ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2019

КъБР-м и Правительствэр гъэунэхуныгъэм и телъхьэщ

2019-07-30

 • КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий яIущIащ УФ-м щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэ нэхъыщхьэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Трубников Григорийрэ къэралым и щIэныгъэлI цIэрыIуэхэмрэ. Ахэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуащ Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием ядернэ къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым Бахъсэн щиIэ нейтринэ обсерваторэм щрагъэкIуэкIыну гъэунэхуныгъэм хэтын папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди курортым и лэжьакIуэхэм тырку IэщIагъэлIхэм я деж зыщагъэсэнущ

2019-07-30

 • Урысеймрэ Тыркумрэ я правительствэхэм я комиссэ зэхэтым и 16-нэ зэхыхьэм хиубыдэу «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» зэгухьэныгъэм и генеральнэ директор ТIымыжь Хьэсэн Тырку Республикэм Щэнхабзэмрэ туризмэмкIэ и министерствэм и лIыкIуэхэм яхуэзащ. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Кавказымрэ Тыркумрэ туризмэм и лъэныкъуэкIэ яIэ зэфIэкIхэр зэщIыгъуу къэгъэсэбэпынымкIэ хэкIыпIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ласицкене Марие Урысейм атлетикэ псынщIэмкIэ  и чемпионатым щытокIуэ

2019-07-30

 • ПлIэнейрэ дунейпсо чемпион Ласицкене Марие (Кучинэ) метри 2,0-рэ зи лъагагъ пхъэшыкъум елъэри, Урысейм и гъэмахуэ чемпионатым щытекIуащ. А зэхьэзэхуэр мы махуэхэм Чебоксары къалэм щокIуэкI икIи абы ди къэралым и щIыналъэу 72-м я спортсмен нэхъ лъэщ дыдэхэр хэтщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2019-07-30

 • Бадзэуэгъуэм и 30, гъубж
 •  ЦIыхукIэ сату щIыным ебэныным и дунейпсо махуэщ. ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм 2013 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м къищта унафэм ипкъ иткIэ ирагъэкIуэкI.
 •  Зэныбжьэгъугъэм и дунейпсо махуэщ
 •  1768 гъэм дунейм и хъуреягъыр къызэхикIухьын мурадкIэ псым техьащ Кук Джеймс зи капитан кхъухьыр. Абы ист псори зэхэту цIыху 84-рэ. Дунейм и щIыпIэ куэд япэу къахутэри, гупыр 1771 гъэм Инджылызым къекIуэлIэжауэ щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Узыншагъэр хъумэным – гулъытэ нэхъыбэ

2019-07-30

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щекIуэкIа зэхуэсыр теухуат «Узыншагъэр хъумэн» лъэпкъ проектым къыщыгъэлъэгъуа Iуэхугъуэхэр ди республикэм зэрыщагъэзащIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэзанокъуэ Жэбагъы жиIащ

2019-07-30

«Тыркур адыгэкъым, адыгэпсэмрэ тыркупсэмрэ зэщхькъым, тырку хабзэр адыгэм хабзэ хуэхъунукъым! Хамэм фыхуемыплъэкIыу, фи хабзэ феплъыж!» Сурэтыр Жылэ Анатолэ ищIащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

ЩIэныгъэлI гъуэзэджэр  ягъэлъапIэ

2019-07-30

 • Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал институтым бадзэуэгъуэм и 24-м щекIуэкIащ «Фольклор в зеркале времени» пшыхь гуапэр. Ар къызэрагъэпэщащ филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, институтым адыгэ IуэрыIуатэмкIэ и секторым и щIэныгъэлI нэхъыщхьэ Гъут Iэдэм и ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

Ислъамым и нур

2019-07-30

 • Уаз
 • Къурмэным  ехьэлIа Iуэхугъуэхэр
 • Къурмэныр къызэрыблагъэм ипкъ иткIэ, абы ехьэлIа Iуэхугъуэхэр фигу къэдгъэкIыжынщ, КъурIэн лъапIэмрэ хьэдисхэмрэ къыщыкIуауэ икIи дэтхэнэ зы муслъымэнми игъэзэщIапхъэ Iуэхугъуэхэм иджыри зэ я гугъу тщIынщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

«АДЫГЭ ЩАУЭ-2019»

2019-07-30

 • ЗЭПЕУЭР  ЗЫХУЭГЪЭПСАР
 •  — Адыгэ щауэм и нэмысым щIэб- лэр зэрыщыгъуазэр къэхутэн, адыгэ лъэпкъым зэрищIэблэр къагурыIуэрэ абы хуэфащэу псэуным къыхуеджэн;
 • — Адыгэ лъэпкъым и лъапIэныгъэхэм (адыгэбзэм, адыгэ хабзэм, тхыдэм, щIэнгъуазэм, щэнхабзэм, н.) я къарур зыхегъэщIэн, абыхэм дегъэхьэхын;
 • — Лъэпкъым къигъэщIа щэнхабзэм и дахагъыр зыхегъэщIэн;
 • — Лъэпкъыпсэ-хэкупсэу щIэблэр гъэсэн.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Зи чэзу къыдэкIыгъуэ

2019-07-30

 • «Iуащхьэмахуэ» литературэ-художественнэ, жылагъуэ-политикэ журналым и зи чэзу ещанэ (накъыгъэ-мэкъуауэгъуэ) къыдэкIыгъуэр иджыблагъэ къытIэрыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Гъуэгухэр зэрагъэпэщыж

2019-07-30

 • Старэ Шэрэджымрэ Котляревскэмрэ якудэлъ гъуэгур зэрагъэпэщыж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Хъубий Марат: Сабий  стоматологием  хуэфащэ  гулъытэ хуэщIыпхъэщ

2019-07-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат иджыблагъэ яIущIащ щIыналъэм и дзэ дохутырхэм я зэгухьэныгъэм хэтхэм. Абы щытепсэлъыхьащ сабийхэм ягъуэт стоматологие кIэлъыплъыныгъэр къызэгъэпэща хъунымкIэ щыIэ гугъуехьхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Республикэ сымаджэщым  и  зы къудамэ  аргуэру  къагъэщIэрэщIэж

2019-07-27

 • Республикэ клиникэ сымаджэщым жьэкъупщхьэмрэ нэкIумрэ пыщIа хирургиемкIэ и къудамэм и унэр зэгъэпэщыжын яух. ЗэфIагъэкIа лэжьыгъэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ операцэ щащI пэшхэмрэ сымаджэхэр зыщIэлъ пэшхэмрэ иджырей хирургие IэмэпсымэхэмкIэ къызэрызэрагъэпэщар. Иджы къудамэм и лэжьакIуэхэм Iэмал псори ягъуэтащ лъэныкъуэхэм технологие лъагэхэр зи лъабжьэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ иратын папщIэ.
 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм зэрыщыжаIамкIэ, мы лэжьыгъэхэр республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэр егъэфIэкIуэным хиубыдэ Iыхьэ пыухыкIащ.
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ  Пр2727авительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Экономикэм  и  гъуджэ IэнатIэ

2019-07-27

 • Экономикэм и щытыкIэмрэ цIыхубэм я псэукIэр зыхуэдэмрэ нэхъ IупщIу къыбгурызыгъаIуэхэм ящыщщ сатум и IэнатIэр. Абы и зыужьыкIэмрэ и щытыкIэмрэ куэдкIэ елъытащ производствэм и IэнатIэхэр зэрефIакIуэм, цIыхухэм я гъащIэм зэрызиужьым. Сатум и лэжьакIуэм и махуэм ирихьэлIэу ди щIыналъэм и потребительскэ рынокым и щытыкIэм топсэлъыхь сатум, жылагъуэ шхапIэхэм, хьэрычэтыщIэ IэнатIэм я лэжьакIуэхэм я «Сату зэкъуэтыныгъэ» профсоюзым и рескомым и унафэщI Бекъалды Маритэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

АдыгэлI хахуэт  Балъкъэр Аслъэн

2019-07-27

 • КъБР-м къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр, полицэм и генерал-лейтенант Ромашкин Игорь «ЛIыгъэм и орденыр» иритыжащ Балъкъэр Каринэ, Урысей МВД-м Налшык къалэмкIэ и Управленэм и ГИБДД-м и ДПС-м и батальон хэхам и инспектор, бзаджащIэхэм я зэранкIэ игъуэ нэмыс хъуа Балъкъэр Аслъэн и щхьэгъусэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ