ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ХьэIупэ ДжэбрэIил  теухуа тхылъыщIэ

2019-09-17

  • «Шу закъуэ хуэрзалэ» фIищащ филологие щIэныгъэхэм я кандидат, егъэджакIуэ ХьэцIыкIу Раисэ ХьэIупэ ДжэбрэIил и усыгъэм теухуауэ къыдигъэкIа тхылъыщIэм.

  • Зи тхэкIэм удихьэх тхакIуэ зэрыгъуэтыгъуейм хуэдэ дыдэу, уи псэм къылъэIэсыф урихьэлIэркъым. УсакIуэ къэс езыр нэхъ къызыгурыIуэ щIэджыкIакIуэ зэриIэжым ещхьщ ар. ХьэIупэ ДжэбрэIил и усэхэр игу зэрырихьым къыщымынэу, абы и дуней тетыкIэри, и гупсысэкIэри езым ейм пэгъунэгъуу къызэрилъытэр, усакIуэм и гъащIэ зыхэщIэкIэр къызэрищтэр нэрылъагъу пщищIу апхуэдэщ ХьэцIыкIу Раисэ и IэдакъэщIэкIыр. ХьэIупэм и усыгъэ жыгыр къудамэ зырызу зэпиплъыхьурэ, ДжэбрэIил усэбзэм иришыхьа щымыгъэр езым къызэрыгурыIуэм хуэдэу, цIыхубзэ къызэрыгуэкIкIэ тхузэредзэкI Раисэ. Тхылъым къыщызэщIэубыдащ усакIуэ-композиторым и гъащIэ гъуэгури, ар ХьэцIыкIум зыдегъэIэпыкъу усэхэр нэхъ гунэсу зэпкърихын щхьэкIэ.
  • ХьэIупэ ДжэбрэIил и тхэкIэм дихьэххэри, критикэ лэжьыгъэкIэ мызэ-мытIэу утыку къихьа ХьэцIыкIу Раисэ и тхыгъэ зэпкърыхыкIэр зыфIэфIхэри щыгуфIыкIыну къыщIэкIынщ «Адыгэ дуней» лъэпкъ фондым и мылъкукIэ къыдэкIа мы тхылъым.
  • ЧЭРИМ Марианнэ.