ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2020

КIуэкIуэ  Казбек  я  щхьэIуэхукIэ къыхуэкIуахэм  яIуощIэ

2020-07-28

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Республикэм и Унэм бадзэуэгъуэм и 25-м щахуэзащ я щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Нобэрэ пщэдейрэ

2020-07-28

 • Бадзэуэгъуэм и 28, гъубж
 • Гъуэжь узым ебэныным и дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и PR-IэщIагъэлIым и махуэщ
 • 1586 гъэм Европэм япэ дыдэу кIэртIоф къашащ. Колумбием къришри, а къэкIыгъэр Инджылызым къишат Хэрриот Томас.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къалэ администрацэм щыхэплъэнущ  налшыкдэсхэм къыхалъхьэ жэрдэмхэм

2020-07-28

 • Налшык къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Ахъуэхъу Таймураз къалэдэсхэм иджыблагъэ захуигъэзащ щыхьэрыр егъэфIэкIуэным сэбэп хуэхъуну къалъытэ жэрдэмхэр къыхалъхьэну икIи ахэр я IуэхущIапIэм къыхуагъэхьыну. Абы теухуа хъыбар зэбгригъэхащ администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хэкум и къыщхьэщыжакIуэ нэсхэр

2020-07-28

 • 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэр дунейпсо тхыдэм къыщалъытэ нэхъ гущIэгъуншэ дыдэу, цIыху гъащIэ нэхъыбэ дыдэ зыхьауэ. Ди къэралым и щхьэхуитыныгъэм щIэзэууэ абы хэкIуэда совет цIыхухэр мелуан бжыгъэ мэхъу. Ди республикэм икIауэ зауэм дэкIащ цIыху мин 60-м щIигъу, абыхэм ящыщу мин 40-м щIигъур абы хэкIуэдащ е хъыбарыншэ хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГЕРГОКОВЭ Тамарэ Хьэрун и пхъур

2020-07-28

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и лъэпкъ щэнхабзэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. 2020 гъэм бадзэуэгъуэм и 26-м и ныбжьыр илъэс 82-м иту дунейм ехыжащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и артисткэ Гергоковэ (Созаевэ) Тамарэ Хьэрун и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ислъамым и нур

2020-07-28

 • Уаз
 • Гъэр и кIэм ноблагъэ
 • Муслъымэн махуэрыбжэмкIэ мухьэрэм мазэр илъэсым и япэ мазэщ (илъэсыщIэр къохьэ). Ар Алыхьым нэхъ лъапIэ дыдэу къигъэщIа мазиплIым ящыщ зыщ. Абы теухуауэ КъурIэн лъапIэм къыщыкIуащ Iэятхэр, хьэдисхэри щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Зи  псэр  дахэ  цIыху

2020-07-28

 • УсакIуэ  КIуащ  БетIал  къызэралъхурэ  илъэси  100  щрикъум  ирихьэлIэу
 • Долинск и мэзхэр, и удз гъэгъахэр, и чыцэ баринэхэр… Уэгум уэрэд къыщизыш бзухэр… Махуэ хуабэм щыгуфIыкIыу ежэх псы къабзэр…
 • Мыбдеж гумрэ псэмрэ зыщагъэпсэху.
 • Мы жэнэт щIыпIэм срехьэ зэман блэкIам и уэгум. Мыбы ехъумэ си сабиигъуэ мытыншам и зы Iыхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Урысейпсо  утыкум  щытокIуэ

2020-07-28

 • Ди республикэм щыщ школакIуэ зыбжанэ щытекIуащ къэралым предмет зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ щекIуэкIа олимпиадэхэм я кIэух Iыхьэхэм. Апхуэдэхэщ 11-нэ классыр мы гъэм къэзыуххэу Абазэ Алим (Тэрч къалэ, курыт школ №2), Бетыгъуэн Амир (Аруан къуажэм дэт курыт школ), Бэрбэч Даянэ (Налшык къалэ, гимназие №14), Хьэмжу Мадинэ (Налшык къалэ, «ДыгъафIэ къалэ»). Алимрэ Амиррэ физическэ щэнхабзэмкIэ, Даянэ — инджылызыбзэмкIэ, Мадинэ — ОБЖ-мкIэ пашэ щыхъуащ зыхэта зэпеуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Бажэр, уашхэр, кхъуэщыныр

2020-07-28

 • Бажэмрэ Уашхэмрэ хъуакIуэщакIуэ ежьауэ, зы кхъуэщын къагъуэтащ, и щхьэр щхьэщыпхыкIауэ.
 • — Мы дызрихьэлIар плъагъурэ, Уашхэ цIыкIу! Дыунащ! — жиIащ Бажэм. — Шэ си гугъэщ мыбы итыр. И щхьэр ттIэтэнщи, деплъынкъэ!
 • Кхъуэщыным и щхьэр ятIатэри, еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха