ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Август, 2019

Адэжь  хэку  и  бын зеиншэ  хъуркъым

2019-08-03

 • Зи хэку къэзыгъэзэжахэм я махуэр, Дунейпсо Адыгэ Хасэм Налшык и «Трек» щIыпIэм шыщхьэуIум и 1-м щигъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Бахъсэн псым телъ лъэмыжыр зэгъэпэщыжын яухри къызэIуахыжащ

2019-08-03

 • Прохладнэ — Бахъсэн — Iуащхьэмахуэ автомобиль гъуэгум и 93-нэ километрым хуэзэу Бахъсэ­нып­сым телъ лъэмыжыр къызы­хуэтыншэу зэрагъэпэщыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2019-08-03

 • ШыщхьэуIум и 3, щэбэт
 • Къэзахъстаным щагъэлъапIэ транспорт IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я махуэр
 • 1778 гъэм Милан къыщызэIуахащ «Ла Скала» оперэм и унэр.
 • 1799 гъэм урысеидзэм и кхъухьхэр Тыркум япэ дыдэу хуит ищIащ Босфор псы дэжыпIэм къыпэрымыуэу дигъэкIыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лий  Адэлджэрий  Iэмырбий  и  къуэр

2019-08-03

 • Бадзэуэгъуэм и 31-м и ныбжьыр илъэс 77-м иту дунейм ехыжащ медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, УФ-м, Дагъыстэн, Осетие Ищхъэрэ — Алание республикэхэм щIыхь зиIэ я дохутыр, МедицинэмкIэ Евразие Академиемрэ ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академиемрэ хэт профессор Лий Адэлджэрий Iэмырбий и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Инджылызыбзэр зэвгъэщIэну фыхуеймэ

2019-08-03

 • ИнджылызыбзэкIэ хуиту фыпсэлъэфу фригъэсэнущ Америкэм и Штат Зэгуэтхэм щылэжьа цIы­хухъум. Ар ядэлэжьэнущ сабийхэми балигъхэми.
 • ФызыщIэупщIэн щыIэмэ, фыпсалъэ хъунущ 8-928-704-09-56    телефонымкIэ.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Дакъикъихым пенальтитI къытхурагъауэ

2019-08-03

 • «Черноморец» (Новороссийск) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:1 (1:0). Новороссийск. «Центральный» стадион. ШыщхьэуIум и 1-м. ЦIыху 1200-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Хьэту Пётр и сабий усэхэр

2019-08-03

 • ПЩЭДДЖЫЖЬ ГУБГЪУЭ
 • ЗэщIогъагъэ гъэмахуэкур —
 • КъещIыр пщэдджыжь пшэплъ,
 • Мы зэманым губгъуэ хэкум
 • И дахагъым феплъ!..

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-08-03

 • ЖыIэгъуэхэр
 • Ахъшэр куэдмэ, щхьэр егъэуназэ
 • Дуней нэпцIыжьым псори къегъапцIэ, зэхэлъщи псори зэгъэпцIауэ.
 • УзылъэмыIэс хъуэпсапIэ куэд дунейм къытонэ.
 • ГупкIэм пысри мэгугъэ зэгуэр гуплIэр къылъысыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис