ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Парти 6-м цIыху 355-рэ къагъэлъагъуэ

2019-08-06

  • ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и УнафэщIым и къуэдзэ Джаппуев Мусэ, КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и секретарь Беспаловэ Наталье, Iэ иIэтыну хуитыныгъэ иIэу комиссэм хэт Бекъан Заур, политикэ партхэм я лIыкIуэхэр.

  • Джаппуев Мусэ жиIащ КъБР-м и Парламентым и VI зэхыхьэгъуэм и хэхыныгъэхэм хэтыну политикэ парти 6-м зэрызрагъэтхар, псоми зэхэту цIыху 355-рэ къызэрагъэлъэгъуар.
  •  ЗэIущIэм пхъэидзэ щрагъэкIуэкIащ, политикэ партхэм я лIыкIуэхэр телевиденэмрэ радиомрэ пщIэншэу къызэрыщыпсэлъэнум, зэрыхах бюллетеным зэритынум я зэкIэлъыкIуэкIэу щытынум теухуауэ. Апхуэдэу «Гражданская платформа» партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и лIыкIуэхэр япэ итынущ, «Захуагъэ здэщыIэ Урысейр» етIуанэщ, «Зеленые» партыр ещанэщ, «Урысей зэкъуэтыр» еплIанэщ, КПРФ-р етхуанэщ, ЛДПР-р еханэщ.
  • Джаппуевым жиIащ ахэр республикэм и телеканалищымрэ радиом и IуэхущIапIитIымрэ ядэлэжьэну Iэмал зэраIэнур.
  •  «Политикэ партхэм лIыкIуэ къащIынухэр телевиденэмкIэ къыщыпсэлъэну сыхьэт бжыгъэри пхъэидзэкIэ убзыхуауэ щытынущ, нэфI-ней къыхэмыкIын папщIэ», — къыхигъэщащ къэпсэлъам. Джаппуевым дыщIигъуащ хэхыныгъэхэм хэтыну зыкъэзыгъэлъэгъуа партхэм я Iуэхур къыдаIыгъыным теухуауэ цIыхухэм драгъэкIуэкIыну лэжьыгъэр яублэ зэрыхъунур.
  •  
  • БАГЪЭТЫР Луизэ.