ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2019

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-09-17

 • ФокIадэм и 17, гъубж
 • Брянск областыр нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыщыIэщIагъэкIыжа махуэщ
 • США-м и Конституцэмрэ и гражданствэмрэ я махуэщ. 1787 гъэм США-м и Конституцэр къащтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гриппым    пэщIэту

2019-09-17

 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, республикэм и цIыхухэр гриппым зэрыпэщIэтын хущхъуэхэр ирахьэлIэн щIадзащ. Iуэхум къызэщIрагъэубыдэнущ цIыху мин 338-рэ, абыхэм ящыщу мини 120-р сабийщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Школхэмрэ медицинэм и IэнатIэм  хиубыдэ IуэхущIапIэхэмрэ автомашинэщIэхэр къаIэрохьэ

2019-09-17

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым узыншагъэр хъумэнымкIэ и IуэхущIапIэхэмрэ еджапIэхэмрэ мы гъэм автомашинэщIэу 58-рэ къаIэрыхьэнущ. Абыхэм ящыщу 17-р медицинэ дэIэпыкъуныгъэ псынщIэм и транспор-тырщ, 45-р школхэм папщIэ иджырей автобусхэрщ. Зыхуэфащэ унафэм фокIадэм и 3-м Iэ щIидзащ Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий.
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ХьэIупэ ДжэбрэIил  теухуа тхылъыщIэ

2019-09-17

 • «Шу закъуэ хуэрзалэ» фIищащ филологие щIэныгъэхэм я кандидат, егъэджакIуэ ХьэцIыкIу Раисэ ХьэIупэ ДжэбрэIил и усыгъэм теухуауэ къыдигъэкIа тхылъыщIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

2019-09-17

Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъум и щIыхькIэ Налшык щыIэ утыкум итщ Идар Темрыкъуэ ипхъу Гуащэнэ и фэеплъ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Яхэгуауэ Михаил зэи къикIуэтакъым

2019-09-17

 • Яхэгуауэ Михаил КъуэкIыпIэ Жыжьэм къулыкъу щищIэрт. Зауэр къэхъейри, сэлэтхэр абыкIэ куэдрэ щаIыгъыжакъым. МафIэгухэм кърагъэтIысхьэри, дыгъэ къухьэпIэмкIэ къыдрашеижащ. А гъуэгуанэ кIыхьым зэрыщыгувар хыумыбжэмэ, Хэку зауэшхуэр екIуэкIыху Яхэгуауэр лагъымыдз батареем связисту хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Шэр зэттын дгъуэтыркъым

2019-09-17

 • Хьэмащэ щIыпIэм щыIэ штабым и унафэщI Шурдым Борис ди гъусэу а Iэшэлъашэм щыIэ Iэбгъэ зыбжанэм дыкIуат. Абыхэм ящыщ зыщ Iуащхьэ мылъагэм и лъабжьэм зыщIэзыгъэзэгъа хэщIапIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Идар Темрыкъуэ ипхъу Гуащэнэ

2019-09-17

 • СэIэбцокъуэ  Нуриет
 • Тхыдэ Iуэтэжым  щыщ  Iыхьэ
 • Урыс пащтыхь гуащэ Идар Темрыкъуэ ипхъу Гуащэнэ дунейм зэрехыжрэ мы гъэм илъэс 450-рэ ирокъу. Адыгэ пщащэм куэд къимыгъэщIами (1544 — 1569), тхыдэм куууэ къызэрыхэнэн гъуэгуанэшхуэ щIэкIат. Абы и къекIуэкIыкIам теухуауэ ятхыжар куэд мэхъу, абыхэм ящыщу нобэ ди гуапэу фи пащхьэ итлъхьэну дыхуейт Адыгейм щыщ журналист цIэрыIуэ, тхакIуэ СэIэбцокъуэ Нуриет и тхыдэ Iуэтэжыр. «Мария. Черкешенка — царица русская» лэжьыгъэм къыхэт-ха пычыгъуэхэм къыхощ Гуащэнэ и сабиигъуэм игъуэта гъэсэныгъэм щегъэжьауэ Хэкум и зэхэгъэкIыпIэм мыхьэнэшхуэу игъэзэщIар, къэрал Iуэхум пыщIа зэрыхъуар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ

Бацумрэ Бацэмрэ  къахожаныкI

2019-09-17

 • «Интер» (Черкесск) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 2:2 (1:1). Лермонтов. «Бещтау» стадион. ФокIадэм и 14-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

2019-09-17

 • Дзюдо
 • Къэралым и чемпион
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсмен Бабыгуей Олег щытекIуащ Нэзрэн къалэм щекIуэ- кIа дзюдомкIэ Урысейм и чемпионатым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Илъэс 300 зэрырикъур ягъэлъапIэ

2019-09-17

 • Урысей МВД-м Iэпхъуэшап-хъуэ IуэхухэмкIэ и IэнатIэхэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 300 ирикъуащ мы гъэм фокIа-дэм и 11-м. Абы теухуа зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ КъБР-м щыIэ МВД-м Iэпхъуэшапхъуэ IуэхухэмкIэ и управленэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

Сабиигъуэ хьэлъэ зиIа жьыщхьэ махуэ

2019-09-17

 • Щоджэн Хьэмэдэрэ Мэрзей Нащхъуэ ипхъу Марьянрэ гъащIэм хуэнэхъуеиншэу, насыпыфIэу, лажьэу, гъащIэщIэм декIуу унагъуэ дахэ зэдаухуэри, быниплIи зэдагъуэтыжат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха