ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-02-21

 • Мазаем и 21, махуэку
 •  Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэщ. ЮНЕСКО-м 1999 гъэм къищта унафэм ипкъ иткIэ ягъэлъапIэ.
 • ЦIыхухэр зыплъыхьакIуэ зышэм и дунейпсо махуэщ
 • 1784 гъэм Екатеринэ ЕтIуанэм и унафэкIэ Кърым щыIэ кхъухь тедзапIэмрэ быдапIэмрэ Севастополь фIащащ.

 • 1872 гъэм Урысейм и император Александр ЕтIуанэм Iэ щIидзащ Москва Къэрал Тхыдэ музей къыщызэгъэпэщыным теухуа унафэм.
 • 1885 гъэм Нью-Йорк къалэм щагъэуващ Вашингтон Джордж и фэеплъ.
 • 1920 гъэм Урысейр электрификацэ щIынымкIэ и къэрал комиссэр (ГОЭЛРО) къызэрагъэпэщащ.
 • 1935 гъэм СССР-м щыяпэу Москва къыщызэIуахащ дунейпсо кинофестиваль.
 • Урысей император Пётр Ещанэр къызэралъхурэ илъэс 291-рэ ирокъу.
 • Чехием щыщ тхакIуэ, усакIуэ, адыгэхэм я псэукIэм мызэ-мытIэу тетхыхьа Чех Сватоплук къызэралъхурэ илъэси 173-рэ ирокъу.
 • БзэщIэныгъэлI, филолог, Кавказым и тхыдэр зыджа, абхъазыбзэмрэ адыгэбзэмрэ ятеухуа къэхутэныгъэхэр езыгъэкIуэкIа Марр Николай къызэралъхурэ илъэси 155-рэ ирокъу.
 • Абхъазым и цIыхубэ усакIуэ, узэщIакIуэ, абхъаз литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа Гулиа Дмитрий къызэралъхурэ илъэси 145-рэ ирокъу.
 • РСФСР-м и цIыхубэ сурэтыщI Кончаловский Пётр къызэралъхурэ илъэси 143-рэ ирокъу.
 • Адыгэ тхакIуэ Лохвицкий Михаил (Аджыкъу-Джэрий) къызэралъхурэ илъэс 97-рэ ирокъу.
 • Актрисэ цIэрыIуэ, УФ-м и цIыхубэ артисткэ, СССР-м и Къэрал саугъэтыр зрата Алентовэ Верэ и ныбжьыр илъэс 77-рэ ирокъу.
 • КъэфакIуэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Нэгъуд Борис и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.
 • Къэрал къулыкъущIэ, УФ-м транспортымкIэ и министру щыта, Урысей Федерацэм и Президентым и дэIэпыкъуэгъу Левитин Игорь и ныбжьыр илъэс 67-рэ ирокъу.
 • Урысей дипломат, 2006 — 2017 гъэхэм УФ-м и лIыкIуэу ООН-м щыIа Чуркин Виталий къызэралъхурэ илъэс 67-рэ ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, Урысейм и цIыхубэ артист, УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Расторгуев Николай и ныбжьыр илъэс 62-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Махуэм хуабэр градуси 5 — 8, жэщым щIыIэр 1 градус щыхъунущ.
 •  
 • Мазаем и 22, мэрем
 •  ЩIэпхъаджагъэ зыкIэлъызэрахьа цIыхухэм защIэгъэкъуэным и дунейпсо махуэщ
 • Мысырым и Зэкъуэтыныгъэм и махуэщ
 • Индием Анэм и махуэр щагъэлъапIэ
 • 1714 гъэм Санкт-Петербург къыщызэрагъэпэщащ Аптекарскэ хадэр. Иджыпсту ар РАН-м и Ботаническэ хадэрщ.
 • 1819 гъэм Флоридэр Испанием къыхэкIри, США-м и штат хъуащ — ар Америкэм доллар мелуанитхукIэ иращат.
 • 1921 гъэм СССР-м и Къэрал планыр къызэрагъэпэщащ.
 • 1935 гъэм унафэ къащтащ США-м и президентым и хэщIапIэ Унэ хужьым кхъухьлъатэхэр щхьэпрылъэтыкIыну зэрыхуимытым теухуауэ.
 • 1993 гъэм УФ-м и Президентым егъэщIылIа Президент совет къызэрагъэпэщащ.
 • 2014 гъэм Украинэм и Радэ Нэхъыщхьэм унафэ къищтащ а къэралым и еплIанэ президент Янукович Виктор конституцэкIэ и пщэ къыдэхуэ и къалэнхэр зыщхьэщихыжауэ къэлъытэным теухуауэ.
 • Польшэм щыщ композитор, пианист цIэрыIуэ Шопен Фредерик къызэралъхурэ илъэс 207-рэ ирокъу.
 • Дзэ къулыкъущIэ, США-м и япэ президенту щыта Вашингтон Джордж къызэралъхурэ илъэс 287-рэ ирокъу.
 • Биологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Щауэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 77-рэ ирокъу.
 • Къэрал къулыкъущIэ, Урысейм и Президентым и лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIа, Урысейм и ЛIыхъужь Казанцев Виктор и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 • УФ-м щIыхь зиIэ и энергетик, КъБР и къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ Кебеков Владимир и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 • КъБР-м и Парламентым и депутату щыта, Къэбэрдей-Балъкъэрым мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Щоджэн Мартин и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирокъу.
 • УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и сенатор, КъБР-м и Президенту щыта, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, ЩIДАА-м и академик Къанокъуэ Арсен и ныбжьыр илъэс 62-рэ ирокъу.
 • Къэрал, политикэ лэжьакIуэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIу лэжьа Хьэсанэ Руслан и ныбжьыр илъэс 59-рэ ирокъу.
 • КъБР-м, КъШР-м, Адыгэ Республикэм, Ингушым я цIыхубэ артисткэ Сокъур Ольгэ къыщалъхуа махуэщ.
 • КъБКъМУ-м и ректор, техникэ щIэныгъэхэм я кандидат, доцент Апажэ Аслъэн и ныбжьыр илъэс 45-рэ ирокъу.
 • Урысей актрисэ цIэрыIуэ, уэрэджыIакIуэ, УФ-м и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща Будинэ Ольгэ и ныбжьыр илъэс 44-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 2, жэщым 1 градус щыхъунущ.