ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIалэгъуалэ  зэхыхьэр къоблагъэ

2019-08-06

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ ныбжьыщIэхэм «Мэшыкъуэ-2019» щIалэгъуалэ зэхыхьэм социальнэ унэтIыныгъэ зиIэ проект 220-м щIигъу щагъэлъэгъуэнущ.

  • ШыщхьэуIум и 9 — 30-хэм зэхэтыну щIалэгъуалэ форумым ди республикэм щыщу цIыху 315-м кIуэну зрагъэтхащ. Абыхэм яхэтщ курыт еджапIэхэм, IэщIагъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт IуэхущIапIэхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, псапащIэ гупхэм я лIыкIуэхэр.
  • Зэхуэсым хуагъэхьэзыру щIыналъэхэм щекIуэкIа зэIущIэхэм «Мэшыкъуэ 2019-м» и къызэгъэпэщакIуэхэм, унафэщIхэм щахуэзэри, ныбжьыщIэхэм я проектхэм щыхэплъащ. Ныкъусаныгъэ зиIэхэм абы щыхузэрагъэзэхуэжащ, я лэжьыгъэхэр нэхъ зэрырагъэфIэкIуэнумкIэ чэнджэщ щратащ.
  • Iыхьищу зэпыуда форумым унэтIыныгъэ нэхъыщхьэу иIэнухэри яубзыхуащ. Апхуэдэщ: «Профессионалы РФ», «Про активное общество», «Я — лидер».
  • «Мэшыкъуэ-2019» зэхыхьэм и программэ гъэщIэгъуэным хэту Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм я махуэхэри ягъэлъэпIэнущ. Хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, ныбжьыщIэхэр IуагъэщIэнущ артистхэм, хьэрычэтыщIэхэм, спортсмен цIэрыIуэхэм.
  •  КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.