ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Илъэс 300 зэрырикъур ягъэлъапIэ

2019-09-17

  • Урысей МВД-м Iэпхъуэшап-хъуэ IуэхухэмкIэ и IэнатIэхэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 300 ирикъуащ мы гъэм фокIа-дэм и 11-м. Абы теухуа зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ КъБР-м щыIэ МВД-м Iэпхъуэшапхъуэ IуэхухэмкIэ и управленэм.

  • КъБР-м щыIэ МВД-м и унафэщIхэм къабгъэдэкIыу махуэшхуэр зыгъэлъапIэхэм ехъуэхъуащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министрым и къуэдзэ, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Уэтэр Владимир.
  • — Iэпхъуэшапхъуэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэр сыт щыгъуи ядоIэпыкъу цIыхухэм, жылагъуэмрэ къэралымрэ я шынагъуэнша-гъэр къызэрагъэпэщ. Си гум, си псэм къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу, — жиIащ абы.
  • Псалъэ гуапэхэм къыпищащ КъБР-м щыIэ МВД-м и УВМ-м и унафэщIым и къалэнхэр пIалъэ-кIэ зыгъэзащIэ полицэм и полковник Зэгъэщтокъуэ Мурат. Къыхигъэщащ Iэпхъуэшапхъуэ IэнатIэхэр зэтеувэным икIи заужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуащIар къулыкъум и ветеранхэм.
  • Я къалэнхэр хьэлэлу зэрырахьэкIым, ехъулIэныгъэхэр зэрызыIэрагъэхьам, Iэпхъуэшапхъуэ IуэхухэмкIэ IэнатIэхэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 300 зэрырикъум къыхэкIыу лэжьакIуэ зыбжанэм иратащ Урысей МВД-м, КъБР-м щыIэ МВД-м я щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр.
  • УАРДЭ Жантинэ.