ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Я гур къызэрогъуэтыж

2019-09-03

 • «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:1 (0:1). Каспийск. «Анжи арена» стадион. ФокIадэм и 1-м. ЦIыху 50 еплъащ.

 • Судьяхэр: Холин, Охрименкэ (тIури Мейкъуапэ щыщщ), Городовой (Ставрополь).
 • «Мэхъэчкъалэ»: Гаджиев, Зайцев, Агаларов, Исаев, Гитинов, Корголоев (Галбацдибиров, 62), Гираев (Абдуллаев, 66), Темуков, Абурагимов (Абдулхаликов, 69), Газимагомедов.
 • «Спартак-Налшык»: Щоджэн, КIэдыкIуей, Клышэ (Iэщын, 70), Сындыку (Запалацкий, 88), Ольмезов, Хьэшыр, Дэхъу, Iэпщацэ (Салахетдинов, 68), Шаваев, Ашу, Бацэ (Апажэ, 79).
 • Топхэр дагъэкIащ: Бацэм, 45 (0:1). Газимагомедовым, 74-пенальтикIэ (1:1).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Шаваевым.
 • 86-нэ дакъикъэм Шаваевым пенальтир худэгъэкIакъым.
 • Зэхэту 0:9-уэ иужь джэгугъуитIым къызэрыхагъэщIам «Спартак-Налшыкым» къикIуэтыпIэ къыхуигъэнэжатэкъым. Абы къигъэлъэгъуэн хуейт гугъуехьхэм зэрырамыщIыкIар икIи гуп зэкъуэту къызэрынэжыр. «Мэхъэчкъалэ» командэм фокIа-дэм и 1-м дригъэкIуэкIа зэIущIэм ди гур фIы къищIыжащ.
 • Джэгум зэрыщIидзэу хэгъэрейхэр ипэкIэ кIуэтэну яужь ихьащ. АрщхьэкIэ налшыкдэсхэм апхуэдизу лъэщу зыкърагъэбыдэкIа-ти, къыбгъэдыхьэпIэ къратакъым. Абы щыгъуэми «Спартак-Налшыкым» щIэх-щIэхыурэ ебгъэрыкIуэны-гъэ лъэщхэр къызэригъэ-пэщырт. Дыкъигъэгузавэу «Мэхъэчкъалэм» и футболистхэр ди гъуэм къыщеуар зэIущIэм и япэ Iыхьэм и ныкъуэр кIуауэщ, арщхьэкIэ топыр абы хуэзэхакъым.
 • Иужь джэгугъуитIым зи гур ириха «Спартак-Налшыкым» зыкъыщищIэжыпар зэIущIэм и 45-нэ дакъикъэм ирихьэлIэущ. Псом нэхърэ нэхъ жыджэр Бацэ Къантемыр хэгъэрейхэм я гъуащхьэхъумэхэм яIэщIэкIри, зыхэт гупыр япэ иригъэщауэ командэхэр загъэпсэхуну икIащ.
 • Къыпщыхъунут етIуанэ Iыхьэр «Мэхъэчкъалэм» и ебгъэрыкIуэныгъэ лъэщ-хэм къыщIидзэну. Хэгъэрейхэр абы хущIэкъуауи къыщIэкIынущ, арщхьэкIэ ди щIалэхэм апхуэдэ Iэмал иратакъым. Уеблэмэ, езыхэр къаруушхуэкIэ ипэкIэ кIуэтащ, мэхъэчкъалэдэсхэр я гъуэм ирагулIыжауэ.
 • Ущыгугъ хъунут мыгувэу бжыгъэр бэгъуэну. Ди жагъуэ зэрыхъущи, къызэрыхъуар нэгъуэщIущ — я хьэрхуэрэгъухэм я ебгъэрыкIуэныгъэ закъуэтIакъуэхэм ящыщ зыр къыщызэпаудым, «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьэхъумэхэр топджэгу хабзэм ебэкъуащ. Пенальти. Газимагомедовым ар Iэзэу игъэзащIэри, бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжащ.
 • КъащыщIа щIэщхъум налшыкдэсхэр игъэгубжьащ. Абыхэм «Мэхъэчкъалэм» щыджэгухэм я щхьэр кърагъэIэтыжыртэкъым икIи текIуэныгъэр зыIэрагъэхьэным зымащIэ дыдэщ иIэжар. ЗэIущIэр иухыным дакъикъэ зыплIытху фIэкIа къэмынэжауэ, «Спартак-Налшыкым» Iэмал игъуэтащ метр пщыкIузым и деж щыту гъуэм еуэну. Пеналь-ти зыгъэзащIэ хабзэ Бацэ Къантемыр абы ирихьэлIэу яхъуэжати, ар пщэрылъ щащIащ Шаваев Магомед. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, къикIа щыIэкъым. Шаваевыр зэуа топыр гъуащхьэм техуэри, къэлъеижащ.
 • Дагъыстэным зэрытемыгъэкIуауэ къызэрикIыжар ехъулIэныгъэ мащIэкъым. Ауэ нэхъыбэу дызыщыгуфIыкIар иужь зэIущIэхэм къалъыкъуэкIа гугъуехьхэм «Спартак-Налшыкым» щыджэгухэм я гур зэрыримыхарщ икIи куэдкIэ уащыгугъ зэрыхъунурщ.
 • АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ етIуанэ дивизио- ным и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ ит-кIэ зэхэта зи чэзу джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Алания» (Владикавказ) — 0:1, «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — «Легион-Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 1:1, «Волгарь» (Астрахань) — «Черноморец» (Новороссийск) — 2:0, «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Урожай» (Краснодар) — 2:1, «Краснодар-3» (Краснодар) — «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — 2:2, «Интер» (Черкесск) — СКА (Дон Iус Ростов) — 1:0, «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 0:1.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ диви-зионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм хыхьэ къыкIэлъыкIуэ зэIущIэр фокIадэм и 8-м зэхэтынущ. А махуэм «Спартак-Налшыкым» и стадионым къыщригъэблэгъэнущ зэпеуэм пашэныгъэр щызыIыгъхэм ящыщ «Динамо-Ставрополь» командэр.
 • Жыласэ Заурбэч.