ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апрель, 2019

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Страсбург щыIэщ

2019-04-04

 • Мы махуэхэм Страсбург (Франджы) щокIуэкI Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым и 36-нэ зэIущIэр. Урысей Федерацэм и лIыкIуэхэм яхэтщ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ. Мэлыжьыхьым и 2-м ирагъэкIуэкIа пхъэидзэмкIэ Егоровэр хагъэхьащ управленэмкIэ комитетым и унафэщIым и къуэдзэр хэзыхыну Къэзыбж комиссэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-04-04

 • Мэлыжьыхьым и 4,махуэку
 • Интернетым и дунейпсо махуэщ
 • Лагъымым къыпкърыкI шынагъуэмрэ щIым а Iэщэ лIэужьыгъуэр къыхэхыжынымрэ ятеухуа щIэныгъэ цIыхухэм етыным и дунейпсо махуэщ
 • 1719 гъэм Урысейм Ладогэ кIэнауэр, Волхов, Нева псыхэр зэпызыщIэр, ухуэн щыщIадзащ.
 • 1785 гъэм инджылыз инженер Картрайт Эдмунд щэкI зэрызэIуащэ, лъакъуэкIэ бгъэлажьэ хъу станокыр къызэригупсысам щыхьэт техъуэ тхылъыр иратащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нефрологхэм я зэхыхьэ

2019-04-04

 • Жьэжьейм и дунейпсо махуэм теухуауэ ДиализымкIэ центрым «Здоровье почки: везде и каждому» фIэщыгъэр зиIэ щIэныгъэ-практикэ конференц щекIуэкIащ. Абы хэтащ узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм и IуэхущIапIэхэм щыIэ терапевтхэр, нефрологхэр, урологхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Къэжэр Хъусен: ЩIыналъэм и жылагъуэ-политикэ щытыкIэр зэпIэзэрыт хъуным гулъытэ хэха худощI

2019-04-04

 • Къэжэр Хъусен Хьэмид и къуэр «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм къыбгъэдэкIыу КъБР-м и Парламентым и депутатщ, Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщIщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Дохутыр  Iэзэ

2019-04-04

 • Налшык дэт Республикэ клиникэ сымаджэщым иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ операцэ телъыджэ. Дохутыр щIалэ, нейрохирург-вертебролог Муртазов Алим къызэфIигъэувэжащ сымаджэ хьэлъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъатхэ пасэм и нэщэнэхэр

2019-04-04

 •  IэщIагъэлIхэм къызэралъытэмкIэ, дунейм и щытыкIэм зэрызихъуэжыр кIуэ пэтми щIыналъэ нэхъыбэм щызыхащIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мэлыжьыхьым екIуэкIыну зэIущIэхэр

2019-04-04

 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гуп
 • ТIощIрэ езанэ джэгугъуэ
 • Мэлыжьыхьым и 6 (щэбэт)
 • «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ)
 • «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) – «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ)
 • «Чайка» (Песчанокопское) – «Академия» (Дон Iус Ростов)
 • «Черноморец» (Новороссийск) — «Урожай» (Краснодар) 
 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Волгарь» (Астрахань)
 • СКА (Дон Iус Ростов) – «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ)
 • «Ангушт» (Нэзрэн) – «Краснодар-3» (Краснодар)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЗэфIэкIышхуэ зиIа Тхьэзэплъ Хьэсэн

2019-04-04

 • Бахъсэн районым и библиотекэ нэхъыщхьэм гъатхэпэм и 29-м фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ. Абы ягу къыщагъэкIыжащ адыгэ усакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, «Литературная Кабардино-Балкария» журналым и редактор нэхъыщхьэу, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академикыу, ЩIДАА-м и щIэныгъэлI-секретарь нэхъыщхьэу щыта, УФ-м и ТхакIуэхэми Журналистхэми я союзхэм хэта, Урысей Федерацэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Лермонтов Михаил и цIэр зезыхьэ дыщэ медалыр, Урысейм и литературэ саугъэт иныр, щытхъу, щIыхь тхылъ куэд зыхуагъэфэща Тхьэзэплъ Хьэсэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЛъэпкъылI, дирижёр Iэзэ, цIыху IэужьыфIэ

2019-04-04

 • Вагъуэ мыужьых
 • Псэужамэ, мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 82-рэ ирикъунут Урысей Федерацэм, КъалмыкъРеспубликэм я цIыхубэ артист, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Темыркъан Борис
 • Художественнэ зэхэщIыкI ин зыбгъэдэлъ, лъэпкъ макъамэм и гъукIэ Iэзэ, цIыху телъыджэ… ГъащIэм и пщэ къыщыдэхуэ къалэн псори узыфIэмыкIыжыну телъыджэу зыгъэзэщIэфа зырызхэм ящыщщ Борис.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-04-04

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 8
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Зэманым и шэрхъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 «Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр