ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гриппым    пэщIэту

2019-09-17

  • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, республикэм и цIыхухэр гриппым зэрыпэщIэтын хущхъуэхэр ирахьэлIэн щIадзащ. Iуэхум къызэщIрагъэубыдэнущ цIыху мин 338-рэ, абыхэм ящыщу мини 120-р сабийщ.

  • Гриппым зэрызыщахъумэну мастэр зэхрагъэлъхьэн папщIэ, щыпсэу щIыпIэм епха поликлиникэм екIуэлIэн хуейщ.
  • Псом япэу ар ирахьэлIэнущ цIыхубз уэндэгъухэм, зи ныбжьыр мази 6-м къыщыщIэдзауэ илъэси 3-м нэс сабийхэм, илъэс 60-м щIигъуахэм, апхуэдэу узыфэ хэтIэса зиIэхэм. Мастэр хаIунущ узыфэр нэхъ псынщIэу зэуэлIэнкIэ хъуну къалъытэ гупым хыхьэхэм — егъэджэныгъэ, социальнэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэм.
  • Сабий гъэсапIэхэм, школхэм, ику ит IэщIагъэ щызрагъэгъуэт, щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрат еджапIэхэм медицинэм и лэжьакIуэхэр кIуэурэ хущхъуэр ирахьэлIэнущ. Мыдрей IуэхущIапIэхэм гриппым зыщиубгъу лъэхъэнэм и деж я лэжьакIуэхэр узыфэм щахъумэн папщIэ мастэхэр къащэхуэну чэнджэщ иратащ. ЩIыналъэ поликлиникэм и лэжьакIуэхэм хъыбар ирагъащIэмэ, хущхъуэр абыхэм ирахьэлIэнущ.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, мастэр халъхьэрэ тхьэмахуи 2-3 дэкIыжа нэужьщ лэжьэн щыщIидзэр икIи мази 9-кIэ узыфэм ущихъумэнущ. Абы къыхэкIыу, гриппым зыщиубгъу лъэхъэнэр къэмыс щIыкIэ мастэр зэхегъэIун хуейщ.
  • ЩхьэщэмыщI Изэ.