ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2019-08-06

 • ШыщхьэуIум и 6, гъубж
 •  Ядернэ Iэщэр къагъэсэбэпу мыдэным и дунейпсо махуэщ
 • Хиросимэ и махуэщ. 1945 гъэм Японием и Хиросимэ къалэм США-м и кхъухьлъатэм атомнэ бомбэ щридзыхащ.
 • «Дунейм и дохутырхэр мамырыгъэм и телъхьэщ» дунейпсо махуэщ

 • УФ-м ГъущI гъуэгум къулыкъу щызыщIэ и дзэхэм я махуэщ. 1851 гъэм Урысей къэралыгъуэм гъуэгу зэпыщIэныгъэхэмкIэ и командующэ нэхъыщхьэм унафэ къыдигъэкIащ Санкт-Петербургрэ Москварэ зэпызыщIэ гъущI гъуэгур гъэлэжьэнымрэ хъумэнымрэ зи нэIэ щIэтыну дзэ гуп хэхахэр къызэгъэпэщыным теухуауэ.
 • Боливием и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 • Аргентинэм щагъэлъапIэ Сабийм и махуэр
 • 1889 гъэм боксёрхэм Iэлъэ яIэрымыгъыу ирагъэкIуэкIа иужьрей зэIущIэр зэхэтащ.
 • 1940 гъэм Эстониер СССР-м хагъэхьащ.
 • 1941 гъэм ВЛКСМ-м и обкомым унафэ ищIащ республикэм и щIалэгъуалэм ящыщу Дзэ Плъыжьым связист 400 хуагъэхьэзырыну.
 • 1961 гъэм совет космонавт Титов Герман «Восток-2» кхъухьым ису хьэршым лъэтащ. Гагарин Юрий и ужькIэ хьэршым кIуар аращ. Титовыр хьэршым итащ сыхьэт 25-рэ дакъикъэ 11-кIэ, ЩIыр 17-рэ къилъэтыхьыху.
 • 1991 гъэм япэ Интернет-серверым лэжьэн щIидзащ.
 • Урыс сурэтыщI, тхыдэр зи лъабжьэ и IэдакъэщIэкIхэмкIэ цIэрыIуэ хъуауэ щыта Васнецов Апполинарий къызэралъхурэ илъэси 163-рэ ирокъу.
 • Шотландием щыщ бактериолог, пенициллин антибиотикыр зэхэзылъхьа, Нобель и саугъэтыр зрата Флеминг Александр къызэралъхурэ илъэси 138-рэ ирокъу.
 • Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Къасым Алий къызэралъхурэ илъэс 92-рэ ирокъу.
 • Тыркум щыщ тхакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ Челик Уэсмэн (ХьэкIуратэ) и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу.
 • Дагъыстэным щыщ къэрал къулыкъущIэ, 2006 — 2010 гъэхэм а республикэм и президенту щыта Алиев Муху и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • 1987 — 1992 гъэхэм Афганистаным и президенту щыта Наджибулла Мухьэммэд къызэралъхурэ илъэс 72-рэ ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и артисткэ Хьэрэдурэ Динэ къыщалъхуа махуэщ.
 • УэрэджыIакIуэ, Адыгэ Республикэм и цIыхубэ артисткэ Шэгудж Маринэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, Плехановым и цIэр зезыхьэ академием и профессор, ЩIДАА-м и академик Пащты Лейлэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Урысей актрисэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Могилевская Маринэ и ныбжьыр илъэс 49-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 22 — 24-рэ, жэщым градус 15 — 17 щыхъунущ.
 •  
 • ШыщхьэуIум и 7, бэрэжьей
 •  Урысейм зыхъумэжыныгъэмкIэ и къэрал къулыкъущIапIэм связь хэхамрэ хъыбарегъащIэхэмкIэ и IэнатIэм и махуэщ
 • Китайм щагъэлъапIэ зэгуэкIуахэм я махуэр
 • 1646 гъэм къэзакъ ата-ман Пожарский Семёнрэ адыгэпщ Черкасский Муцалрэ зауэлI мини 6 зыхэт я дзэр Нурадин-Джэрий и лагерым теуэри, хьэбэсабэу зэтракъутащ.
 • 1803 гъэм «Надежда», «Нева» кхъухьхэр, капитан-лейтенантхэу Крузенштерн Иванрэ Лисянский Юрийрэ зи унафэщIхэр, дунейр къызэхакIухьыну ежьащ. А зекIуэ мытыншыр илъэсищкIэ екIуэкIащ.
 • 1833 гъэм Черепанов зэадэзэкъуэхэу Ефимрэ Миронрэ Урысейм япэ дыдэу мафIэгу щащIащ, гъущI гъуэгууи километри 3,5-рэ щаухуащ.
 • 1858 гъэм инджылыз пащтыхь гуащэ Викторие Оттавэ къалэр Канадэм и щыхьэру къэлъытэным теухуа унафэ ищIащ.
 • 1942 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым зауэ щытыкIэ щагъэуващ.
 • 1987 гъэм Америкэм щыщ, псы есынымкIэ цIэрыIуэ хъуа Кокс Линн уи фIэщ мыхъун хахуагъэрэ тегушхуэныгъэрэ къыкъуэкIащ. Градусих фIэкIа зи мыхуабагъ псым щесурэ, США-м къыщыщIидзэри, Урысейм къэсащ а цIыхубз хахуэр. Кокс зэпиупщIащ метр 4160-рэ зи кIыхьагъ Берингов псыдэжыпIэр – Аляскэ штатым хыхьэ Диомид ЦIыкIу хытIыгум къыщежьэри, Урысейм и Диомидышхуэ хытIыгум нэсу хым къызэпрысыкIыфащ.
 • УэрэджыIакIуэ, СССР-м, Украинэм, Молдавием я цIыхубэ артисткэ Ротару Софие и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 • Футболист, тренер цIэрыIуэ, СССР-м щIыхь зиIэ и гъэсакIуэ, 1980 гъэм Москва щекIуэкIа ХХII гъэмахуэ Олимп Джэгухэм къэралым и командэ къыхэхам хэту жэз медаль къыщызыхьа, УФ-м и Къэрал Думэм Физкультурэмрэ спортымкIэ и комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Газзаев Валерий и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъу.
 • Америкэм щыщ киноактёр цIэрыIуэ Духовны Дэвид и ныбжьыр илъэс 59-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 22 – 24-рэ, жэщым градус 15 – 16 щыхъунущ.