ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуащ  Алинэ  и  къэхутэныгъэщIэр

2019-08-06

  • «Сириус» урысейпсо ныбжьыщIэ центрым иджыблагъэ щызэхуащIыжащ ещанэ егъэджэныгъэ программэр. «Къыхуеджэныгъэ ин» фIэщыгъэр зиIэу екIуэкIа программэм и «МатериалыщIэхэр» унэтIыныгъэмкIэ екIуэкIа зэпеуэр къызэригъэпэщащ «Жырымрэ гъущI зэхэжыхьахэмкIэ Москва дэт институт» Лъэпкъ къэхутакIуэ техникэ университетым (НИТУ «МИСиС»). ЕджапIэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэритамкIэ, абы и проектыр ехъулIэныгъэкIэ щызыгъэлъэгъуахэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу школакIуэ КIуащ Алинэ.

  • Псори зэхэту къапщтэмэ, НИТУ «МИСиС»-м и IэщIагъэлIхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ яубзыхуа унэтIыныгъэм УФ-м и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа ныбжьыщIэ 30 щызэпеуащ. Абыхэм утыку ирахьащ зэлэжьа проекти 6. Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зэрихьэу Тэрч къалэм дэт курыт школ №3-м и 10-нэ классым щIэс КIуащ Алинэ зыхэхуа гупым адыгэ пщащэм и гъусэу хэтащ Москва щыщхэу Дюжиков Максимрэ Иванов Никитэрэ, Новгород Ищхъэрэ областым къикIауэ Семериков Виктор, Новосибирск щIыналъэм щыпсэу Меняйлов Дмитрий сымэ. А ныбжьыщIэхэр елэжьащ гъущIыкIэ зэмылIэужьыгъуэхэр зэхэбгъэткIухькIэрэ электрокъарур зэхуэзыхьэс Iэмэпсымэ къэгупсысыным.
  • Ди гуапэ зэрыхъущи, Алинэ зыхэта къэхутакIуэ гупым утыку ирахьа проектым гулъытэ щыхуащIащ, щытхъуи щыхужаIащ «Сириус» центрми НИТУ «МИСиС»-м и IэщIагъэлIхэми. НыбжьыщIэхэр университетым и лабораторэхэм ирагъэблэгъащ, я проектхэм адэкIэ щелэжьын щхьэкIэ. Апхуэдэу ахэр хэтынущ Урысей щIэныгъэм и махуэм и щIыхькIэ 2020 гъэм и гъатхэм Москва щызэхашэну щIэныгъэ-практикэ конференцым. Апхуэдэуи Алинэ сымэ Iэмал яIэщ я къэхутэныгъэ проектыр конференцым щащIа докладхэр зэрытыну щIэныгъэ журналым традзэну. 
  • Зи япэ къэхутэныгъэхэр лъагэу къалъыта адыгэ пщащэм дохъуэхъу ди щIыналъэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIун ехъулIэныгъэщIэхэр дяпэкIи зыIэригъэхьэну, курыт школыр фIы дыдэу къиухыу и мурадхэр зригъэхъулIэну.
  • КЪАРДЭН  Тамбий.