ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ныкъуэдыкъуэхэм къащхьэщож

2019-05-08

  • Май щIыналъэм гулъытэ хэха щыхуащI ныкъуэдыкъуагъэ зыбгъэдэлъ цIыхухэр лэжьыгъэ IэнатIэкIэ къызэгъэпэщыным.

  • Иужьрей илъэс зыбжанэм ирагъэкIуэкIа къэпщытэныгъэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, ныкъуэдыкъуэхэм ядэIэпыкъуну илъэдэкъэщыкI куэд ди IуэхущIапIэхэми яхэту пхужыIэнукъым. Нэгъабэ цIыхуищ къудей лэжьапIэ увыфауэ аращ.
  • Район администрацэм и унафэщIым социальнэ, жылагъуэ IуэхухэмкIэ и къуэдзэ Бездудная Ольгэ зэрыжиIэмкIэ, ныкъуэдыкъуэхэм лэжьыгъэ къыхуагъуэтынымкIэ комиссэм хэтхэм къалэн щащIащ щIыналъэм щыIэ IэнатIэхэр къызэхакIухьу, зэгурыIуэныгъэхэр иращIылIэну, Iуэхур зэрекIуэкIми щIэх-щIэхыурэ кIэлъыплъыну. ЛэжьакIуэ къэзыщтэфынухэм пIалъэу хуагъэуващ 2019 гъэм и ещанэ мазищым и кIэухым нэсыху. Май районым и закъуэ ныкъуэдыкъуэу 600-м щIигъу щогугъ лэжьыгъэ къагъуэтыным.
  • Шэрэдж Дисэ.