ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2019

Урысейр  къэрал  щхьэхуиту щытащ  икIи  щытынущ

2019-02-21

 • Дыгъуасэ УФ-м и Президент Путин Владимир утыку кърихьащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мурад нэхъыщхьэр — цIыхухэм я гугъуехьхэр псынщIэу дэгъэкIынырщ

2019-02-21

 • УФ-м и Президентым Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъэзар
 • къызэрыщыхъуам и гугъу ищIащ КIуэкIуэ Казбек
 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм жиIащ:
 • «Къэралым и унафэщIым зэпкърихащ зи чэзу Iуэху куэд, псом япэу къэрал кIуэцI гъащIэм ехьэлIахэр. Абы нэхъ тригъэщIащ цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэным, властым и гъэзэщIакIуэ органхэм я лэжьэкIэр гъэтэмэмыным. Псалъэмакъым къыхэщащ экономикэм псынщIэу зегъэужьынымкIэ, накъыгъэ мазэм къыдэкIа указхэр, лъэпкъ проектхэр гъэзэщIэнымкIэ, бжыгъэхэр зи лъабжьэ технологиехэр еужьэрэкIыу зэтегъэувэнымкIэ зэфIэгъэкIыпхъэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«Ажал  гъуэгу»

2019-02-21

 • Иджыблагъэ дунейм къытехьащ Адыгэ Республикэм, Кавказ Ищхъэрэм, Урысей Федерацэм я щэнхабзэм увыпIэшхуэ щызыубыд тхакIуэ, усакIуэ, адыгэ литературэм и классик МэшбащIэ Исхьэкъ и Iэдакъэ къыщIэкIа «Ажал гъуэгу» («Дорога смерти») зыфIища тхыдэ романыщIэр. Ар цIыхубэ тхакIуэм триухуащ адыгэм и тхыдэ напэкIуэцIхэм къыхэщыж, мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэм — 1708 гъэм Къэбэрдей хэкум щекIуэкIа Къэнжал зауэм. А зауэр къэхъеиным щхьэусыгъуэ хуэхъуам, кърикIуахэм, нэхъыщхьэращи, текIуэныгъэ инкIэ зэриухам IупщIу тотхыхь МэшбащIэр, тхыдэр и тегъэщIапIэрэ художественнэу гъэщIэрэщIауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-02-21

 • Мазаем и 21, махуэку
 •  Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэщ. ЮНЕСКО-м 1999 гъэм къищта унафэм ипкъ иткIэ ягъэлъапIэ.
 • ЦIыхухэр зыплъыхьакIуэ зышэм и дунейпсо махуэщ
 • 1784 гъэм Екатеринэ ЕтIуанэм и унафэкIэ Кърым щыIэ кхъухь тедзапIэмрэ быдапIэмрэ Севастополь фIащащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кавказ Ищхъэрэмрэ Франджымрэ я курортхэр зэрыгъэблэгъэнущ

2019-02-21

 • Урысей инвестицэ зэхыхьэшхуэр щекIуэкIым а Iуэхум хиубыдэу Сочэ къалэм Iэ щыщIадзащ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» акционер зэгухьэныгъэр, «Ла Плань» щIыналъэм зегъэужьынымкIэ корпорацэр, «АДС» компанием зэман кIыхь кIэ зэрызэдэлэ-жьэнум теухуа урысей-франджы меморандумым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъым хьэлэлу хуэлэжьа

2019-02-21

 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, РАЕН-м  и член-корреспондент, УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм хэта, Адыгэ Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ШащIэ Казбек Хьисэ и къуэр псэужамэ, и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ЩIэныгъэлI  ныбжьыщIэхэр  ягъэгушхуэ

2019-02-21

 • РАН-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал Мэкъумэш университетым, Педагогикэ колледжым я студентхэмрэ аспирантхэмрэ пхыкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и стипендиер зратынухэр къыщыхах зэхьэзэхуэм. НыбжьыщIэхэм ахъшэ саугъэтыр хуагъэфэщащ щIэныгъэм къыщагъэлъагъуэ я ехъулIэныгъэхэм папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Къардэн Юлэ: Музыкэр  зэгуэр Iэпэгъу  зэрысщIам  нобэр къыздэсым  сыхущIегъуэжыркъым

2019-02-21

 • Япэ адыгэ цIыхубз макъамэдж, Урысей Федерацэм и Композиторхэм, Журналистхэм я зэгухьэныгъэхэм хэт Къардэн Юлэ мы махуэхэм илъэс бжыгъэ дахэ ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-02-21

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 25
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Ракурс» (12+)
 • 6.55 «Пэгъупэнтыхь». УФ-м и жылагъуэ, политикэ лэжьакIуэ, юридическэ щIэныгъэхэм я доктор Къалмыкъ Юрэ и гъащIэмрэ и лэжьыгъэмрэ теухуа телеочерк (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Iуэхугъуэ нэхъыщхьэ». «Урысейм и къру хужь цIыкIухэр» урысейпсо зэпеуэм щытекIуахэм даIуощIэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Зи бзэм хуэлажьэр лъэпкъ уахътыншэщ

2019-02-21

 • Мазаем  и 21-р  Анэдэлъхубзэм  и  дунейпсо  махуэщ
 • Дэтхэнэ  цIыхуми  и хъугъуэфIыгъуэ  нэхъыщхьэ
 • Дунейм и къэхъугъэ нэхъыщ- хьэ дыдэщ бзэр. ЩIы хъурейм лъэпкъыу тетым я тхыдэр, зэра-хьэ хабзэхэр, адрейхэм къазэрыщхьэщыкI я лъэпкъ нэщэнэхэр, гупсысэкIэмрэ псэукIэмрэ къозыгъащIэу щыIэр абыхэм я бзэращ. Анэдэлъхубзэр бзэ къудейкъым — ар лъэпкъым и гущIэм узэрынэсыфщ, и гупсысэхэм уазэрылъэIэсыф Iэмал гъуэзэджэщ, зей лъэпкъым и хъугъуэфIыгъуэ нэхъыщхьэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Андроповыр  жыжьэ плъэ  цIыхут

2019-02-21

 • Совет лъэхъэнэм егъэщIылIа псори хэутэн щащI мы зэманым абы щыгъуэ лэжьа политикхэу зи цIэр фIыкIэ тхыдэм къыхэнахэри щыIэщ. Абыхэм, шэч хэмылъу, ящыщщ пIалъэ кIэщIкIэ ди къэралым и Iэтащхьэу щыта Андропов Юрий. Абы тхылъ триухуащ илъэс 93-рэ зи ныбжь тхыдэдж цIэрыIуэ Медведев Рой.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Къэралпсо  зэхьэзэхуэм  макIуэ

2019-02-21

 • Гъатхэпэм щыIэну, Урысей Федерацэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и чемпионатым ди лъахэгъу зыбжанэ хэтынущ. Ахэр ди къэралым и щIыпIэ зыбжанэм къыщыхэжаныкIахэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

2019-02-21

Бельгием и Фламанд Брабант провинцэм и къалэ нэхъыщхьэщ Лёвен. Ар Диль псым и IуфитIым Iусщ. Курыт лIэщIыгъуэхэм мыр сату щащI щIыпIэ цIэрыIуэу щытащ, иджы зызритар щIэныгъэрщ. Левен егъэджэныгъэ IэнатIэм щигъэзащIэ къалэныр зыхуэдизыр къагъэлъагъуэ мы бжыгъэхэм: къалэм цIыху мин 95-м нэблагъэ щопсэу, ауэ абы щыгъуэми мин 55-м нэсыр студентхэщ. Абыхэм я проценти 10-ри нэгъуэщI къэралхэм щыщхэщ. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, къалэм щIалэгъуалэр щынэхъыбэщ, ущыпсэунуи хуабжьу фIыщ.

Зыхыхьэхэр: Махуэку