ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Налшык и автобус къэувыIэпIэхэр къагъэщIэрэщIэж

2019-05-08

  • Къалэм и автобус къэувыIэпIэхэм тращIыхьыну комплексхэр къыхэхыным теухуа интернет IэIэтыр иухащ. Къалэдэсхэм я нэхъыбэм къызэралъытамкIэ, Лениным и уэрамым нэхъ хуагъэфэщар «Классик» павильонхэрщ.

  • Абыхэм ящыщ зыр щагъэуващ Лениным и уэрамымрэ Толстойм и уэрамымрэ я зэблэкIыпIэм деж. Иджы абы и Iэшэлъашэхэр зэIузэпэщ ящI, зыхуэфащэ оборудованэр фIадзэ. Автобус къэувыIэпIэр уэздыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ гъэщIэрэщIащ, видеокамерэхэр фIэлъщ, интернетым уихьэн папщIэ зыхуэфащэ Iэмэпсымэр падзащ.
  • Налшык къалэ округым
  • и администрацэм и пресс-IуэхущIапIэ.