ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апрель, 2019

Къэбэрдей-Балъкъэрым и предприятэ пэрытхэм я продукцэр «Хьэрып-Экспо» дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэм и утыкум яшэ

2019-04-02

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и промышленнэ, мэкъумэш предприятэ нэхъыфIхэм я продукцэр хагъэхьэнущ Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министерствэм «Хьэрып-Экспо» еплIанэ дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэм къыщызэригъэпэщыну стендым хиубыдэу утыку кърахьэнухэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэр Урысей Федерацэм и Президентым и грантхэр зратахэм яхэтщ

2019-04-02

 • Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым и лэжьакIуэхэу Алъэсчыр Альбертрэ Уянаевэ Хьэлимэтрэ яхэхуащ Урысей Федерацэм и Президентым и грантхэр къэхьыным теухуауэ ирагъэкIуэкIа конкурсым щытекIуахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-04-02

 • Мэлыжьыхьым и 2, гъубж
 •  Сабий тхылъым и дунейпсо махуэщ
 • Урысеймрэ Белоруссиемрэ я лъэпкъхэм я зэкъуэтыныгъэм и махуэщ
 • 1698 гъэм Пётр Езанэр инджылыз парламентым и зэIущIэм щIэсащ. Къэралым и пащтыхьри къызрихьэлIа а зэхуэсым депутатхэр щытепсэлъыхьат щIым налог зэрытралъхьэ хабзэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Псоми  фIыуэ  тлъагъу  цIыхухэр

2019-04-02

 • Гъатхэпэм и 27-м, Театрым и дунейпсо махуэр, ди республикэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ. Ар къызэригъэпэщат КъБР-м и Театрым и лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Театр

Тхыдэм и лъагъуэхэм ироплъэж

2019-04-02

 • Ди къэралым къикIуа гъуэгуанэм щыщ Iыхьэ зэхуэмыдэхэмрэ цIыху щхьэхуэмрэ ятеухуащ иджыблагъэ дунейм къытехьа «Александр Невский — правнук кипчакского (половецкого) хана Котяна», «Русь, кипчаки (половцы) и татары. Сенсационные результаты исследования генеалогии князей Рюриковичей и этногенеза русского народа», «Дочери половецких ханов в европейских королевских династиях» тхылъхэр. Ахэр зи къалэмыпэм къыпыкIар лъэпкъ тхыдэм епха къэхутэныгъэхэм илъэс куэд лъандэрэ дихьэх, ди республикэм и къэрал IэнатIэхэм къулыкъу лъагэхэр щезыхьэкIа, хэкупсэ нэс Куэтэншы СулътIан ТIал и къуэращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Зеикъуэдэсхэм я лIыгъэ

2019-04-02

Мы сурэтым щыволъагъу Зеикъуэ щыщ шууей щIалэ гуп. Абыхэм Кавказыр адыгэшкIэ къызэхажыхьащ. СэмэгумкIэ къыщыщIэдзауэ щытхэщ:Быхъурэ Хьэжумар, Къалмыкъ Хьэтал, Сыжажэ Мущтэфар, Ует Мацэ,щысхэщ:Къардэн Iэюб, Абазэ Ибрэхьим, Сэбаншы Жантемыр, Шурдым Хьэпагуэ.1935 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Къэбэрдей адыгэхэр: зыми емыщхь лъэпкъ махуэ

2019-04-02

 • Кавказ Ищхъэрэм «Тэрч область» цIэр зэрихьэу щыщыта зэманым ди хэку цIыкIум Къэбэрдей округкIэ еджэу щытащ. Абы теухуа дэфтэрыжьхэрщ къызыхэтхар адыгэбзэм къидгъэзэгъауэ нобэ фи пащхьэ къитлъхьэ пычыгъуэхэр. 2013 гъэм Налшык къыщыдэкIа «Кабардинцы — самобытный и благород-ный народ» тхылъым ахэр къыщывгъуэтынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бзэмрэ хабзэмрэ ялъытэ

2019-04-02

 • «Зи школ щIэтIысхьэгъуэ нэмыса сабийм и гуфIэгъуэ махуэ» фIэщыгъэм щIэту илъэс кIуам яубла щIэныгъэ программэм къырикIуа Iуэхугъуэхэм хоплъэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Щапхъэ зытраххэр

2019-04-02

 • Ставрополь щыщ сурэттех Смольников Андрей и гъэтIылъыгъэхэм иджыри зы сурэт телъыджэ къахэхъуащ. 2019 гъэм и накъыгъэ мазэм зи илъэс 90-р зыгъэлъапIэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и вице-президент Бэчыжь Лейлэ Iэбубэчыр и пхъум Андрей триха сурэтыр Италием, Сербием щекIуэкIа сурэт гъэлъэгъуэныгъэхэм утыку къыщрихьащ.
 • Дуней псом къыщацIыху литературэдж, критик, шэрджэс, абазэ, нэгъуей, къэрэшей литературэхэм ягъуэта зыужьыныгъэр щызэпкърих тхылъ куэд зи Iэдакъэ къыщIэкIа, зи гъащIэ гъуэгуанэр купщIафIэу къэзыкIуа Бэчыжьым и сурэтыр къыщыхагъэщащ гъэлъэгъуэныгъэм икIи абы щхьэкIэ Смольников Андрей саугъэт къратащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Псэр зыгъэгушхуэ, гур зыгъэпсэху

2019-04-02

 • Усыгъэм и дунейпсо махуэр гукъинэжу щагъэлъэпlащ ди республикэм. «Жан» литературэ хасэм къызэригъэпэщри, 60 гъэхэм цIэрыIуэ хъуа урысей усакlуэхэм я lэдакъэщlэкlхэм lуащхьэмахуэ лъапэ къыщеджащ Терскол щыщ школакlуэхэр, литературэм ирилажьэхэр, абы дихьэххэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кавказым и пшынауэ нэхъыфIхэр

2019-04-02

 • Налшык къалэр Кавказым и макъамэ къалащхьэ хъуащ. Абы къыщызэрагъэпэщащ а щIыналъэм и пшынауэ нэхъыфIхэм хухаха «Золотая десятка» музыкэ саугъэт нэхъыщхьэр зыхуагъэфэщахэм щратыж япэ дунейпсо щэнхабзэ зэхыхьэ гуапэр. Iуэху дахэр ирагъэкIуэкIащ РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ, пшынауэ цIэрыIуэ Къашыргъэ КIурацэ илъэси 120-рэ щрикъум ирихьэлIэу. Дамыгъэ лъапIэхэр лъагъэсащ Кавказ Ищхърэм и щIыпIэ псоми я лIыкIуэ пшынауэ Iэзэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Ольмезов Мурадин и дуней телъыджэр

2019-04-02

 • Гъатхэпэм и 20-м зи ныбжьыр илъэс 70 ирикъуа балъкъэр усакIуэ, тхакIуэ, драматург, зэдзэкIакIуэ Iэзэ Ольмезов Мурадин творчествэми гъащIэми щикъару илъыгъуэу жыпIэ хъунущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Краснодардэсхэр ягъэлъэпэрапэ

2019-04-02

 • «Урожай» (Краснодар) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0. Краснодар, «Кубань» стадион. Гъатхэпэм и 30-м. ЦIыху 2000 еплъащ.
 • Судьяхэр: Соколов, Селезнёв, Хромей (псори Воронеж щыщщ).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Адыгэ щIалэхэр Кърымым щытопщэ

2019-04-02

 • Алуштэ къалэм и спорткомплексым щекIуэкIащ спорт бэнэкIэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ ин. Абы тепщэныгъэр щаубыдащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт