ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2019-02-21

Бельгием и Фламанд Брабант провинцэм и къалэ нэхъыщхьэщ Лёвен. Ар Диль псым и IуфитIым Iусщ. Курыт лIэщIыгъуэхэм мыр сату щащI щIыпIэ цIэрыIуэу щытащ, иджы зызритар щIэныгъэрщ. Левен егъэджэныгъэ IэнатIэм щигъэзащIэ къалэныр зыхуэдизыр къагъэлъагъуэ мы бжыгъэхэм: къалэм цIыху мин 95-м нэблагъэ щопсэу, ауэ абы щыгъуэми мин 55-м нэсыр студентхэщ. Абыхэм я проценти 10-ри нэгъуэщI къэралхэм щыщхэщ. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, къалэм щIалэгъуалэр щынэхъыбэщ, ущыпсэунуи хуабжьу фIыщ.