ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2019

Кавказыр  ирагъэцIыху

2019-09-14

 • ФокIадэм и 9-м щегъэжьауэ Болгарием щокIуэкI «Кавказ Ищхъэрэм и тхьэмахуэ зэхуаку» зыфIаща фестиваль-гъэлъэгъуэныгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дипломат ныбжьыщIэхэм папщIэ

2019-09-14

 • Налшык дэт гимназие №4-мрэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ зэгъусэу мы махуэхэм ирагъэкIуэкIащ «КъэкIуэнум и дипломатхэр» езанэ щIэныгъэ-практикэ конференцыр. АбыкIэ хъыбар дигъэщIащ университетым и пресс-IэнатIэм. Зэхуэсыр хуэгъэпсащ щIалэгъуалэм я утыку итыкIэр, я гупсысэхэр екIуу къызэраIуэтэфыр егъэфIэкIуэным, щIэныгъэ зэзыгъэгъуэт щIалэгъуалэм — школакIуэхэмрэ студентхэмрэ — яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр гъэбыдэным, нэгъуэщIхэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Адыгэхэм  я  махуэм  зыхуагъэхьэзыр

2019-09-14

 • Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэр зэрагъэлъэпIэнумрэ абы ехьэлIа Iуэхухэр зэрыдахынумрэ зи пщэ къыдэхуэ республикэ къызэгъэпэщакIуэ гупым и зэIущIэ фокIадэм и 12-м Правительствэм и Унэм щызэхэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Бзэм и псалъэхэм я къэхъукIэр

2019-09-14

 • Иджыблагъэ дунейм къытехьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым къэбэрдей-шэрджэсыбзэмкIэ и къудамэм и щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыжь, филологие щIэныгъэхэм я кандидат Жылэтеж Хьэжысмел и «Къэбэрдей-шэрджэсыбзэм и жылагъуэ политикэ лексикэр» тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Пашэныгъэр иутIыпщыркъым

2019-09-14

 • Брюссель къалэм щызэхэтащ «Бриллиантовая лига» — «Кубок Ванн Дамма» атлетикэ псынщIэмкIэ зэхьэзэхуэхэм я кIэух зэпеуэхэр. Абы хэтащ лъагэу дэлъеинымкIэ плIэнейрэ дунейпсо чемпион Ласицкене Марие.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Кавказым и щIыуэпс телъыджэр

2019-09-14

 • СурэтыщI гъуазджэмкIэ музейм фокIадэм и 16 — 29-хэм щекIуэкIынущ Дагъыстэнымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкI гъэщIэгъуэнхэр щызэхуэхьэса «Кавказым и щIыуэпсыр» гъэлъэгъуэныгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Мы махуэхэм

2019-09-14

 • ФокIадэм и 14, щэбэт
 • Япэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ абы хуэныкъуэм етыным и дунейпсо махуэщ
 • Украинэм щагъэлъапIэ физкультурэмрэ спортымрэ я махуэр
 • 1812 гъэм мафIэсышхуэм зэщIищта Москва дыхьащ Наполеон и дзэр. Ар бийм зауэншэу иратыну зэгурыIуат, къалэри дзэри хъума хъун папщIэ.
 • 1829 гъэм Урысеймрэ Тыркумрэ Iэ традзащ Адрианополь мамырыгъэ зэгурыIуэныгъэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Уафэм  и  IункIыбзэ»

2019-09-14

 • Совет Союзым и ЛIыхъужь Къанкъуэщ Ахьмэдхъан къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрырикъум ирихьэлIэу, «Къэбэрдей-Балъкъэр» телевиденэм и редактор, «Нюр» журналым и редактор нэхъыщхьэ Сабанчиевэ Арипарэ режиссёр Абыдэ Динэрэ траха фильмым теухуа пшыхь Тэрч къалэ щекIуэкIащ. «Ключи от неба» фильмым къеIуэтэж кхъухьлъатэзехуэ хахуэ Къанкъуэщ Ахьмэдхъан и гъащIэ гъуэгур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЩреIу адыгэ  унэм  адыгэбзэ!

2019-09-14

 • Бзэр мылъкущ, ауэ ар дызытегужьеикI мылъкум хиубыдакъым. Ахъшэр Iэмалыншэу дыхуейуэ къыдолъытэри, хэкIыпIэ долъы-хъуэ нэхъыбэу къэдлэжьыну, къэдлэжьар дгъэбэгъуэну. Зы цIыхум и ахъшэр къыздыхуэзэм щигъэтIылъынукъым, хамэм и нэ къыздытемыхуэн, хамэIэ щемыIэбын къилъыхъуэнурэ щигъэбыдэнущ. ЗыгуэркIэ хагъэкIыжми, хаб-зэхъумэхэм екIуэлIэнущ, къаригъэгъуэтыжынущ, зыхуэфащэр игъэпшынэнущ. Бзэм апхуэдэу дыхуэсакъыу, дытегузэвыхьу, тхъумэу, дгъэбагъуэу хэт жиIэфын? МэкIуэдри гъуэгу тетщ, ауэ сыт пэдгъэуврэ, дауэ къедгъэлрэ?

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-09-14

 • Хъыбар  гуапэ
 • Адыгэ  бзылъхугъэмрэ  Парижрэ
 • Адыгэ Республикэм, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ, СССР-м, Урысейм, АР-м я Къэрал саугъэтхэм я лауреат, «Хэкум и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и II, III, IV нагъыщэхэр, «Лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэ» орденыр зрата, «Урысей Федерацэм и Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь» цIэ лъапIэр зыхуагъэфэща МэшбащIэ Исхьэкъ и «Айшэт» («Аиссе») роман цIэрыIуэр, франджы эпистолярнэ жанрым классик щыхъуа адыгэ бзылъхугъэм теухуар, и лъабжьэу дакъикъэ 90 хъу художественнэ фильм трахыну загъэхьэзыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис