ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апрель, 2019

Урысейм и Президент Путин Владимир и УказкIэ МэшбащIэ Исхьэкъ къыфIащащ «Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь» цIэ лъапIэр. Адыгейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым я цIыхубэ тхакIуэм ехъуэхъуащ КIуэкIуэ Казбек

2019-04-27

 • Урысейм и Президент Путин Владимир дыгъуасэ къыдигъэкIа УказымкIэ Адыгейм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ къыфIащащ «Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь» цIэ лъапIэр. Къэрал къулыкъущIэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэм ехъуэхъуащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь

2019-04-27

 • УФ-м и Президент Путин Владимир дыгъуасэ Iэ щIидзащ «Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь цIэр фIэщыным теухуауэ» унафэм. ЦIэ лъапIэр зыфIаща цIыхуи 5-м яхэтщ АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

2019-04-27

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм
 • и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек
 • IутIыж махуэ лъапIэм и щIыхькIэ цIыхухэм
 • ЗЭРЕХЪУЭХЪУР
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ис православнэ чыристанхэм си гуапэу сохъуэхъу IутIыж махуэ лъапIэмкIэ. А махуэшхуэр гъащIэм, гуапагъэмрэ захуагъэмрэ я дамыгъэщ, дин зезыхьэхэм ягухэм къыщегъэуш гурыщIэ дахэхэмрэ мурадыфIхэмрэ, абыхэм IуэхуфIхэр ящIэным трегъэгушхуэ, и лъабжьэу щыт псэкупсэ къулеигъэ мыкIуэдыжынухэм цIыхухэр зэкъуагъэувэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Республикэм зыхуегъэхьэзыр ТекIуэныгъэм и Махуэр гъэлъэпIэным

2019-04-27

 • ТекIуэныгъэ Иным и махуэр дгъэлъэпIэным къэнэжар тхьэмахуитIщ. Ипэ илъэсхэми хуэдэу, республикэм абы ирихьэлIэу Iуэхугъуэ куэд щекIуэкIынущ. Абыхэм щытепсэлъыхьащ ТекIуэныгъэм и Махуэр гъэлъэпIэным теухуа Iуэхухэр зэкIэлъыгъэкIуэныр и пщэ дэлъу ягъэпса къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэм, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат иджыблагъэ иригъэкIуэкIам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Адыгэ ныпым и махуэр зэрагъэлъэпIар

2019-04-27

 • Мамырыгъэм и дамыгъэ
 • Ди лъэпкъэгъухэр щыпсэу щIыпIэ псоми Адыгэ ныпым и махуэр гукъинэжу щагъэлъэпIащ. Лъэпкъыр нэхъри зэкъуэзыгъэувэ Iуэху дахэм адыгэ фащэ екIур ящыгъыу цIыху куэд хэтащ, вагъуэ пщыкIутIыр къызытещ ныпыр зэдагъэлъапIэу, я нэгум гуфIэгъуэрэ гушхуэныгъэрэ къищу. Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ а махуэм пшыхь щIэщыгъуэхэр, концертхэр, джэгухэр, спорт зэхьэзэхуэхэр, шыгъажэхэр щекIуэкIащ. Налшык къалэми зэхыхьэ гъэщIэгъуэнхэр къыщызэрагъэпэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхубэм я лIыкIуэхэр

2019-04-27

 • Урысейм и парламентаризмэм и махуэр 2012 гъэм мэкъуауэгъуэм и 27-м федеральнэ хабзэкIэ къащтауэ щытащ. Ди къэралым и тхыдэм щыяпэ демократие институт нэхъыщхьэм — Урысейм и Къэрал Думэм — 1906 гъэм лэжьэн щIидзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Мы махуэхэм

2019-04-27

 • Мэлыжьыхьым и 27, щэбэт
 • Урысей парламентаризмэм и махуэщ. 1906 гъэм лэжьэн щIидзащ Урысейм и Къэрал Думэм — парламентаризмэм и лъабжьэхэр къэралым щызыгъэтIылъам. Махуэр гъэлъэпIэным теухуа унафэ къащтауэ щытащ 2012 гъэм.
 • Саха (Якутие) Республикэм и махуэщ. Абы щагъэлъапIэ ар къыщызэрагъэпэща (1922 гъэм), и конституцэщIэр къыщащта (1992 гъэм) махуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Шэрджэсхэм я пашэ

2019-04-27

 • Кингстон Уильям Генри Джайлс
 • Кингстон Уильям (1814 — 1880) ныбжьыщIэхэр дэзыхьэх тхылъхэр зи къалэмыпэм къыпыкIа инджылыз тхакIуэщ. КъызэрыщIэкIымкIэ, Кингстон 1844 гъэм япэ дыдэу и Iэдакъэ къыщIэкIа «Адыгэхэм я пашэ» («TheCircassianchief») романым лъабжьэ хуэхъуа хъыбарыр ди лъэпкъым XIX лIэщIыгъуэм иригъэкIуэкIа бэнэныгъэрщ. ЛIыхъужь нэхъыщхьэу тхыгъэм къыхэщ адыгэпщ Аслъэнджэрий, абы и къуэ Сэлим, ипхъу Айнэ сымэ я хъуреягъкIэ екIуэкI гъащIэр щапхъэу къещтэри, тхакIуэм адыгэ хьэлри, абыхэм къадекIуэкI хабзэхэри, пшыналъэхэри инджылыз тхылъеджэм и нэгу къыщIегъэувэ. ГъэщIэгъуэн дыдэщ Стивенсон Роберт, Киплинг Редьярд, Рид Майн сымэ хуэдэу, Кингстон и романхэм щыщу урысыбзэкIэ зэрадзэкIам «Адыгэхэм я пашэр» зэрахэмыхуар. НапэкIуэцI щищым нэблагъэ тхыгъэ щIэщыгъуэр, гунэсу си бзэкIэ сыкъеджащэрэт жыпIэм къыщымынэу, инджылызыбзэр щызрагъащIэ еджапIэхэм я дерсхэми къыщагъэщхьэпэфынущ. Инджылыз тхакIуэм и IэдакъэщIэкIым щыщ пычыгъуэ ди гуапэу фи пащхьэ идолъхьэ. Ар теухуащ Айнэ, и адэмрэ и дэлъхумрэ къэтыху, пщы уэлий Айтэч Джэрий и къуэрылъху Зарэ и гъусэу я деж зэрыщыIамрэ абы къыщыщыщIамрэ.
 •  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

«ТекIуэныгъэм и диктант»

2019-04-27

 • ЗауэлI щIыхьым и къалэ Налшык, Урысейм и адрей къалипщIхэми яхуэдэу, накъыгъэм и 7-м хэтынущ «ТекIуэныгъэм и диктант» Урысейпсо акцэм. Хэку зауэшхуэм и тхыдэм теухуа тестыр Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ щатх хъунущ къалащхьэм дэт еджапIэ нэхъыщхьищым языхэзым — Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

НэхъыжьыфIыр ягъэгушхуэ

2019-04-27

 • Хэку зауэшхуэм хэта, Къэбэрдей-Балъкъэрым и МВД-м и санчастым илъэс 24-кIэ щылэжьа Кульбашная Еленэ игъэлъэпIащ илъэс 95-рэ зэрырикъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-04-27

 •  Лъэпкъ шхыныгъуэхэр
 • Къазыл гъэжьа, кIэртIоф щIэлъу
 • Къаз гъэкъэбзар зэпкърахри, Iыхьэ-Iыхьэурэ зэпауд, г 100 — 150-рэ хъууэ. Псы щIыIэкIэ ятхьэщI, шыгъу фIыуэ щахуэ, хыхьэн хуэдэуи, ягъэгъущ. Щхьэхуэу шыуанкIэ дагъэ къагъэплъ. Абы халъхьэ къазыл шыуар. МафIэр ин ящIри, зэрагъэдзэкIыурэ ягъажьэ, лъэныкъуэ псомкIи тхъуэплъ дахэ хъуху. Абы кIэртIоф укъэбзарэ бжьыныщхьэ упщIэтарэ халъхьэри, зэIащIэурэ дакъикъэ зыщыплIкIэ ягъажьэ. ИужькIэ псывэ тIэкIу щIакIэ, шыгъу хадзэри, шыуаныщхьэр тепIауэ, мафIэри нэхъ цIыкIу щIауэ, ягъэбэкхъ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-04-27

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 29
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «УгушыIэнумэ, къеблагъэ». ДыщэкI КIунэрэ ТIыхъужь Алийрэ я цIэхэр зезыхьэ, Кавказ Ищхъэрэм и артистхэр зыхэт фестиваль. Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «IутIыж махуэ» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр