ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апрель, 2019

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр уэр зэран зыхуэхъуа жылагъуэхэм щыIащ

2019-04-16

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек щыIащ мэлыжьыхьым и 13-м къеха уэмрэ уэлбанэшхуэмрэ нэхъ зэран зыхуэхъуа щIыпIэхэм икIи зэраныгъэхэр гъэзэкIуэжынымкIэ лэжьыпхъэхэм ятеухуа зэIущIэхэр муниципалитетхэм щригъэкIуэкIащ. Нэхъ зэраныгъэшхуэ зыгъуэтахэм ящыщщ Бахъсэн къалэр, Бахъсэн, Дзэлыкъуэ районхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

НыбжьыщIэ пажэхэр ягъэгушхуэ

2019-04-16

 • Мэлыжьыхьым и 12-м, Космонавтикэм и махуэм, ирихьэлIэу ныбжьыщIэ 26-м я паспортхэр КъБР-м и Парламентым щратыжащ. ФIыуэ еджэ, спортымрэ щэнхабзэ Iуэхухэмрэ хуэжыджэр щIалэгъуалэр щагъэлъэпIа зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмрэ зегъэужьынымкIэ и комитетым и унафэщI Пащты Борис, КъБР-м и МВД-м Iэпхъуэшапхъуэхэм я IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэ-щIым и къуэдзэ Къэрэнашэ Аслъэн, зауэм и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и лIыкIуэ Романенкэ Борис сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Нобэрэ дыгъуасэрэ

2019-04-16

 • Мэлыжьыхьым и 16, гъубж
 • Макъым и дунейпсо махуэщ
 • Циркым и дунейпсо махуэщ
 • Армением и полицэм и лэжьакIуэм и махуэщ. 2001 гъэм а къэралым къыщащтащ «Полицэм и IуэхукIэ» законыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупым и зэхуэсым

2019-04-16

 • Иджыблагъэ Налшык щызэIущIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ГъэзэщIакIуэ гупым хэтхэр. Зэхуэсым кърихьэлIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, бизнесымкIэ институтым и ректор, философие щIэныгъэхэм я доктор Хъурей Феликс, КъБР-м граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзор, ДАХ-м и Нэхъыжьхэм я советым хэтхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

ЦIыхуфI  щапхъэт  Барту  Джан

2019-04-16

 • И ныбжьыр илъэс 83-м иту мэлыжьыхьым и 12-м дунейм ехыжащ убыххэм къахэкIа тырку футболист, журналист цIэрыIуэ Барту Джан.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

«ДыгъафIэ къалэм» икIахэр токIуэ

2019-04-16

 • КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ «Черкесский ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ къыдаIыгъыу КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм иригъэкIуэкIа «Ди Iуэху еплъыкIэхэмкIэ адыгэбзэкIэ дызохъуажэ» зэпеуэр иджыблагъэ зэхуащIыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГущIэгъу  зыхэлъхэр  фыкъыхудоджэ

2019-04-16

 • Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ Беслъэней къуажэм дэс, 2010 гъэм къалъхуа щIалэ цIыкIур фи дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэщ. Ныпдыгъу Саид иджыпсту Израилым, Тель-Авив дэт Ассута клиникэм щыIэщ, и тхыцIэр абы операцэ щащIащ. ЩIалэ цIыкIум иджыри апхуэдэ зы операцэ къыпэщылъщ. Япэрейр цIыхухэм хузэхуахьэса ахъшэкIэ ирагъэщIащ, иджы аргуэру доллар 32600-рэ щIатын хуейщи, гущIэгъу зиIэ цIыхухэр фыкъыхудоджэ, Саид цIыкIу и адэ-анэм сомкIэ защIэвгъэкъуэну. Ахъшэр Ассута клиникэм и счётым е езы щIалэ цIыкIум и анэм (Каблаховэ Динарэ) и картэм евгъэхь хъунущ.
 • Ахъшэр евгъэхь хъунущ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Дэтхэнэри  дыхуэныкъуэщ

2019-04-16

 • Дыкъэзыухъуреихь дунейм, щIыуэпсым я щытыкIэм теухуа щIэныгъэ цIыхухэм ябгъэдэлъхьэным мыхьэнэ ин зэриIэр къалъытэри, 1992 гъэм Бразилием и щыхьэр Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа къэрал зэхуаку зэхыхьэм щызэхуэсахэм Экологием и махуэу мэлыжьыхьым и 15-р гъэувыным теухуа унафэ къащтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

ЦIыхугъэ  лъагэрэ щIэныгъэ  куурэ

2019-04-16

 • Адыгэхэм игъащIэми къыддекIуэкI лъэпкъ Iущыгъэхэм ящыщу «ГъащIэр матэщIэдзакъым» жыIэгъуэр къанэ щымыIэу хуэпхь хъунущ ди тхыгъэр зытеухуа Слъон Лудин Хьэчим и къуэм, абы къикIуа гъуэгуанэм уриплъэжмэ. Адыгэ лъэпкъым и къуэ пажэхэм ящыщ а еджагъэшхуэм и щIыбагъ къыдэлъщ IуэхугъуэфI     куэдкIэ гъэнщIа гъащIэ купщIафIэ. ЩIэныгъэм и щыгум нобэ ит Слъон Лудин гъащIэм ехъулIэныгъэу щызыIэригъэхьахэр куэд мэхъу. Биологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м       и профессор цIэрыIуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ, Урысей Федерацэм цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ, Урысейм Естественнэ щIэныгъэхэмкIэ и академием (РАЕ) и член-корреспондентщ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академикщ, Кавказ Ищхъэрэм и физиологхэм, экологхэм, лихенологхэм я щIэныгъэ школым и къызэгъэпэщакIуэщ, Урысей Ботаникэ зэгухьэныгъэм щIыхь зиIэ и членщ. КъищынэмыщIауэ, Европалатэм (Eurochambers) ищIа унафэм ипкъ иткIэ, Лудин къыхуагъэфэщащ зи лэжьыгъэфIхэмкIэ дуней псом щыцIэрыIуэ еджагъэшхуэхэм ират хабзэ дамыгъэ лъапIэри — «Бгъэдэлъ зэфIэкI лъагэхэм папщIэ» медалымрэ щIыхь тхылъымрэ. А текIуэныгъэхэм, зи цIэ къидмыIуа нэгъуэщI ехъулIэныгъэ лъагэхэм ящыщ дэтхэнэми Слъон Лудин хуэзышар бгъэдэлъ цIыхугъэ лъагэмрэ щIэныгъэ куумрэщ, акъылыфIагъымрэ къэухь къулеймрэщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди нэхъыжьыфIхэр

ПщыукI Латмир и усэхэр

2019-04-16

 • *   *   *
 • Уфафэу  тенджыз,
 • ЗэщIэпщIыпщIэу  уафэ, —
 • И нэхум  уи  нэр  щIисыкIыу.
 • Джэрэзу  къытщыхъуми,
 • Джэрэзурэ  къафэ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ЩIыгум  и  блэкIари зэгъэщIапхъэщ

2019-04-16

 • Адыгэ-убых-абазэ лъэпкъ зэрыбыныр зэрыса щIыналъэм и плIанэпэ куэд къызэхэзыкIухьа лъахэхутэ цIэрыIуэ Ефремов Юрий и IэдакъэщIэкIщ «Хы ФIыцIэ Iуфэм къегъэщIылIа щIыпIэхэм япхрыкI лъагъуэхэмкIэ» («Тропами горного Черноморья») и тхылъ гъуэзэджэу илъэс пщIы бжыгъэм къриубыдэу здэщы-Iа щIыпIэхэм щилъэгъуахэмрэ гурыгъу-гурыщIэу щызыхищIахэмрэ щытетхыхьыжар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ

Зы утыку зэдихьэ  IэпщIэлъапщIэхэр

2019-04-16

 • «Гранд-Кавказ» хьэщIэщым гъэлъэгъуэныгъэ щIэщыгъуэ иджыблагъэ къыщызэIуахащ.  «Roommates» арт-проектым хыхьэу выставкэм щагъэлъагъуэ сурэтыщIхэу, IэпщIэлъапщIэхэу Тхьэгъэлэдж Къантемыр, ХьэцIыкIу Миланэ, Къармэ Камилэ, Жанукуевэ Эллинэ сымэ я Iэдакъэ къыщIэкIа лэжьыгъэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ЩIэдзапIэ хъарзынэ

2019-04-16

 • Румынием и къалащхьэ Бухарест мэлыжьыхьым   и 8 — 14-хэм щекIуэкIащ Европэм спорт бэнэкIэмкIэ и чемпионат. Абы къыщыхэжаныкIащ ди лъахэгъухэу БищIо Тимуррэ Кабалоев Виталийрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ТекIуэныгъэр пасэIуэу  я  фIэщхъуат

2019-04-16

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — СКА (Дон Iус Ростов) — 1:1 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Мэлыжьыхьым и 12-м. ЦIыху 250-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол