ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Август, 2019

ХэкIыпIэ къалъыхъуэ

2019-08-05

  • Налшык къалэ администрацэм ЕгъэджэныгъэмкIэ и департаментым иригъэкIуэкIащ «стIол хъурей» мардэм тет зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха