ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апрель, 2019

Сыкъеплъыхмэ Iуащхьэм, слъагъужынщ си гъащIэр

2019-04-20

  • Хъуэхъухэр
  • Куэдрэ тхуэлажьэ, тхуэпсэу!
  • Адыгейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм къыбгъэдэкIыу, шынэхъыщIэ, дынохъуэхъу уи илъэс 70 дахэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-04-20

  • ЦIыхушхуэхэм я гупсысэхэр
  • Уигу ирихь  Iуэхуращ  зызэбгъэсэфынур
  • Щхьэц налъэ я нэхъ псыгъуэми ныбжь едз.
  • Зи IэщIагъэм хуэIэзэ цIыхур къызэрыпщIэр ищIэн хуейм и гъунапкъэр къызэрихутэфырщ.
  • Сэбэпынагъ гуэр къыумыхьу упсэуныр игъуэ нэмысу дунейм уехыжыным хуэдэщ.
  • Уигу ирихь Iуэхуращ зызэбгъэсэфынур.
  • ЩIыуэпсым щыIэ псоми я нэхъыфIыр гъащIэращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис