ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апрель, 2019

Темыркъаным  Нобель  Людвиг и  саугъэтыр ират

2019-04-06

 • Санкт-Петербург дэт Урысей филармонием и сайтым хъыбар къызэрыдигъащIэмкIэ, Темыркъан Юрий Урысейм щат Нобель Людвиг и саугъэтыр къыхуагъэфэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПщIэ

«Иджырей къалэ кIуэцIым и теплъэ» проект хэхар гъэзэщIэным хыхьэу зыхуей хуагъэзэнущ Налшык къалэм и пщIантIэхэр

2019-04-06

 • Жылагъуэ конкурс комиссэм къищтащ Налшык къалэ округым хыхьэ пщIантIэхэу «Иджырей къалэ кIуэцIым и теплъэ» проект хэхар гъэзэщIэным хыхьэу 2019 гъэм зыхуей хуагъэзэну яубзыхуахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Налшыкдэсхэм «Узыншагъэм ухуэзышэ лъэбакъуэ 10.000» ячынущ

2019-04-06

 • Мэлыжьыхьым и 6-м, Узыншагъэм и дунейпсо махуэм и пэ къихуэу, республикэм щыпсэухэм Iэмал яIэнущ «Лига здоровья нации» Урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм къыхилъхьа «Узыншагъэм ухуэзышэ лъэбакъуэ 10.000» акцэм хэтыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Зэдэлэжьэныр  я мурад  нэхъыщхьэу

2019-04-06

 • Дыгъуасэ Ставрополь къалэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и Парламент зэгухьэныгъэм (СКПА) и  X конференцыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Дзэ къулыкъум зэрыхуэхьэзырыр къапщытэ

2019-04-06

 • Бахъсэн къалэ округым щыщIадзащ зи ныбжь нэса щIалэхэр дзэ къулыкъум гъэкIуэным пыщIа Iуэхухэм. Я узыншагъэкIэ, нэгъуэщI мардэхэмкIэ щIалэхэр дзэ къулыкъум зэрыхуэхьэзырыр къэпщытэн лэжьыгъэр бадзэуэгъуэм и 15 пщIондэ ирагъэкIуэкIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIым  и  хъугъуэфIыгъуэхэм я  лъыхъуакIуэхэр

2019-04-06

 • Дыкъэзыухъуреихь дунейм и хъугъуэфIыгъуэхэр къэбгъэсэбэп зэрыхъунум ЩIы хъурейм ижь-ижьыжкIэрэ щыпсэуа цIыхухэми гу лъатат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГъащIэ  купщIафIэ

2019-04-06

 • КъытщIэхъуэ щIэблэр хэкупсэу гъэсэным, абы хуэгъэпса Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр егъэкIуэкIыным теухуа лэжьыгъэ щхьэпэ куэд щызэфIах ди республикэм. А Iуэхухэм дапщэщи хэтщ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм Аруан щIыналъэм щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэри.  ЩIыпIэ хасэм и тхьэмадэщ нэхъыжьыфI, цIыху гумызагъэ икIи жэуаплыныгъэ зыхэлъ КъущхьэтIу Хьэутий ПIытIутIэ и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди нэхъыжьыфIхэр

Мы махуэхэм

2019-04-06

 • Мэлыжьыхьым и 6, щэбэт
 • Зыужьыныгъэмрэ мамырыгъэмрэ яхуэлажьэ спортым и дунейпсо махуэщ. ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм 2013 гъэм шыщхьэуIум и 23-м унафэ къищтащ илъэс къэс а махуэр мэлыжьыхьым и 6-м къэралхэм зэдагъэлъэпIэным теухуауэ.
 • СтIолыщхьэ теннисым и дунейпсо махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мэлыжьыхьым и 7-р Узыншагъэм и дунейпсо махуэщ

2019-04-06

 • Къалэн  нэхъыщхьэр
 • 1950 гъэм щегъэжьауэ Узыншагъэм и дунейпсо махуэр мэлыжьыхьым и 7-м ягъэлъапIэ. Апхуэдэ махуэ щIыхахам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр я узыншагъэм гулъытэшхуэ хуащIын зэрыхуейр цIыхухэм ягурыгъэIуэнырщ, ар егъэфIэкIуэнымкIэ зэфIэхыпхъэхэр убзыхунырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-04-06

 • Шхыныгъуэхэр
 • ШэкIэ  щIа  нартыху гуа  хьэнтхъупс
 • Нартыху гуар зэхащыпыкIри щIагъэпщ, псы хуабэкIэ тхуэ-хэ ялъэс. Шыуаным ит псы къэкъуалъэм хакIутэри зэIащIэурэ зэ къытрагъэкъуалъэ, тхъурымбэр къытрахыурэ. МафIэр щабэ ящIри шыуаныщхьэр тепIауэ нартыху хьэдзэхэр щабэ хъуху тхъурымбэр къытрахыурэ ягъавэ. Зэрагъавэ псыр щIэващIэмэ псывэ щIакIэ, итIанэ шыгъу хадзэ, шэ гъэпщта щIакIэ, зэIащIэри хьэзыр хъуху, дакъикъипщI-пщыкIутхукIэ, къагъавэ. Хьэнтхъупс вам бжьын гъэлыбжьа традзэ, джэдгын хаудэри къэмывэу шыуаныщхьэр тепIауэ щагъэт дакъикъитху-хыкIэ. Хьэнтхъупсыр шынакъжьейкIэ зэIащIэ, фалъэ куум иракIэ, шатэпс хакIэжри пщтыру яшх. ЩIакхъуэ дэзышхи зыри дэзымышхи щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис