ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Август, 2019

Топилин  Максим:Социальнэ контрактымкIэ программэм ипкъ иткIэ КъБР-м кърат ахъшэм къыхущIагъу

2019-08-06

 • Къэралым и щIыналъэ зыбжанэм, абыхэм Къэбэрдей-Балъкъэрри яхэту, социальнэ контрактымкIэ проектым теухуауэ ирагъэкIуэкI гъэунэхуныгъэр тэмэму ягъэзэщIэн папщIэ, федеральнэ бюджетым и ахъшэ къыхуаутIыпщынущ. Апхуэдэу жиIащ Урысейм лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министр Топилин Максим. Зэрыщыту программэм трагъэкIуэдэн папщIэ къэралым сом меларди 7 хухех.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Парти 6-м цIыху 355-рэ къагъэлъагъуэ

2019-08-06

 • ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и УнафэщIым и къуэдзэ Джаппуев Мусэ, КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и секретарь Беспаловэ Наталье, Iэ иIэтыну хуитыныгъэ иIэу комиссэм хэт Бекъан Заур, политикэ партхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

ЩIалэгъуалэ  зэхыхьэр къоблагъэ

2019-08-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ ныбжьыщIэхэм «Мэшыкъуэ-2019» щIалэгъуалэ зэхыхьэм социальнэ унэтIыныгъэ зиIэ проект 220-м щIигъу щагъэлъэгъуэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2019-08-06

 • ШыщхьэуIум и 6, гъубж
 •  Ядернэ Iэщэр къагъэсэбэпу мыдэным и дунейпсо махуэщ
 • Хиросимэ и махуэщ. 1945 гъэм Японием и Хиросимэ къалэм США-м и кхъухьлъатэм атомнэ бомбэ щридзыхащ.
 • «Дунейм и дохутырхэр мамырыгъэм и телъхьэщ» дунейпсо махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхугъэ, лIыгъэ,  хахуагъэ

2019-08-06

 • Лъэпкъыбэу зэхэт ди къэралым и тхыдэм куэду хэтщ, къытебгъэзэж пэтми, нэсу джа мыхъу, къэкIуэну щIэблэхэми къахутэну зыхунэсын къэхъукъащIэхэр. Апхуэдэхэм ящыщщ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм и шыщхьэуIу мазэм илъэси 105-рэ ирикъу Кавказ шууей дивизэр. Тхыдэджхэм зэратхымкIэ, Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм щыпсэу лъэпкъхэм я лIыкIуэхэмкIэ къызэгъэпэща хъуа а дивизэр урысеидзэр зэрызэхэт Iыхьэхэм я нэхъ хахуэт, лIыгъэшхуэрэ быдагъэрэ щытепщэт, дзыхь нэхъ зыхуэпщI хъуну частхэм ящыщт. «Емылыдж», «Iэл» («дикая») псалъэхэр дэщIыгъуу фIэкIа нэхъыбэм къамыпсэлъ а дивизэм, зэрыщыIа илъэсищым къриубыдэу, къыхэкIакъым гугъуехьхэм къапикIуэту кIуэрыкIуэсэж хъуаи тхьэрыIуэ зыхуащIа къэралым епцIыжаи. Дивизэм и Къэбэрдей шууей полкым хэта зауэлI хахуэхэм ящыщщ Щхьэлыкъуэ щыпсэуа Къардэн Джэрий Мэзан и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

КIуащ  Алинэ  и  къэхутэныгъэщIэр

2019-08-06

 • «Сириус» урысейпсо ныбжьыщIэ центрым иджыблагъэ щызэхуащIыжащ ещанэ егъэджэныгъэ программэр. «Къыхуеджэныгъэ ин» фIэщыгъэр зиIэу екIуэкIа программэм и «МатериалыщIэхэр» унэтIыныгъэмкIэ екIуэкIа зэпеуэр къызэригъэпэщащ «Жырымрэ гъущI зэхэжыхьахэмкIэ Москва дэт институт» Лъэпкъ къэхутакIуэ техникэ университетым (НИТУ «МИСиС»). ЕджапIэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэритамкIэ, абы и проектыр ехъулIэныгъэкIэ щызыгъэлъэгъуахэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу школакIуэ КIуащ Алинэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей къуажэхэр

2019-08-06

Аушыджэр (Дыгъужьыкъуей) къуажэ дахэм и дэлъэдапIэр мыбдежщ. Абы зэреджэр ВыщхьэфIэчщ. Сурэтыр ГъукIакъуэ Инал трихащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Хьэмырзэ Ахьмэд: згъэзэщIа ролхэр  сщыщ Iыхьэ хъуащ

2019-08-06

 • УФ-м и Президентым мы гъэр Театрым и илъэсу игъэуващ. Абы ехьэлIауэ ди деж щекIуэкI Iуэхухэм тедгъэпсэлъыхьыну, и лэжьыгъэхэми я гугъу едгъэщIыну «Адыгэ псалъэ» газетым и хьэщIэщым къедгъэблэгъащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и джэгуакIуэ Хьэмырзэ Ахьмэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Театр

Инджылызым и премьер-министрым и адыгэ къуэпсхэр

2019-08-06

 • Бадзэуэгъуэм и 24-м Инджылызым щекIуэкIа хэхыныгъэр Джонсон Борис премьер-министр зэрыхъуамкIэ иухащ. Пащтыхьыгъуэр щызекIуэ хэкум а IэнатIэр щызезыхьэр къэралым хабзэкIэ и тепщэу къалъытэ. Журналист-политикхэм хабжэ, газетым и редактору, Лондон и къалэтету, къэрал щIыб IуэхухэмкIэ министру лэжьа, илъэс 55-рэ зи ныбжь Джонсон адыгэлъ зэрыщIэтыр езыми ибзыщIыркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Алмэсты къыхуэгъуэтакъым

2019-08-06

 • Бадзэуэгъуэм и 22-м илъэси 100 ирикъуащ ди щIыналъэм фIыуэ къыщацIыху бзылъхугъэ телъыджэ Кофман Жаннэ. И гъэсэнхэр щIыгъуу илъэс плIыщIым щIигъукIэ ар лъыхъуащ зи хъыбар гъэщIэгъуэнхэр зэхэтха мыхъумэ, зэи дызытемыплъа алмэстыхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лизэрэ  Мадинэрэ  я  дерс  зэIухахэр

2019-08-06

 • Мы махуэхэм Кърымым щокIуэкI Анэдэлъхубзэр, урысыбзэри хэту, езыгъэджхэм я езанэ дунейпсо зэхуэс. А гъэмахуэ школым и лэжьыгъэм хэтщ анэдэлъхубзэр езыгъэджхэм я къэралпсо зэпеуэхэм щытекIуэу абы и саугъэт нэхъыщхьэр — «Дыжьын къабзийр» — зыхуагъэфэщауэ щыта IэщIагъэлIхэр. Абы и къалэн нэхъыщхьэхэщ лъэпкъхэм я зэхуаку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр гъэбыдэныр, анэдэлъхубзэр езыгъэджхэм я пщIэр жылагъуэм къыщыIэтыныр, анэбзэр егъэджыным къэрал гулъытэ къыхуегъэщIыныр, иджырей егъэджэныгъэ технологие пэрытхэм дэнэкIи зыщегъэубгъуныр, егъэджакIуэ ныбжьыщIэхэр гъэгушхуэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Махуэ Билал Олимп дыжьын медалыр къыхуэнауэ Польшэм    утыку къыщохьэж

2019-08-06

 • БэнэкIэ хуитымкIэ дуней псом щэнейрэ и чемпион Махуэ Билал зэхьэзэхуэхэм къыщыхыхьэжащ шыщхьэуIум и 2 — 4 махуэхэм Польшэм и къалащхьэм щекIуэкIа Циолковский Вацлав и фэеплъ турнирым. Ар къыщызэIуах дакъикъэхэм ирихьэлIэу наIуэ хъуащ 2012 гъэм Лондон щекIуэкIа Гъэмахуэ Олимпиадэм килограмми 120-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм щытекIуауэ къалъытари.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Инал  Нэху  деж  къыщожьэ

2019-08-06

 • Хъыбархэм къызэрыхэщыжымкIэ, шэрджэс мамлюкхэм къатепщIыкIащ Инал Нэху. Ар XV лIэщIыгъуэм и япэ Iыхьэм адыгэ къэралыгъуэ къызэзыгъэпэща, ди лъэпкъым и пщы къудамэхэм я къежьапIэу щыта унафэщI щыпкъэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Адыгэшым  и  тхыдэ

2019-08-06

 • Ди лъэпкъыр иригушхуэрэ хуэдэр зырызу къыддекIуэкIа шы лъэпкъ хэплъыхьар хъумэнымрэ абы и щхьэ бжыгъэр зэфIэгъэувэжынымрэ теухуауэ хъыбар гуапэ къытхуэзыхьа Къудей Аслъэнрэ Къардэн Анзоррэ къызэрыхагъэщамкIэ, совет лъэхъэнэм адыгэшу диIэр учётым щыту щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха