ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Кавказ Ищхъэрэмрэ Франджымрэ я курортхэр зэрыгъэблэгъэнущ

2019-02-21

  • Урысей инвестицэ зэхыхьэшхуэр щекIуэкIым а Iуэхум хиубыдэу Сочэ къалэм Iэ щыщIадзащ «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» акционер зэгухьэныгъэр, «Ла Плань» щIыналъэм зегъэужьынымкIэ корпорацэр, «АДС» компанием зэман кIыхь кIэ зэрызэдэлэ-жьэнум теухуа урысей-франджы меморандумым.

  • А зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ зэтрагъэувэнущ Кавказ Ищхъэрэ турист кластерым хиубыдэ «Архъыз», «Iуащхьэмахуэ», «Ведучи» курортхэмрэ «Франджым щыщ «Парадиски» зэгухьэныгъэм хиубыдэ «Ла Плань», «Лез Арк», «Пейзе-Валландри» курортхэмрэ я зэкъуэш зэдэлэжьэныгъэр. Документым Iэ щыщIадзым кърихьэлIащ УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Байсултанов Одесрэ Франджым и лIыкIуэу Урысейм щыIэ Берманн Сильвирэ.
  • «Нобэ дарэ зыкъытхуэзыщIа компаниехэр хохьэ дуней псом бгы лыжэкIэ къыщажыхь комплексу, къурш зыгъэпсэхупIэу щыIэхэм ящыщу 22-рэ зыгъэлажьэ комплексым. Абы дэри дыдолажьэ Кавказ Ищхъэрэ турист кластерыр зэдгъэпэщу зэрыщIэддзэ-рэ. А зэгухьэныгъэм тэ-мэму лажьэ курортхэр зэтегъэувэнымкIэ зыхуэбгъэдэн щымыIэ зэфIэкI бгъэдэлъщ икIи ар дэри ди проектым къыщыдмыгъэсэбэпу хъунукъым, — жиIащ меморандумым  Iэ щIидза нэужь  «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» акционер зэгухьэныгъэм и генеральнэ директор ТIымыжь Хьэсэн. — АдэкIэ кооперацэм нэхъри зиубгъунущ икIи ди курортхэм я хьэщIэхэри къызэщIиубыдэнущ, сыту жыпIэмэ бгы лыжэ спортым дихьэххэм я дежкIэ къэрал гъунапкъэ щыIэкъым».
  • ЛъэныкъуитIым я зэдэлэжьэныгъэр хуэунэтIауэ щытынущ бгы лыжэ туризмэм хуащI гулъытэм хэгъэхъуэным, физкультурэмрэ спортымрэ зегъэужьыным, узыншагъэр хъумэным хуэунэтIа псэукIэр зэтегъэувэным. Апхуэдэу абы къызэщIиубыдэнущ Франджымрэ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэмрэ яку дэлъ гуманитар, щэнхабзэ лэжьыгъэхэри. ЛъэныкъуитIми я турист компаниехэмрэ хьэщIэщ бизнесымрэ я лIыкIуэхэр зыр адрейм деж щыхьэщIэнущ, дэтхэнэми и лэжьэкIэм щыгъуазэ защIын папщIэ, апхуэдэу физкультурэ-спорт Iуэхухэр, зэхьэзэхуэхэр, зэIущIэхэр, бгы-лыжэ туризмэм зегъэужьыным пыщIа семинархэр къызэрагъэпэщынущ. Апхуэдэу йогупсыс къэралитIым я музыкальнэ гупхэр хэту Франджым и махуэхэр Кавказ Ищхъэрэм, Кавказ Ищхъэрэм и махуэхэр Франджым щегъэкIуэкIыным.
  • «Парадиски» зэгухьэныгъэм и лIыкIуэ Фарини Жан-Марк тепсэлъыхьащ лъэныкъуитIыр зэман кIыхьым тещIыхьауэ зэрызэ-дэлэжьэнум. «Дэ дыхэтащ «Архъыз», «Iуащхьэмахуэ», «Ведучи» комплексхэм я проектхэр зыгъэхьэзырахэм икIи а зыгъэпсэхупIэхэм къекIуалIэхэр гъэ къэс нэхъыбэ зэрыхъум дрогушхуэ. Нобэ дэ ди зэдэлэжьэныгъэм и къыкIэлъыкIуэ напэкIуэ-цIыр къызэIудохри, быдэу ди фIэщ мэхъу ди къэралым щыщу бгы лыжэм дихьэххэри Кавказ Ищхъэрэм яфIэгъэщIэгъуэну къакIуэу зэрыхуежьэнур»,-жиIащ абы.
  • «Сочэ-2019» Урысей инвестицэ  зэхыхьэшхуэм «Кавказ  Ищхъэрэм и курортхэр» акционер зэгухьэныгъэм и зэфIэкIхэр щигъэлъэгъуащ Урысей Федерацэм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министерствэм, «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» акционер зэгухьэныгъэм, «Кавказ Ищхъэрэм зегъэужьынымкIэ корпорацэ» акционер зэгухьэныгъэм, «Кавказыр зэгъэлъагъу» фондым, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэхэм зэщIыгъуу къызэрагъэпэща стендым хиубыдэу.
  • «Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» акционер
  • зэгухьэныгъэм и пресс-IуэхущIапIэ.