ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2019

Къэрал гулъытэм и щыхьэту

2019-09-03

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Голодец Ольгэ. Абы и гъусащ УФ-м щэнхабзэмкIэ и министр Мединский Владимир, Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ министр Чеботарёв Сергей, спортымкIэ министрым и къуэдзэ Ерастовэ Наталье сымэ, департамент зэмылIэужьыгъуэхэм я унафэщIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Матовников Александррэ КIуэкIуэ Казбекрэ хэтащ «Безенги» альплагерыр къызэрызэIуахрэ илъэс 60 зэрырикъум теухуа гуфIэгъуэм

2019-09-03

 • Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александр лэжьыгъэ IуэхукIэ иджыблагъэ республикэм къыщыкIуам КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек щIыгъуу щыгъуазэ зищIащ Безенги къуажэм цIыху 200 зыщIэхуэ ЩэнхабзэмкIэ и унэр «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ капитальнэу зэрызэрагъэпэщыжым. ИужькIэ ахэр хэтащ «Безенги» альплагерыр къызэрызэIуахрэ илъэс 60 зэрырикъуам теухуа гуфIэгъуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Зи школ кIуэгъуэ мыхъуахэм папщIэ Налшык дащIыхьа IуэхущIапIэщIэм дыгъуасэ сабий 60 екIуэлIащ

2019-09-03

 • IуэхущIапIэщIэр къызэрызэгъэпэщам еплъащ КъБР-м и
 • Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ  Казбек
 • Зи ныбжьыр мазитIым щегъэжьауэ илъэсищым нэс сабийхэр дыгъуасэ екIуэлIащ ЦIагъуэ Нурий и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэ №31-м хиубыдэ сабий садым. IуэхущIапIэщIэм и зэфIэкIымрэ ухуакIуэхэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм и фIагъымрэ щыгъуазэ зищIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Кавказ  Ищхъэрэм  и  щIалэгъуалэм я «Мэшыкъуэ-2019»   зэхыхьэм  и ещанэ зэхуэсыгъуэм хэтхэм IуощIэ

2019-09-03

 • Кавказ Ищхъэрэм и щIалэгъуалэм я «Мэшыкъуэ-2019» зэхыхьэм хиубыдэу КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Пятигорск къалэм и Комсомольскэ хуейм щахуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу «Сэ сыпашэщ» ещанэ щIэныгъэ зэхуэсым хэтхэм — «Урысейр Iэмал инхэм я къэралщ» конкурсым щытекIуахэм, кадрхэр къыхэхынымкIэ щIыналъэ зэпеуэхэм бжьыпэр щызыубыдахэм, студентхэм, волонтёрхэм, хьэрычэтыщIэ щIалэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Метр 3850-рэ зилъагагъым тету

2019-09-03

 • Метр 3850-рэ зи лъагагъ къуршым тращIыхьа «Iуащхьэмахуэ игу» егъэзыпIэр Урысейм и ХъумапIэ банкым и лэжьакIуэхэм пащIащ эквайринг Iуэхутхьэбзэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-09-03

 • ФокIадэм и 3,  гъубж
 •  Терроризмэм ебэныным и махуэщ
 •  Беслъэн къалэм къыщыхъуа терактым хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэщ
 •  Молдовэ Республикэм и лъэпкъ армэм и махуэщ
 •  Австралием и къэрал ныпым и махуэщ
 •  1612 гъэм Пожарский Дмитрийрэ Черкасский Къанщауэрэ лыхьыдзэм текIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бахъсэн и еджапIэхэм щекIуэкIащ ЩIэныгъэм и махуэм теухуа зэхыхьэхэр

2019-09-03

 • Дыгъуасэ Бахъсэн районым и IуэхущIапIэхэм щекIуэкIащ ЩIэныгъэм и махуэм теухуа гуфIэгъуэ Iуэхухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Мэуэтхэр

2019-09-03

 • Къаныкъуэ Анфисэ
 • Тхыдэ роман
 • (КIэлъыкIуэр. ПэщIэдзэр №№ 94, 96, 97, 98, 100, 102-хэм итщ).
 • Алэдамэ и щхьэр ищIащ зэпIэзэры-ту, псалъэр лейуэ къыщыхъури.
 • Абдеж Жан къыщIэлъэдэжащ, Алэдамэ жыхуиIа псори IэщIэлъу.
 • — Хъунщ-тIэ, зозгъэIэжьэнкъым, щIалэ. Фи Iуэху фIы ирикIуэ! — НэтIасэ щабэу Жан и дамащхьэм теIэбэщ, гугъэ хэлъу Алэдамэ къыхуеплъэкIыжри, щIэкIыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лэжьыгъэ телъыджэхэр

2019-09-03

 • Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм шыщхьэуIум и 28-м къыщызэIуахащ КъБР-м и СурэтыщIхэм я лэжьыгъэхэм я отчёт гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн. Абы хагъэхьащ республикэм и художникхэм я IэдакъэщIэкIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

УсакIуэ, тхакIу экъудейтэкъым

2019-09-03

 • УсакIуэ, тхакIуэ, журналист, егъэджакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ, УФ-м и ТхакIуэхэми Журналистхэми я зэгухьэныгъэхэм хэт, «КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ» цIэ лъапIэр зыхуагъэфэща КIэмыргуей Анатолэ псэужамэ, шыщхьэуIум и 3-м и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Я гур къызэрогъуэтыж

2019-09-03

 • «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:1 (0:1). Каспийск. «Анжи арена» стадион. ФокIадэм и 1-м. ЦIыху 50 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол