ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-02-21

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 25
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Ракурс» (12+)
 • 6.55 «Пэгъупэнтыхь». УФ-м и жылагъуэ, политикэ лэжьакIуэ, юридическэ щIэныгъэхэм я доктор Къалмыкъ Юрэ и гъащIэмрэ и лэжьыгъэмрэ теухуа телеочерк (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Iуэхугъуэ нэхъыщхьэ». «Урысейм и къру хужь цIыкIухэр» урысейпсо зэпеуэм щытекIуахэм даIуощIэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)

 • 8.50 «Ойнай-ойнай». ГушыIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.05 «Дыгъэ шыр». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 17.25 «ЦIыху Iущхэм зэрыжаIауэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.40 «Анэдэлъхубзэр си дежкIэ лъапIэщ». Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым щекIуэкIа зэпеуэ-акцэ (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «Унагъуэ». Жэмтхьэлэ Ищхъэрэ щыпсэу Бозийхэ я унагъуэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 КъБР-мрэ КъШР-мрэ я цIыхубэ усакIуэ Гуртуев Сэлихь и ныбжьыр илъэс 80 зэрырикъум и щIыхькIэ екIуэкIа гуфIэгъуэ пшыхьым (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, мазаем и 26
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Унагъуэ». Жэмтхьэлэ Ищхъэрэ щыпсэу Бозийхэ я унагъуэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.40 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 7.05 «Ди псэлъэгъухэр». Темыркъан Заур (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Дирижёрыр Темыркъан Юрийщ» (12+)
 • 9.20 «Таурыхъым фрегъэблагъэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.05 «ГъащIэм хуэгъэхьэзырын». Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт 3-нэ курыт еджапIэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «Лъэхъэнэ». Рустам Мусуков (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Узыншагъэр хъумэн». Тэрч район сымаджэщыр (12+)
 • 20.50 «Ракурс» (12+)
 • 21.10 «Къэухь» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, мазаем и 27
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Лъэхъэнэ». Мусуков Рустам (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.40 «Сурэтхэм къаIуатэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «Узыншагъэр хъумэн». Тэрч район сымаджэщыр (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ГъащIэм хуэгъэхьэзырын». Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм дэт 3-нэ курыт еджапIэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Къэухь» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.20 «Микрофоныр — сабийхэм» (6+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.05 «Спортым дихьэххэр» (12+)
 • 17.45 «Кязим и дерсхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Парламентым и сыхьэт» (12+)
 • 20.15 «ГукъэкIыжхэр». КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Мысачэ Валентинэ зыхэт нэтын (12+)
 • 20.45 «ХэкIыпIэ щыIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 21.00 «Фэрэ дэрэ». ЕджапIэхэм щекIуэкI гъэсэныгъэ лэжьыгъэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, мазаем и 28
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Фэрэ дэрэ». ЕджапIэхэм щекIуэкI гъэсэныгъэ лэжьыгъэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «ХэкIыпIэ щыIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.00 «Парламентым и сыхьэт» (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Кязим и дерсхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.50 «Узыншагъэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.05 «Нанэ и псэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.05 «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 19.55 «Дызэгъусэу». ЩIалэгъуалэ нэтын (12+)
 • 20.25 «Зэманым екIуу» (12+)
 • 20.55 «ЦIыху къэс хуитщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.20 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, гъатхэпэм и 1
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Дызэгъусэу». ЩIалэгъуалэ нэтын (12+)
 • 6.50 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 7.30 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ЦIыху къэс хуитщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «КъэкIуэнур зейхэр». Биологие щIэныгъэхэм я кандидат ПхытIыкI Алим (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Teлеstudio»: адыгэбзэ . Ещанэ дерс (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.40 «Спорт утыку цIыкIу». ТхэквондомкIэ тренер Дадуев Азэмэт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Езым и лъагъуэ». Инструктор-кинезитерапевт Атмурзаев Таукъан (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 зэрырикъум и щIыхькIэ гуфIэгъуэ пшыхь» (12+)
 • 20.55 «Си псэ нэшхъэйм и Iуфэм». ТхакIуэ Iэдзын Мухьэдин (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 2
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Спорт утыку цIыкIу». ТхэквондомкIэ тренер Дадуев Азэмэт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.35 «Езым и лъагъуэ». Инструктор-кинезитерапевт Атмурзаев Таукъан (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Teлеstudio»: адыгэбзэ. Ещанэ дерс (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 8.10 «Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 зэрырикъум и щIыхькIэ гуфIэгъуэ пшыхь» (12+)
 • 8.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.05 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.15 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.35 «ЩIылъэмрэ уэгумрэ ятеухуауэ» (12+)
 • 17.50 «Teлеstudio»: балъкъэрыбзэ. Ещанэ дерс (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.00 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 19.30 «ГъащIэ гъуэмылэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.00 «Узыншагъэм и хъумапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 20.45 «Тэрч хьэгъуэлIыгъуэ». Т/ф. (12+)
 • 21.15 «Тщымыгъупщэн папщIэ». Зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеран Мирзоев МутIэлип (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 3
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.15 «Тщымыгъупщэн папщIэ». Зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеран Мирзоев МутIэлип (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.40 «Teлеstudio»: балъкъэрыбзэ. Ещанэ дерс (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «ГъащIэ гъуэмылэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.35 «Узыншагъэм и хъумапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.10 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 15.55 Мультфильм (0+)
 • 16.10 ЛIыхэс М. «Лъагъуныгъэ мыужьыхыж». ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и спектакль (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 «Спортым и лъагапIэхэм хуокIуэ» (12+)
 • 17.45 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «Сэ фIыуэ слъагъу уэрэд» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.00 Балъкъэр лъэпкъыр хэкум зэрырашрэ илъэс 75-рэ щрикъум ирихьэлIэу. «Щыхьэт сытохъуэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.10 «Зэманымрэ цIыхумрэ». КъБР-м и цIыхубэ дохутыр Мечукаев Азрэт (12+)
 • 20.40 «Усыгъэ». ПщыукI Латмир (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «УимыIэри умыхъумэри зыщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • „Къэбэрдей-Балъкъэр“ ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, мазаем и 25
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Щамырзэхэ къахэкIа». Балеринэ, театрымрэ киномрэ я актрисэ Черинэ Людмилэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 «Анэм и лIыхъужьыгъэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Гъубж, мазаем и 26
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 «Мэкъумэш IэнатIэ». Прохладнэ щIыналъэм хыхьэ Къэрэгъэш къуажэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.30 «Ди щIэинхэр». Iуащхьэмахуэ щIыналъэм щыIэ цIыхубэ IэпщIэлъапщIэ центрыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Узыншэу фыщыт» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Афганистаныр дигу къэдгъэкIыжу» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «СтIол хъурей». Анэдэлъхубзэрзэраджымтеухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Бэрэжьей, мазаем и 27
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Вагъуэбэ».КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Гуртуев   Сэлихь и ныбжьыр илъэс 80 щрикъум ирихьэ-  лIэу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «Вагъуэ жыжьэхэм я нэху». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Нэгъуд Борис и фэеплъу (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Махуэку, мазаем и 28
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 «Гъэм и зэманхэр». Адыгэ усыгъэм и пшыхь (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.30 «Сытхэр уи псэукIэ, къуажэ?» Лэскэн щIыналъэм хыхьэ Ташлы-Тала къуажэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.25, 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 Джаз макъамэ зыгъэзащIэхэм я зэIущIэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «Тщымыгъупщэн папщIэ». Къардэн зэкъуэш-лIыхъужьхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, гъатхэпэм и 1
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 11.25 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 14.25 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00, 20.45 ЩIыпIэ зэман.КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.25 «Актёрым и монолог». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Балъкъэр Юрэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 Дзэлыкъуэ щIыналъэр илъэс 95-рэ зэрырикъуамтеухуарепортаж (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 2
 • 8.40 Республикэм и хугъуэфIыгъуэ. Пащтыхь таж псыкъелъэр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «ДыгъафIэ къалэм и еджакIуэхэр». Сабий творчествэмкIэ «ДыгъафIэ къалэ» академиер (адыгэбзэ-кIэ) (12+)
 • 11.20 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 3
 • 8.40 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • „Россия 24“ „Къэбэрдей-Балъкъэр“ ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, мазаем и 25
 • 19.30 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 19.45 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». Репортаж щхьэхуэ (12+)
 • Гъубж, мазаем и 26
 • 19.30 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 19.45 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». Зи чэзу интервью (12+)
 • Бэрэжьей, мазаем и 27
 • 19.30 ЩIыпIэ  зэман. «Россия 24». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 19.45 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». Репортаж щхьэхуэ (12+)
 • Махуэку, мазаем и 28
 • 19.30 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 19.45 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». Зи чэзу интервью (12+)
 • Мэрем, гъатхэпэм и 1
 • 19.30 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». КъБР-м щыхъыбархэр (12+)
 • 19.45 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». Репортаж щхьэхуэ (12+)
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 2
 • Лажьэркъым
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 3
 • 13.00 ЩIыпIэ зэман. «Россия 24». «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (12+)
 • „Къэбэрдей-Балъкъэр“ ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, мазаем и 25
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.35 «Литературэ блокнот». Къэшэж Иннэ (адыгэбзэкIэ)
 • 8.35 — 9.00 «Пщэдджыжь вагъуэ». Литературэ-макъамэ композицэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Фонотекэм щIэуэ къыхыхьахэр». Иуан БетIал (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 — 14.00 «Шэджагъуэ хуабэ»
 • 15.25 — 15.50 «Театрым и илъэсым» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.50 — 16.00 Хьэх Сэфарбий и  «Нэпс ткIуэпсхэр» Iуэтэжыр (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 1. 30 — 18.45 «Шхыным теухуауэ»
 • 18.45 — 19.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Гъубж, мазаем и 26
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 «Динымрэ гъащIэмрэ». Аккаев Х. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.30 — 8.40 Лъэпкъ макъамэ Iэмэпсымэхэм хуатха пьесэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 Литературэ тхыгъэхэр. Хьэту Пётр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 Музыкэ театрым и солистхэм я концерт (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45 «Дохутырыр студием къевгъэблагъэ»
 • 13.45 — 14.00 «Радиом нэхъ пасэу къитахэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.25 — 16.00 «Зэчий уиIэ — умыгъэпщкIу». Эфир занщIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 18.30 — 19.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, мазаем и 27
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.40«Уэращ си гурыфIыгъуэр». Уэтэр МуIэед (адыгэбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 «ЛIэщIыгъуэхэм къапхыкIыу». Османов Х. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 Гуляев Башир  и «АмкIыщ» Iуэтэжыр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.25 — 14.00 «Фэр папщIэ». Концерт
 • 15.25 — 15.45 «Гъуэгу тетхэм я радио» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.45 — 16.00 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.40 «ЦIыхухэм жаIэ»
 • 18.40 — 19.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Махуэку, мазаем и 28
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.10 — 8.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 «Тукъум». Мусуковхэ я лъэпкъыр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.30 — 8.40 «ШыкIэпшынэм и макъхэр». Казиев Б. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.40 — 9.00 «Лъагъуныгъэр псынэм хуэдэщ». Къанкъул ФIыцIэ (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Усыгъэм и толъкъунхэр». Бицу Анатолэ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45 «Си дунейм ухэзышэ лъэбакъуэ»
 • 13.45 — 14.00 «Зэманым и лъэужьхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.25 — 15.45 «И чэзу дыдэщ»
 • 15.45 — 16.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 Радиом и дыщэ фондым щыщщ
 • 18.30 — 18.35 «Командная строка»
 • 18.35 — 19.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • Мэрем, гъатхэпэм и 1
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 7. 10, 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.25 — 7.45 «ПщэдджыжьыфIыр цIыхуфIхэм драгъусэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.45 — 8.00 70 — 80 гъэхэм радиом къита уэрэдхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — 8.30 «Зэманым и плъыфэхэр». Гулиев М. (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.30 — 8.50 «Гъатхэ зэрыхьзэрий» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.50 — 9.00 «Пасэрей пшынэжь» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.45 — 12.00 «Гъатхэм и япэ махуэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.25 — 13.45 «Винил кафе»
 • 13.45 — 14.00 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр»
 • 15.25 — 15.45 «Телескоп» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.45 — 16.00 «Ууаз». Диным теухуауэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.25 — 18.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.30 — 18.45 «Спортым теухуауэ»
 • 18.45 — 19.00 ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 2
 • 10.10 — 11.00 «Кавказ пшэплъхэр»
 • 11.10 — 11.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.25 — 11.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.40 — 12.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 3
 • 10.10 — 10.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.25 — 11.00 Шульжик Валерий. «Бременские музыканты» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.10 — 11.30 Къэрмокъуэ Мухьэмэд. «Щыхуабэвэхми щыуаеми» радиопостановкэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.30 — 12.00 КъардэнгъущI Зырамыку. «Нарт эпосым и уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, мазаем и 25
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Мени Къабарты-Малкъарым» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — « Псалъэмакъ щхьэпэ » (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Мени Къабарты-Малкъарым» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спортым теухуауэ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • Гъубж, мазаем и 26
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Мени Къабарты-Малкъарым» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Школ жашау» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур нобэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Мени Къабарты-Малкъарым» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «КъэкIуэнур нобэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, мазаем и 27
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — Жаншэрхъ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Мени Къабарты-Малкъарым» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (16+)
 • 14.05 — «Мени Къабарты-Малкъарым» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Гукъыдэж» (12+)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Махуэку, мазаем и 28
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21. 00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Дунейр нобэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Мени Къабарты-Малкъарым» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «Гуапагъэм теухуауэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэм и толъкъунхэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Дунейр нобэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Мени Къабарты-Малкъарым» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр»
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр
 • 16.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — «Гуапагъэм теухуауэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «Макъамэм и толъкъунхэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Мэрем, гъатхэпэм и 1
 • «ХъыбарыщIэхэр»: 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «Жангылыкъла»: 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «Новости»: 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Мени Къабарты-Малкъарым» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Мени Къабарты-Малкъарым» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Щэбэт, гъатхэпэм и 2
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Мени Къабарты-Малкъарым» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Мени Къабарты-Малкъарым» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым».
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, гъатхэпэм и 3
 • «ХъыбарыщIэхэр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00 «Жангылыкъла». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 8.00, 15.00
 • «Новости». Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — «Мени Къабарты-Малкъарым» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Мени Къабарты-Малкъарым» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Эрирей» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус 99,5-FM» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — «Усэхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)