ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2019

ЦIыхухэр къызэрырашэкI автомобиль транспортым и лэжьэкIэм, республикэм и гъуэгухэм я щытыкIэм гулъытэ хэха хуащIынущ

2019-02-05

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и унафэщIхэмрэ муниципалитетхэм я Iэтащхьэхэмрэ кърихьэлIэу иригъэкIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ «ЦIыхухэмрэ абыхэм яIыгъ хьэлъэхэмрэ автомобиль транспортымкIэ, къалэхэм щызекIуэ электрическэ транспортымкIэ къыщешэкIыныр Урысей Федерацэм къыщызэгъэпэщыным, Урысей Федерацэм и закон акт щхьэхуэхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным я IуэхукIэ» Федеральнэ законым тету ди деж цIыхухэр пассажир транспортымкIэ къызэрыщрашэкIым хуэгъэза кIэлъыплъыныгъэр гъэткIииным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм ФизкультурэмкIэ, спортымкIэ, туризмэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Дегтярёв Михаил хуэзащ

2019-02-05

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек республи- кэм и Правительствэм и Унэм щыхуэзащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм ФизкультурэмкIэ, спортымкIэ, туризмэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Дегтярёв Михаил.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Мы махуэхэм

2019-02-05

 • Мазаем и 5, гъубж
 •  Урысейм ягу къыщагъэкIыж зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда дипкурьерхэр (дипломат къулыкъум и пощтхэр къезышэкIхэр)
 •  Мексикэм и Штат Зэгуэтхэм я Конституцэм и махуэщ (1917 гъ.)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и Тхылъ плъыжьымрэ нэгъуэщI Iуэхухэмрэ

2019-02-05

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм депутатхэр Iуэхугъуэ 40-м щIигъум щытепсэлъыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Фэеплъым хуэфащэ Iуэху

2019-02-05

 • 2019 гъэм мазаем и 15-м илъэс 30 ирокъу советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2019-02-05

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2019 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм я Iэ тедзэгъуэр иухащ, ауэ щхьэусыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыхэкIыу абы фыкъыкIэрыхуамэ, ар вгъэзэкIуэжыфынущ. Апхуэдэу «Адыгэ псалъэ» газетыр дызыхуэкIуэ гъатхэпэм къыщыщIэдзауэ ныфхуахьынущ, мы мазэм и 25 пщIондэ абы пощтхэм Iэ щыщIэвдзмэ.
 • МазиплIым ди газетым и уасэр сом 408-рэ кIэпIейкIэ 52-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мэлбахъуэ Елбэрд и щIыхькIэ

2019-02-05

 • 2019 гъэм мазаем и 6-м Мэлбахъуэ Т. Къу. и цIэр зезыхьэ къэрал лъэпкъ библиотекэм щекIуэкIынущ тхакIуэ, зэдзэкIакIуэ, журналист, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Мэлбахъуэ Елбэрд Тимборэ и къуэр къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъум теухуа юбилей зэхыхьэ.
 • ЗэIущIэмщIидзэнущсыхьэт 16.00-м

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Адыгэ Мичурин

2019-02-05

 • Мы гъэм илъэси 110-рэ ирокъу щIэныгъэрылажьэ-селекционер, адыгэ лъэпкъым щыщу мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор цIэ лъапIэр япэу зыхуагъэфэща Тхьэгъуш Нухь къызэралъхурэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къыддалъхуа фIыгъуэ  ин

2019-02-05

 • Дыщыпсэу щIыналъэм ди анэдэлъхубзэмкIэ къыщыдэкI газет закъуэм, «Адыгэ псалъэм», къыхилъхьа рубрикэщIэм къигъэув упщIэм занщIэу, зы меданкIи сымыгупсысэу жэуап изот: «Ауэ сытми дыхуей!» Дрибэуэну хьэуа дыхуей? Дыхуейщ. Дрипсэуну, дрищыIэну, лъэпкъыу дыкъалъытэу дунейм дритетыну адыгэбзэми дыхуейщ-тIэ! Аращ щIыжытIэр: «Ди бзэр — ди псэщ, ди гу къуэпсщ».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2019-02-05

Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и артист, уэрэджыIакIуэ Iэзэ Ташло Алий и унагъуэр и гъусэу. 2000 гъэ. Сурэтыр Толгуров Камал трихащ.

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Дунейпсо литературэм и классик

2019-02-05

 • Хьэткъуэ Умар къызэралъхурэ илъэси 135-рэ ирокъу
 • Иджырей тырку литературэм и новеллэ жанрым и лъабжьэр зыгъэтIылъа Хьэткъуэ Умар — Омер СейфеддинкIэ зэджэжым — дунейпсо литературэми увыпIэ хэха щеубыд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Анэдэлъхубзэмрэ хабзэмрэ щIапIыкI

2019-02-05

 • Илъэс 20-м щIигъуауэ ди щIыналъэм щекIуэкI «Си бзэ — си псэ, си дуней» зэпеуэм мы илъэсым япэу хэтащ Налшык къалэ дэт 27-нэ курыт еджапIэм къепхауэ лажьэ 3-нэ сабий садыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Ди школхэр нэхъыфIхэм халъытэ

2019-02-05

 • Илъэс зыбжанэ хъуауэ ди къэралым щокIуэкI курыт еджапIэхэм къыщызэрагъэпэща школ сайтхэм я зэхьэзэхуэ. Иужьрей апхуэдэ зэпеуэм пашэ щыхъуахэм яхэхуащ ди щIыналъэм и апхуэдэ Интернет хэщIапIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

2019-02-05

 • Атлетикэ псынщIэ
 • МетритIыр къыфIэIуэхужкъым
 • Ди лъахэгъу Ласицкене (Кучинэ) Марие мы гъэм япэу дунейпсо зэхьэзэхуэхэм щыхэтащ Германием и Котбус къалэм щекIуэкIа «Internationales Springer-Meeting Cottbus» зэпеуэм. Абы, дауи, ар щытекIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым фрегъэблагъэ

2019-02-05

 • Мазаем и 8-м — Гецадзе А. и «Си адэшхуэм къызэришэжар» теплъэгъуитIу зэхэт гушыIэ пьесэм къытращIыкIа спектаклым.
 • Мазаем и 17-м — Ольмезов Мурадин и «Унэ лъапIэ» пьесэр и лъабжьэу ягъэува, теплъэгъуитIу зэхэт драмэм.
 • Мазаем и 25-м — Аппаев Билал и «ТхьэIухудхэр зэрадыгъур» пьесэм тету ящIа, теплъэгъуитIу зэхэт гушыIэ спектаклым.
 • Спектаклхэм щыщIидзэр сыхьэт 19-рщ.
 • УпщIэ зиIэхэр фыщIэупщIэ хъунущ мы телефонхэмкIэ:42-64-94, 42-33-89.

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ