ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2020

IэIэтым зэрыкIэлъыплъар къапщытэж

2020-07-04

 • Урысей Федерацэм и Конституцэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ зэхэта къэралпсо IэIэтым КъБР-м щыщыIа жылагъуэ кIэлъыплъыныгъэм кърикIуахэм хэплъэжащ. Абы теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Жылагъуэ палатэм щыIа пресс-конференцыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Егъэджэныгъэр зыхуей хуэзэу зэтраублэ

2020-07-04

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ Хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и президиумым и зи чэзу зэIущIэр иригъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

«Адыгэ  лъэпкъым и  блэкIа  гуащIэр»

2020-07-04

 • Апхуэдэ фIэщыгъэщ игъуэтар бжыгъэ мащIэкIэ Котляровхэ я тедзапIэм къыщыдэкIа Пожидаев Василий и тхылъым. Ар щыщщ къыдэкIыгъуэм пэублэ хуэхъуа «Прикавказские анты и Киевская династия» лэжьыгъэм. «Сэ мураду сиIащ мы лъэпкъым (адыгэхэм) пасэрей тхыдэжьым щегъэжьауэ нобэр къыздэсым къызэринэкIа блэкIа гуащIэм щыгъуазэ фысщIыну», — щыжеIэ абы Пожидаевым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ЩIыпIэ дахащэхэр зэпещIэ

2020-07-04

 • Ди къуэш Къэрэшей-Шэрджэсым щIэгъэхуэбжьауэ щокIуэкI «Дыкъуэ-Пхие-Псы къижыпIэ фIэIухэр» (Кислые источники) зыфIаща гъуэгур, километр 40-м щIигъу зи кIыхьагъыр, ухуэным пыщIа лэжьыгъхэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъыр зэрыгушхуэ еджагъэшхуэ

2020-07-04

 • Бзэ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, абы и къэкIуэнум псэ хьэлэлкIэ хуэлажьэ лъэпкъ IэщIагъэлI пажэхэм, цIэрыIуэхэм ящыщщ зи илъэс 90 юбилейр мы махуэхэм зыгъэлъапIэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ академием, АкмеологиемкIэ Дунейпсо академием я академик, адыгэ еджагъэшхуэ икIи хэкупсэ нэс Апажэ Мухьэмэд Лэкъумэн и къуэр. Ар ящыщщ къыщалъхуа жылэм, къызыхэкIа лъэпкъым, адэжь щIыналъэм я пщIэр лъагэу зыIэта, зи гъащIэри, зи къарури, зи зэфIэкIри зыбгъэдэт Iуэхум тыхь хуэзыщIа, Iэужь купщIафIэ зи щIыбагъ къыдэлъ, зи цIэр фIыкIэ ди къэралым и мызакъуэу, дуней псоми щызэлъащIыса цIыху щэджащэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

КIасэу утыку къихьами…

2020-07-04

 • Мы махуэхэм зи ныбжьыр илъэс плIыщI ирикъуа Хъущт Аслъэнбэч 2008 гъэм Китайм и къалащхьэ Пекин щекIуэкIа Олимп Джэгухэм я дыщэ теувапIэм лъэ быдэкIэ техьащ, илъэсищэ и пэкIэ Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ и закъуэу къэзыгъэIурыщIа ди лъэпкъэгъу Хьэшыр Чылар хуэдэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Уафэбгыкъу   и нэлат

2020-07-04

 • МэшбащIэ Исхьэкъ
 • Тхыдэ роман
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№37 — 39, 41 — 48,
 • 50 — 51, 54 — 57, 62, 65 — 68, 70 — 72, 74, 77, 78-хэм итщ).
 • Пасэрейм я зэманым акIэупсыж тхьэлъэIу хуащIыжыху лIыр уанэгум къикIыртэкъым. Зи акIэ яупсыжа лIыжьым и гъащIэ теплъэгъуэхэр дапхуэдэу гъэщIэгъуэну щымытами, зауэ дзапэщIэкI щита а махуэ закъуэр щымыгъупщэурэ щIылъэ дунейр ибгынэрт. Зэ закъуэщ лIыр апхуэдэу дзапэ зэрыщIэкIыр. А зэри гъащIэм здыкIуэцIрех. Адыгэм и лъэпкъэгъухэм я пащхьэ щищIа дзапэщIэкIыр лIы куцIым къэуат жылэу хедзэри, псэкIэ бэуэху лъым щотIыгъуэ. Арагъэнщ адыгэлI ипкъ щIэмыкIуэдар. ЛIы нэхъ игъуэм бгъурыувэу зауэ дзапэм щIэкIа щIалэщIэм и псэкупсэр дапщэщи ужьыхыгъуейщ! Апхуэдэ кугъуэр жьыми псыми ямыхьу дунейм къытонэ. Пкъыр кIуэщIа нэужьи, а и къудамэ щIэжхэм дыгъэм зыхуашийуэрэ мэпыIэ. Зауэ дзапэщIэкIым епцIыжам и нэлатыр шынагъуэщ. Апхуэдэм «адыгэкIэ» еджэжыркъым. Тхьэлъанэрэ тхьэрыIуэу дунейр къызэриухуэрэ тетам адыгэ дзапэщIэкIыр япошачэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-07-04

 • Псалъэжьхэр
 • Пэжыр къару лъэщщ
 • Унагъуэ зэгурымыIуэм фIыгъуэ илъкъым.
 • (Ингуш).
 • Лъагъуныгъэ зэрымылъ унагъуэр лъабжьэ зимыIэ жыгым хуэдэщ.
 • (Лак).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-07-04

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 6
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Си гукъэкIыжхэр». КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артист Архэст Хьэсэнбий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «Утыку». Режиссёр, драматург Семёновэ Софье и творчествэм теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Нарт хъыбархэр». ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр