ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2019

Къэрал   дамыгъэхэр  иратыж

2019-09-07

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щаритыжащ къэрал дамыгъэхэр зыхуагъэфэщахэм. ГуфIэгъуэ зэхыхьэм и пэщIэдзэм абы жиIащ лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэхэр зыхъумэ, зыгъэбагъуэ цIыху щэджащэхэм и гуапэу фIыщIэ зэрахуищIыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Сэхъурокъуэ  Хьэутий  хагъэхьащ Лъэпкъ  зэхущытыкIэхэмкIэ   Советым

2019-09-07

 • ШыщхьэуIум и 28-м Путин Владимир Iэ щIидзащ «Адыгэ лъэпкъыр зэкъуэгъэувэным, хэхэс адыгэхэм хэкужьым пыщIэныгъэ къыхуаIэным ехьэлIа Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ Дунейпсо Адыгэ Хасэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий УФ-м и Президентым егъэщIылIа, Лъэпкъ зэхущытыкIэхэм пыщIа къалэнхэр зи нэIэ щIэт Советым хэгъэхьэным теухуа Указым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Кабардино-Балкария

2019-09-07

 • (Песня)
 • Двух гордых рек едино русло,
 • навек мы в дружбе поклялись.
 • С вершин бессмертного Эльбруса
 • видна вся будущая жизнь.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдейм и лIыкIуэхэр  1921 гъэм Москва зэрыкIуар

2019-09-07

 • Бгырыс АССР-м къыхэгъэкIауэ Къэбэрдейр автоном область щхьэхуэ щIыным теухуа унафэр Къэбэрдей округым и Советым 1921 гъэм и мэкъуауэгъуэ мазэм иригъэкIуэкIа IV съездым къыщащтащ. А жэрдэмыр Москва къадиIыгъыныр, ар пхагъэкIыныр я пщэ дэлъу Москва лIыкIуэ гуп яутIыпщауэ щытащ. КъБР-м и Къэрал архив нэхъыщхьэм и фондхэм хэлъщ Москва абы щыгъуэ кIуахэм яхэтам и гукъэкIыжхэр. Ахэр щатхар 1946 гъэ-рауэ къыщIэкIынщ, автономиер илъэс 25-рэ щрикъум ирихьэлIэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ

2019-09-07

Къэбэрдей-Балъкъэрым и унафэщIхэмрэ и хьэщIэхэмрэ. СэмэгумкIэ къыщыщIэдзауэ щысхэщ Мэлбахъуэ Тимборэ, Маршал Жуков Георгий, Ахъуэхъу Аслъэнбий; щытхэщ Хабаровскэ крайм и унафэщI Шитиков Алексей, Лъостэн Чэлимэт сымэ. 1955 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Жэуаплыныгъэ  ин зыхэлъ  Бер  Мухьэдин

2019-09-07

 • Республикэм и тхыдэм зи цIэр фIыкIэ къыхэнахэм ящыщщ 1970 — 1996 гъэхэм КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министру лэжьа Бер Мухьэдин. Икъу- кIэ зыужьыныгъэ лэжьыгъэшхуэ щригъэкIуэкIащ абы а IэнатIэм. Апхуэдэуи щIыналъэм и жылагъуэ гъащIэми жыджэру хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Шэрий Иринэ Хьэсэн и пхъур

2019-09-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 90-м иту 2019 гъэм  фокIадэм и 4-м дунейм ехыжащ УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ, КъБР-м и цIыхубэ артисткэ,  Дагъыстэн Республикэм и цIыхубэ артисткэ,  псоми ягу къина макъ хьэлэмэт зиIа уэрэджыIакIуэ, ди музыкэ щэнхабзэм и дамыгъэу ува Шэрий Иринэ Хьэсэн и пхъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди  Бэракъыр

2019-09-07

 • Сонэ  Абдулчэрим
 • Къэбэрдей-Балъкъэру
 • Дэ ди лъахэ дыщэм
 • Дахэщ и бэракъыу
 • Къэралыгъуэ фащэр.
 • ЗэгъэкIуа плъыфищу
 • Жьым хосыхь бэракъыр, —
 • Iуащхьэмахуэ тетщи,
 • Зыми хэгъуэщэнкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2019-09-07

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

2019-09-07

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

ЛIэщIыгъуэхэм я джэ макъ

2019-09-07

 • Зэман кIыхькIэ пэплъащ адыгэхэр я къэралыгъуэм. Пэжщ, жыжьэ уIэбэмэ, ди лъэпкъым ар мызэ-мытIэу зэраIам шэч хэлъкъым. Дригушхуэ хъунущ дунейпсо тхыдэм щыяпэ мамыр зэгурыIуэныгъэр цIыхубэ цивилизацэм и гущэ Пасэрей Мысырым хьэтхэм илъэс щэ ныкъуэ пIалъэкIэ къращIылIауэ зэрыщытам. Ар ди иджырей гъащIэм зыкIи къыпыщIакъым, къызэрежьам хуэ-дэуи кIуэдыжащ. Адыгэхэр куэдрэ пэгъунэгъу дыдэ хуэхъуащ я хъуэпсапIэм. Мыбдеж дигу къыщыдгъэкIыжынщ пщышхуэ Инал Нэху лъэпкъым и къудамэ псори зы ищI зэрыпэтар. Ауэ, Тхьэм иухатэкъыми, хунэмысу дунейм ехыжащ. НэгъуэщI щапхъэхэри къыпхуэхьынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Обозревателым и псалъэ

АДЫГЭХЭР

2019-09-07

 • МэшбащIэ  Исхьэкъ
 • Адыгэр и щIыналъэм щопсэу,
 • Шэрджэсущ къызэреджэр дуней псор,
 • Уэшх щабэ поплъэ,
 • Дыгъэм щогуфIыкI,
 • БлэкIар къаIэтыжыну ягу къэмыкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iулыдж  лъагэ  зиIэ  хэкулI    Къанокъуэ  Арсен

2019-09-07

 • Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ   и Советым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къыбгъэдэкIыу сенатору щыIэ, ФедерацэмкIэ Советым Хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и комитетым и Iэтащхьэм и къуэдзэ, 2005 — 2013 гъэхэм КъБР-м и Iэтащхьэу щыта Къанокъуэ Арсен ди лъахэм и зыужьыныгъэм хуэлэжьа, иджыри хуэлажьэ политик цIэрыIуэу ди хэкум, лъэпкъым я тхыдэм хэуващ жыпIэмэ, ущыуэнукъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

КIэрыхубжьэрыхум дыщIимыгъэнэн папщIэ

2019-09-07

 • Нобэ ЩIым щыпсэу цIыху бжыгъэм хуэдиз зэуэ дунейм щытета къэхъуакъым — меларди 7,5-рэ дохъу. ЗэрыгурыIуэгъущи, иджы хуэдэу кIэрыхубжьэрыху куэдрэ щIыуэпсым и щытыкIэ и лъэныкъуэкIэ апхуэдиз гуныкъуэгъуэрэ зэи щыIакъым. Абы и чэзум гу лъитэу, щIыуэпсыр хъумэным зи къарур хуэзунэтIахэм ящыщщ КъБКъУ-м и профессор, химие щIэныгъэхэм я доктор Мэшыкъуэ Нурхьэлий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2019-09-07

 • ФокIадэм и 7, щэбэт
 • Сабийхэр зэрыджэгу Iэмэпсымэхэр, хьэпшыпхэр Iэщэхэм къытращIыкIыу мыдэным и дунейпсо махуэщ
 • Бразилием и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1822 гъэм къащтащ ар Португалием къызэрыхэкIым теухуа унафэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха