ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2019

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К.В. Хэкум и хъумакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2019-02-23

 • Хэку зауэшхуэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда къарухэм я ветеранхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Дзэ къулыкъущIэхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Хэкум и хъумакIуэм и махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу!
 • Мы махуэм дэ догъэлъапIэ Хэкур хъумэным зи гъащIэр хуэзыгъэпсахэр, Урысейм и зыхъумэжыныгъэр, абы и щхьэхуитыныгъэмрэ шынагъуэншагъэмрэ къызэзыгъэпэщхэр, ди цIыхухэм я мамыр гъащIэр зыхъумэхэр. Махуэшхуэм ехьэлIа псалъэ нэхъ гуапэ дыдэхэр дэ яхудогъазэ Хэку зауэшхуэм и ветеранхэу ди къэралым и лIыхъужьыгъэ тхыдэм напэкIуэцI гъуэзэджэхэр къыхэзынахэм. Дэ ди къалэнщ ди адэхэмрэ ди адэшхуэхэмрэ зэрахьа лIыгъэр зыщыдмыгъэгъупщэну, урысей зауэлIхэм я хабзэ лъапIэхэр — хэкур фIыуэ лъагъуныр, къалэным хуэпэжыныр, пщIэр, щIыхьыр тхъумэну икIи къытщIэувэ щIэблэр абыхэм яхуэдгъэсэну.
 • Си гуапэу сынывохъуэхъу узыншагъэ быдэ, мамырыгъэ, насып, ефIэкIуэныгъэ фиIэну.

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Мыхьэнэшхуэ зиIэ IэнатIэ

2019-02-23

 • Хэкум и хъумакIуэм и махуэр илъэс къэс мазаем и 23-м щагъэлъапIэ Урысейм, Белоруссием, Таджикистаным, Къыргъызым. Махуэшхуэр РСФСР-м и ВЦИК-м и Президиумым 1922 гъэм щIышылэм и 27-м иубзыхуауэ щытащ, Дзэ Плъыжьыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэсиплI щрикъум ирихьэлIэу. НэхъапIэм ар ягъэлъапIэу щытащ «Дзэ Плъыжьым и махуэу», 1946 гъэм къыщыщIэдзауэ — «Совет Армэм и махуэщ», 1949 — 1992 гъэхэм «Совет Армэмрэ Дзэ-тенджыз флотымрэ я махуэщ».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мы махуэхэм

2019-02-23

 • Мазаем и 23, щэбэт
 • Белоруссием, Къыргъызым, Урысейм, Таджикистаным, Осетие Ипщэм Хэкум и хъумакIуэм и махуэр щагъэлъапIэ
 • 1918 гъэм совет къэралым и дзэр (лэжьакIуэхэмрэ мэкъумэшыщIэхэмрэ я дзэ плъыжь зыфIащар) къызэрагъэпэщу щIадзащ.
 • 1942 гъэм Къардэн Къубатий Ленин орденыр япэу къратащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Я псэ емыблэжу хэкур зыхъумахэр

2019-02-23

 • «Адыгэ псалъэ» газетым и япэ номерыр къызэрыдэкIрэ илъэс
 • 95-рэ щрикъум ирихьэлIэу
 • Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм, къэралым и цIыхубэр псэзэпылъхьэпIэ щихуам, я къалэмхэр ягъэтIылъщ, Iэщэ къащтэри, бийм пэувауэ щытащ «Социалистическэ Къэбэрдей-Балъкъэрым» (а зэманым апхуэдэут ди газетым зэреджэр) и журналистхэри. Абыхэм ящыщ зыбжанэм я гъащIэм дыщриплъэж тхыгъэхэр фи пащхьэ ныдолъхьэ Хэкум и хъумакIуэм и махуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2019-02-23

 • Псалъэжьхэр
 • Къэхъу псор яIуатэркъым
 • ХамэщI гъэмахуэрэ хэкужь щIымахуэрэ я хуабагъ зыщ.
 • ХамэщI дыщэ кIанэ нэхърэ — хэкужь дэп.
 • ЖаIэ псор къэхъуркъым, къэхъу псор яIуатэркъым.
 • Зым и хущхъуэр зым и щхъухьщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

2019-02-23

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс