ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Август, 2019

КIуэкIуэ  Казбек Темыркъан Юрий IущIащ

2019-08-01

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек IущIащ Санкт-Петербург и къэрал филармонием и Академическэ симфоние оркестрым и художественнэ унафэщI, «Хэкум и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и нагъыщэ псори зыхуагъэфэща Темыркъан Юрий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

«Урысей зэкъуэтым» КъБР-м и Iэтащхьэм и кандидатым и цIэр къреIуэ

2019-08-01

 • «Урысей зэкъуэт» партым УФ-м и Президент Путин Владимир Ингуш Республикэм, Кърым Республикэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм я Iэтащхьэхэр гъэувыным хуэгъэзауэ хэплъэн папщIэ къыхилъхьащ генеральнэ советым нэхъ зыхуэфащэу къилъыта кандидатхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Щхьэгуэш Адэлбий: Унафэ зыIэщIэлъ дэтхэнэ зыми къыгурыIуэн хуейщ ар зыхуэлажьэр  цIыхур зэрыарар

2019-08-01

 • УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутат, «Урысей зэкъуэт» фракцэм и унафэщIым и япэ къуэдзэ Щхьэгуэш Адэлбий бадзэуэгъуэм и 30-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм щаIущIащ «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и УнафэщIым и цIыхубэ егъэблэгъапIэу Налшык щыIэм. Ар едэIуащ къыхуэкIуа цIыху 11-м я гуныкъуэгъуэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сыту пIэрэ цIыхугъэм и шхэпсыр?

2019-08-01

 • Адэжь лъапсэм къэзыгъэзэжа адыгэхэм я махуэр япэ дыдэу щагъэлъэпIар 1998 гъэращ. Абы щыгъуэщ Косовэ къыщыхъея зауэм къыхашыжа ди лъэпкъэгъухэм ящыщу зы гупышхуэ ди къуэш Адыгэ Республикэм къыщихьэжауэ щытар. Мейкъуапэ километри 4-кIэ пэжыжьэ щIыпIэм деж, къэIэпхъуэжахэм папщIэ, Махуэхьэблэ зыфIаща къуажэ цIыкIу къыщызэрагъэпэщат, а щIыналъэм и Iэтащхьэу а лъэхъэнэм щыта Джарым Аслъэн и жэрдэмкIэ. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм а махуэм гулъытэ хэIэтыкIа хуащIын щыщIадзар 2010 гъэм къыщегъэжьауэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Адыгэ щIалэгъуалэм   я зэхыхьэ

2019-08-01

 • Мы махуэхэм Налшык щокIуэкI Урысей Федерацэм ис адыгэ щIалэгъуалэм я зэхыхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Дуней хъурейр къикIухьри, Кронштадт  къигъэзэжащ «Эльбрус» кхъухьыщIэм

2019-08-01

 • «Эльбрус» кхъухьым и дежкIэ ар япэ зекIуэщ. «Адмирал Горшков» фрегатымрэ «Николай Читлер» къегъэлакIуэ буксирымрэ ящIыгъуу абы тенджыз миль мин 35,2-м щIигъу къызэпичащ. Хым здытетым, ахэр Iухьащ Джибурти, Шри-Ланка, Китайм, Эквадорым, Кубэм, Тринидадрэ Тобагэрэ я кхъухь тедзапIэхэм, Суэц, Панамэ кIэнауэхэм дэкIащ, Атлантикэм и кум хуэзэу экваторыр зэпаупщIащ. Урысейм и кхъухьхэр хэтащ Китайм и тенджыз флотыр илъэс 70 зэрырикъур гъэлъэпIэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2019-08-01

 • Унагъуэ мини 3,8-м яIэрохьэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Республикэм и унафэщI-хэм илъэсыр къызэрихьэрэ сом мелуан 285-м нэблагъэ трагъэкIуэдащ ещанэ сабийр е къыкIэлъыкIуэр къыщалъхуа унагъуэ быныфIэхэм мазэ къэс ират ахъшэу. Сом мелуан 266,5-р федеральнэ, мелуан 16,7-р республикэ бюджетхэм къыхэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-08-01

 • ШыщхьэуIум и 1,  махуэку
 • ШыщхьэуIум и 1 – 7-хэр Сабий цIынэхэр анэ быдзышэкIэ гъэшхэным къыхуеджэным и дунейпсо тхьэмахуэщ
 • УФ-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я тылым и махуэщ
 • Урысейм и Инкассаторым и махуэщ
 • Япэ дунейпсо зауэм хэкIуэда урысей сэлэтхэм я фэеплъ махуэщ
 • Азербайджаным щагъэлъапIэ я алыфбеймрэ я бзэмрэ я махуэр

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-08-01

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, шыщхьэуIум и 5
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ЩIэплъыпIэ». Тележурнал. (12+)
 • 7.05 «Жылагъуэ Iуэху» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.05 Мечиев Кязим къызэралъхурэ илъэси 160-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Кязим и дерсхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Драматург цIэрыIуэ Акъсырэ Залымхъан къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу

2019-08-01

 • Гъуазджэм и цIыху
 • Дуней псом щыцIэрыIуэ урыс драматург Островский А. Н. папщIэ урыс тхакIуэшхуэ Гончаров И. А. жиIэгъауэ щытащ мыпхуэдэу: «Литературэм уэ ухуэупсащ библиотекэ псокIэ. Сценэм уэ къыхуэбгъэщIащ зыми емыщхь дуней телъыджэ. Уэ пхузэфIэкIащ Фонвизин, Грибоедов, Гоголь сымэ зи лъабжьэр ягъэтIылъа Театр унэр и кIэм нэбгъэсын. Ауэ уэ зы закъуэращ зи фIыщIэр дэ, урысхэм, ди лъэпкъ театр диIэ зэрыхъуар. Абы «Островскэм и театр» фIэщын зэрыхуейр хьэкъщ». Ардыдэр хужыпIэ хъунущ ди лъэпкъым къыхэкIа, дызэрыгушхуэ Акъсырэ Залымхъан. ПхуэмыIуэтэным хуэдизщ абы ди лъэпкъ гъуазджэм хуищIа хэлъхьэныгъэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Сабий ахъшэм хохъуэ

2019-08-01

 • УФ-м ЛэжьыгъэмкIэ и министерствэм къыщабжащ цIыхур псэун щхьэкIэ я нэхъ мащIэу иIэн хуейм мы гъэм и етIуанэ мазищым хэхъуар зыхуэдизыр. Къапщтэмэ, сабийхэм хуагъэбелджылар проценти 4-кIэ хэхъуащ (сом 11004-рэ), пенсэм щысхэм тещIыхьар проценти 3,8-кIэ (сом 9236-рэ), цIыхур щылэжьэф ныбжьым итхэр я нэхъ мащIэу зыхуейр проценти 4,1-кIэ хэхъуэри сом 12130-м нэсащ. Ику иту къапщтэмэ, къэралым ис цIыхум псэун щхьэкIэ я нэхъ мащIэ дыдэу иIэн хуей ахъшэр сом 11185-рэ хъуауэ къегъэлъагъуэ зи гугъу тщIы министерствэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Дыщэм и пщIэр къаIэтыж

2019-08-01

 • Япэм кIуэрыкIуэм тету зэрыжаIэу университетым тыншу щIэтIысхьэфу щытащ курыт еджапIэр дыщэ медалкIэ къэзыухахэр. Илъэс 20 ипэкIи балл зы — тIу зыхуримыкъухэр япэ курсым щIэтIысхьэрт, дыщэ медалым пщIэ иIэти. Иджы псори ЕГЭ-м теухуа хъуащ. НыбжьыщIэм спортымкIэ ехъулIэныгъэ иIэми, щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр и куэдми, дыщэ медаль иIэми — а псоми зэхэту балли 10 къахуэлэжьу аращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Ингуш щIалэгъуалэм хабзэр ирагъащIэ

2019-08-01

 • Магас щыпсэу щIалэгъуалэм хуагуэшащ ингуш пщащэм, щIалэм хэлъын хуей хьэл-щэныр щыгъэбелджыла тхылъ цIыкIу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жылагъуэ

Санкт-Петербург

2019-08-01

 • Тхьэмахуэ кIуар Урысейм и Дзэ-тенджыз флотым и махуэу щытащ. Санкт-Петербург абы теухуауэ дзэ кхъухьхэм я парад щекIуэкIар телевизорымкIэ ялъэгъуащ ди цIыхухэми, хьэщIэхэми, нэгъуэщI къэралхэм щыпсэухэми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Зыри зыщхьэщамытыкI щIыхуэ

2019-08-01

 • Швейцарием и банкхэм ахъшэ ират унэ къищэхун щхьэкIэ ипотекэ щIыхуэ къеIызыхым. Апхуэдэ лэжьэкIэм хуокIуэ нэгъуэщI европей банкхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку