ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр уэр зэран зыхуэхъуа жылагъуэхэм щыIащ

2019-04-16

  • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек щыIащ мэлыжьыхьым и 13-м къеха уэмрэ уэлбанэшхуэмрэ нэхъ зэран зыхуэхъуа щIыпIэхэм икIи зэраныгъэхэр гъэзэкIуэжынымкIэ лэжьыпхъэхэм ятеухуа зэIущIэхэр муниципалитетхэм щригъэкIуэкIащ. Нэхъ зэраныгъэшхуэ зыгъуэтахэм ящыщщ Бахъсэн къалэр, Бахъсэн, Дзэлыкъуэ районхэр.

  • Псэуныгъэм пыщIа IуэхущIапIэхэмрэ инфраструктурэмрэ зэблэу къыхэмыкIыу мэлажьэ, жылагъуэхэр электрокъарурэ газкIэ къызэзыгъэпэщ системэхэм зэраныгъэ ягъуэтакъым.
  • КъБР-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм и IэщIагъэлIхэр хэту республикэм и унафэщIым муниципальнэ къалэхэм щригъэкIуэкIа зэIущIэхэм пыухы-кIауэ щаубзыхуащ икIэщIыпIэкIэ зэфIагъэкIын хуейхэр икIи къалэну щагъэуващ уэм къихьа зэраныгъэхэр икIэщIыпIэкIэ къыщапщытэну, мэкъумэш къэкIыгъэхэм я щытыкIэр зрагъэщIэну.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.