ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыхуфI  щапхъэт  Барту  Джан

2019-04-16

  • И ныбжьыр илъэс 83-м иту мэлыжьыхьым и 12-м дунейм ехыжащ убыххэм къахэкIа тырку футболист, журналист цIэрыIуэ Барту Джан.

  • 1936 гъэм щIышылэм и 31-м Истамбыл къыщалъ-хуащ ар. И адэ Уэфикъ джаз макъамэм дихьэххэм фIыуэ яцIыхуу щытащ блэкIа лIэщIыгъуэм и 20 гъэхэм.
  • Барту Джан спортым и лIэужьыгъуэ зыбжанэм ехъулIэныгъэфIхэр щиIащ. И ныбжьыр илъэс пщыкIутху щыхъум, щIалэ лъагэу, къарууфIэу, зэфIэкIышхуэ иIэу зэрыщытым пасэу гу къылъатэри, Истамбыл и «Фенербахче» клубым хагъэхьэри, баскетбол джэгун иригъэжьащ. Уеблэмэ, Тыркум и гуп къыхэхам ирагъэблагъэурэ, хэнейрэ абы и щIыхьыр ихъумащ.
  • АрщхьэкIэ Барту Джан и псэр нэхъ зыхуеIэр футболрати, 1956 гъэм а «Фенербахче» клуб дыдэм и командэм хыхьащ. Абы дэщIыгъуу Тыркум и чемпионатым ехъулIэныгъэкIэ щыджэгуащ икIи зэIущIи 162-м зыкъыщигъэлъэгъуати, топ 62-рэ я хьэрхуэрэгъухэм яхудигъэкIащ. Апхуэдэ щIыкIэкIэ Бартур «Фенербахче»-м и тхыдэм хыхьащ — абы и закъуэщ баскетболымкIи футболымкIи а клубым и щIыхьыр зыIэтыфар. Хьэлэмэтращи, къыщыхъуа щыIэщ Барту Джан баскетболымкIэ командэм хэту топ 28-рэ и хьэрхуэрэгъухэм я матэм иридзэу, а махуэ дыдэм футболистхэми я гъусэу зы топ щыдигъэкIа. Убых щIалэм фIэкIа апхуэдэ къызэхъулIа щыIэкъым.
  • Тыркум футболымкIэ и гуп къыхэхами ар зыбжанэрэ ираджащ. ЗэIущIэ 28-м абы зыкъыщигъэлъэгъуати, я хьэрхуэрэгъухэм топи 6 яхудигъэкIащ.
  • 1961 гъэм Барту Джан Италием ирагъэблэгъащ икIи абы и «Фиорентина» командэ лъэщым джэгун щригъэжьащ. ИужькIэ ар «Венеция»-ми «Лацио»-ми хэтащ. Ахэр псори зэфIэкI лъагэ зиIэ гуп цIэрыIуэхэт.
  • И ныбжьыр нэсри, 1970 гъэм, Барту Джан топджэгум къыхэкIыжащ. АрщхьэкIэ фIыуэ илъагъу IэщIагъэр IэщIыб хуэщIакъым икIи псэухукIэ спорт журналисту лэжьащ. Абыи пщIэрэ щIыхьрэ щызригъэгъуэтащ, зытетхыхь Iуэхухэм фIыуэ зэрыхищIыкIым, сыт щыгъуи пэжыр и гъуазэу зэрыщытам къыхэкIыу.
  • ЦIыхуфIым и щапхъэу, спортсмен, журналист гъуэзэджэу щыта Барту Джан и фэеплъ нэхур игъащIэкIэ ди гум илъынущ икIи Тхьэм долъэIу абы и ахърэтыр нэху ищIыну.
  • Дунейпсо Адыгэ Хасэ.