм дыкъоджэ. «Зэныбжьэгъугъэм и удз Iэрамэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.258.40 «Пшынэм и макъхэр». Османовэ Л. теухуа очерк (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 Радиом и фондым щыщщ. «Къалэмыр къэзыщтахэм ди нэхъыжь». КIыщокъуэ Алим теухуауэ (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 АфIэунэ Лиуан. «Си усэхэр сабийхэм яхузотх» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Хабзэм теухуа упщIэхэр»
 • 13.4514.00 «Нэхъ пасэу радиом къитахэм щыщщ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.2516.00 «ЗэфIэкI уиIэ — умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.50 «Нэхъ гурыхьым теухуауэ»
 • 18.5019.00 «Псоми ятеухуауэ» (адыгэбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 22
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 16.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.40 «Ди сабиигъуэм и мэхэр». Лъэпкъ пщэфIэкIэм теухуауэ (адыгэбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Iущыгъэмрэ лIыхъужьыгъэмрэ». КIыщокъуэ Алим и фэеплъу (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 Литературэ тхыгъэхэм дыкъоджэ. КIыщокъуэ Алим. «Щынэхужьыкъуэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Фэр папщIэ»
 • 15.2515.45 «Кхъужьей къудамэ къысхуздэхь». КIыщокъуэ Алим
 • 15.4516.00 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.40 «Абы и усэхэм псори щыжиIащ». КIыщокъуэ Алим (адыгэбзэкIэ)
 • 18.4019.00 «Винил-кафе»
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 23
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ):11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.25 «Тхыдэм и напэкIуэцIхэр». Бахъсэн Ипщэ къуажэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.258.40 «ГъащIэм и макъамэхэр». Алтуевэ Зое (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Iуащхьэмахуэ» и махуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 Кърым Иринэ уэрэд жеIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Си дунейм ухэзышэ лъэбакъуэ»
 • 13.4514.00 «ХХ лIэщIыгъуэм и антологиер» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.2515.50 «Тщымыгъупщэн папщIэ». «Зэныбжьэгъугъэм и псы Iуфэхэр» V дунейпсо фестивалым къратыкI репортаж
 • 15.5016.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр»
 • 18.3018.50 «КапитанитI»
 • 18.5018.55 «Командная строка»
 • 18.5519.00 «Макъамэ антракт»
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 24
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ,
 • урысыбзэкIэ):7.10, 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.257.45 «ПщэдджыжьыфIыр цIыхуфIхэм драгъусэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.458.00 «70 — 80 гъэхэм радиом къитахэм щыщщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Гупсэхугъуэ». Гулиев М. и гъащIэмрэ и творчествэмрэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.50 «ЦIэхэр» циклым щыщщ. Даур Аслъэн и фэеплъу (адыгэбзэкIэ)
 • 8.509.00 «Адыгэ пшынэжь» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 Радиом и фондым щыщщ. «Жьэгу пащхьэм деж». Этезовэ Хь. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Портал»
 • 13.4514.00 Гъут Iэдэм. «Дэбагъуэ дадэм теухуа хъыбар» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «Телескоп» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.4516.00 «Ууаз» (диным теухуауэ) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.45 «Спорт щхьэл»
 • 18.4519.00 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр» (адыгэбзэкIэ)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 25
 • 10.1011.00 «Кавказым и пшэплъхэр». Радиожурнал
 • 11.1011.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.2511.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4012.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 26
 • 10.1010.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2511.00 КIыщокъуэ Алим. «Бгы лъапэхэм деж» радиоспектаклыр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.1012.00 Театрыр микрофоным Iутщ. Жан-Батист Мольер. «Дон Жуан» радиоспектаклыр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 20
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.352.00 «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 – «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 – «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.0024.00 «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Гъубж, бадзэуэгъуэм и 21
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Таурухланы дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, бадзэуэгъуэм и 22
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 4.00 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ » (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 23
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чахмана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чахмана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 24
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 25
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус -99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус -99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 26
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.447.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 8.00, 15.00
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Шаудан» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)