ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Август, 2019

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал наградэхэр тыным и IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

2019-08-31

 • Къахьа ехъулIэныгъэхэм папщIэ икIи илъэс куэд хъуауэ хьэлэлу зэрылажьэм къыхэкIыу
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Муравьев Игорь Вячеслав и къуэм — «Дубинин Ю. В. и цIэр зезыхьэ, инджылызыбзэр нэхъ куууэ щрагъэдж курыт школ №3» Налшык къалэ округым курыт щIэныгъэ щрагъэгъуэт и муниципальнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм и унафэщIым, Налшык къалэ округым и Iэтащхьэм — Налшык къалэ округым щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ советым и тхьэмадэм;
 • цIэ лъапIэхэр яфIэщын:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КъБр-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Республикэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2019-08-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ! 
 • Республикэм и махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу!
 • А гуфIэгъуэ махуэр и дамыгъэщ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэралыгъуэр зэтегъэувэным икIи зегъэужьыным хуэгъэза тхыдэ гъуэгуанэм, лъэпкъ куэду зэхэт ди цIыхубэм зэщIыгъуу къагъэщIам, блэкIа щIэблэхэм я хабзэхэр, абыхэм я щIыхьыр иджыпсту псэухэм зэрахъумэм, ахэр зэкъуэту икIи я плъапIэр зыуэ гъащIэ тэмэмым зэрыхуэкIуэм. Апхуэдэу абы къыхощ республикэм исхэр мамыру, зэгурыIуэу, зэкъуэту зэрызэдэпсэур икIи щалъхуа щIыналъэм и фIыгъуэм зэрытелажьэр, Урысей Федерацэм и Конституцэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэмрэ щыщIэгъэбыда хабзэхэр, цIыхум и хуитыныгъэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ псом нэхърэ зэрынэхъыщхьэр. Абы зэкъуегъэувэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и нобэмрэ пщэдеймкIэ, ди дежкIэ лъапIэу щыт сыт хуэдэ адрей IуэхухэмкIэ жэуап зэрахьыр зыхэзыщIэ псори.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и  Iэтащхьэм  и  къалэнхэр  пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ   Казбек ЩIэныгъэм  и  махуэм теухуа  и  хъуэхъу

2019-08-31

 • ПщIэ зыхуэсщI школакIуэхэ, студентхэ, егъэджакIуэхэ, адэ-анэхэ!
 • ЩIэныгъэм и махуэмкIэ, апхуэдэу гъэ еджэгъуэщIэм зэрыщIидзэжымкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу!
 •  А гуфIэгъуэ пIалъэр щIэблэ псоми я дежкIэ лъапIэщ, сыту жыпIэмэ, дэ тщыщ дэтхэнэ зыми и къэкIуэнур куэдкIэ елъытащ школым щыщIэсымрэ студенту щыщытымрэ. Япэ классым щIэтIысхьэхэм я дежкIэ ар Iуэху гъэщIэгъуэнхэмкIэ гъэнщIа школ гъащIэм хиубыдэу яч япэ лъэбакъуэщ, еджакIуэхэмрэ студентхэмрэ я дежкIэ еджэным и къыкIэлъыкIуэ лъэхъэнэщ, я ныбжьэгъухэмрэ фIыуэ ялъагъу я егъэджакIуэхэмрэ щахуэзэж зэманщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Илъэс 295-рэ

2019-08-31

 • 1921 гъэм и фокIадэм и 1-м Налшык хъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Налшык

2019-08-31

 • Ди Налшык къалэу жэнэт щIыналъэ,
 • Уэ удиIэхукIэ диIэнщ насып.
 • Уи цIэр хуэдгъадэу гухэлъ пшыналъэм,
 • ДоIэт уи щIыхьыр, хъуауэ ди нып.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2019-08-31

 • ШыщхьэуIум и 31, щэбэт
 •  Къыргъызстаным и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1991 гъэм абы теухуа унафэ къищтащ Къыргъыз Республикэм и Совет нэхъыщхьэм.
 • Молдовэм щагъэлъапIэ я анэдэлъхубзэм и махуэр. 1989 гъэм молдаванхэм я бзэр латин тхыкIэм техьащ икIи ар къэралыбзэу а щIыналъэм щагъэуващ.
 • Польшэм щагъэлъапIэ Зэкъуэтыныгъэмрэ Хуитыныгъэмрэ я махуэр

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэныбжьэгъу-зэлэжьэгъухэр

2019-08-31

 • Мы сурэтым щыфлъагъу зэныбжьэгъуитIым — ТIыхъужь Алийрэ Кучуков Магомедрэ — я къекIуэкIыкIар куэдкIэ зэтохуэ. НыбжькIэ зэрагъэхь зэрыщымыIэм и закъуэу къыщIэкIынукъым а тIур гъащIэм щIызэришэлIар, я хьэл-щэнкIи зэтехуэрт ахэр — цIыху нэфIэгуфIэт, гъащIэр фIыуэ зылъагъут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Театр

Ноби   хуэхьэзырщ  къыхэтхыкIыныгъэм

2019-08-31

 • СтатистикэмкIэ къэрал управленэм Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэ округым щиIэ къудамэм шыщхьэуIум и 27-м зэIущIэ щекIуэкIащ. Мы IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Гъащтэ Аурикэ иригъэкIуэкIа пресс-конференцым щытепсэлъыхьащ 2020 гъэм зэхэтыну урысейпсо къыхэтхыкIыныгъэшхуэм зэрыхуэхьэзырым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дунейпсо зэпеуэм Беслъэней Дамирэ къыщыхожаныкI

2019-08-31

 • Белоруссием и къалащхьэм иджыблагъэ щекIуэкIа, ныбжьыщIэхэм шахматхэмкIэ я дунейпсо чемпионатым жэз медалыр къыщихьащ ди лъахэгъу Беслъэней Дамирэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

ПроектыщIэ  утыку къыдохьэ

2019-08-31

 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ! Си гуапэу хъыбар фызогъащIэ фокIадэм и 1-м ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием псапэхуэщIэу щIэныгъэ проектыщIэ си нэIэ щIэту утыку къызэрырихьэмкIэ. Ар бизнесымрэ бжыгъэр зи тегъэщIапIэ Iэмэпсымэхэмрэ щыхурагъаджэ, дунейм пщIэ нэхъ зиIэу тет еджапIэхэм щIэтIысхьэну ныбжьыщIэхэр абы зэрыхуагъэхьэзыр  программэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2019-08-31

 • Япэ  уэзджынэм  и  махуэшхуэ
 • Ди къэралым и дэтхэнэ щIыпIэми хуэдэу, республикэм и школхэм, гъэсапIэхэм щагъэлъапIэ щIэныгъэм и махуэр. ФокIадэм и 1-р мы гъэм тхьэмахуэ махуэу зэрытехуэм къыхэкIыу, гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр блыщхьэм, фокIадэм и 2-м, дэнэкIи щекIуэкIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-08-31

 • ЖыIэгъуэхэр
 • Фадэм къыхудэхьэх псори къегъапцIэ
 • ЗэгурыIуэм я Iуэхур мывэ гъэжащ, зэгурымыIуэм — мывэкIэщхъыу икъухьащ.
 • ЦIыхум гуапагъэ хэмылъмэ, и гум мыл кIанэ къощэщ.
 • Iуащхьэм дэкIари къехуэхыжащ, хышхуэм хыхьари ирихьэхащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

2019-08-31

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Егъэджэныгъэм   IэмалыщIэхэр къыхохьэ

2019-08-29

 • Налшык дэт Къэрал макъамэ теат-рым дыгъуасэ щекIуэкIащ ди республикэм и егъэджакIуэхэм я пленарнэ зэIущIэ ин. ЦIыху 700-м щIигъу къызрихьэлIа зэхуэсым шэщIауэ щытепсэлъыхьащ щIыналъэм и еджапIэ, гъэсапIэ IэнатIэхэр нобэкIэ зыIут щытыкIэм, къыщапщытэжащ гъэ еджэгъуэ блэкIам абыхэм зыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэмрэ зыхунэмысахэмрэ. Апхуэдэу щаубзыхуащ 2019-2020 гъэ еджэгъуэщIэм IэнатIэм къыпэщылъ къалэнхэмрэ ахэр зэфIэха зэрыхъунумрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-08-29

 • ШыщхьэуIум и 29, махуэку
 • Ядернэ Iэщэхэр гъэунэхуныр мыдэным и дунейпсо махуэщ. 2009 гъэм ООН-м и Ассамблее нэхъыщхьэм и 64-нэ сессием къыщащтащ Къэзахъстаным къыхилъхьа жэрдэмым ипкъ иткIэ.
 • Урысей МВД-м и къэрал кIуэцI дзэхэм я гуп хэхахэм я махуэщ
 • Украинэм и авиацэм и махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха