ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мурад нэхъыщхьэр — цIыхухэм я гугъуехьхэр псынщIэу дэгъэкIынырщ

2019-02-21

 • УФ-м и Президентым Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъэзар
 • къызэрыщыхъуам и гугъу ищIащ КIуэкIуэ Казбек
 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм жиIащ:
 • «Къэралым и унафэщIым зэпкърихащ зи чэзу Iуэху куэд, псом япэу къэрал кIуэцI гъащIэм ехьэлIахэр. Абы нэхъ тригъэщIащ цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэным, властым и гъэзэщIакIуэ органхэм я лэжьэкIэр гъэтэмэмыным. Псалъэмакъым къыхэщащ экономикэм псынщIэу зегъэужьынымкIэ, накъыгъэ мазэм къыдэкIа указхэр, лъэпкъ проектхэр гъэзэщIэнымкIэ, бжыгъэхэр зи лъабжьэ технологиехэр еужьэрэкIыу зэтегъэувэнымкIэ зэфIэгъэкIыпхъэхэр.

 • Зэман кIыхьым тещIыхьауэ къэралым зэпIэзэрыту зегъэужьынымкIэ хэкIыпIэхэм ящыщу Президентым къигъэлъэгъуащ цIыхухэм, псом япэу — къуажэдэсхэм я псэукIэр егъэфIэкIуэныр. Абы Правительствэм гу лъригъэтащ  къуажэ щIыналъэхэм зегъэужьынымкIэ программэщIэ мы гъэм фIэмыкIыу къэщтэн зэрыхуейм.
 • Гулъытэшхуэ ягъуэтащ социальнэ IэнатIэм, демографием, къалъхухэр нэхъыбэ хъун зэрыхуейм. Псалъэмакъым къыхэщащ унагъуэхэм къэрал дэIэпыкъуныгъэ етынымкIэ IуэхущIэхэр.
 • Путин В. В. жиIащ сабий нэхъыщIэ дыдэхэр зэкIуэлIэну яслъэхэр зэпэубыдауэ щымытыжын папщIэ лэжьыгъэшхуэ зэрегъэкIуэкIыпхъэр. А къалэныр гъэзэщIэныр дэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и кIэм щынэдгъэблэгъащ. 2019 гъэм хьэзыр ящIынущ сабий нэхъыщIэ дыдэхэм ящыщу 860-рэ зыщIэхуэну яслъэ IуэхущIапIэу 19.
 • Федеральнэ Зэхуэсым хуэгъэза тхыгъэм хэхауэ щытопсэлъыхь хуэмыщIауэ псэухэр нэхъ мащIэ щIыным. Абы и лъэныкъуэкIэ дэ нэрылъагъуу дыкъыкIэроху ику иту къэралым щыIэ щытыкIэм икIи ди республикэм и дежкIэ фIэкIыпIэ зимыIэ Iуэхущ 2024 гъэм нэсыху цIыхухэм къаIэрыхьэ хэхъуэхэр нэхъыбэ щIынымрэ хуэмыщIауэ псэухэр хуэдитIкIэ гъэмэщIэнымкIэ социально-экономикэ зыужьыныгъэми лъэпкъ мурадхэр зэгъэхъулIэным хуэгъэза проектыр зыгъэунэхухэм яхэхуэныр.
 • Узыншагъэр хъумэныр, егъэджэныгъэр егъэфIэкIуэныр, медицинэ Iуэхутхьэбзэхэмрэ егъэджэныгъэмрэ я фIагъыр къэIэтыныр куэдкIэ елъытауэ щытынущ «Къуажэ дохутыр» программэм хэтынухэм я ныбжьу щытыпхъэм зэхъуэкIыны-
 • гъэхэр хэлъхьэным, «Къуажэ егъэджакIуэ» программэ къэщтэным икIи а программэхэм хэтыну IэщIагъэлI зэмылIэужьыгъуэхэм зэрыIыгъыу сом мин щитхум щегъэжьауэ сом мелуаным нэс етыным. Къэпсалъэм нэхъ тригъэчыныхьащ узыншагъэр хъумэнымкIэ пэублэ IэнатIэр зыхуей псомкIи къызэгъэпэщыным, паллиативнэ дэIэпыкъуныгъэм. Апхуэдэ дэIэпыкъуныгъэр ди республикэм и медицинэ IуэхущIапIэхэм жыджэру къыщагъэсэбэпу щIадзэ икIи а лэжьыгъэр хэхауэ къызэрегъэпэщ Налшык дэт диагностикэ центрым.
 • Онкологие узыфэхэр гъэмэщIэным хуэгъэзауэ къэралым къыпэщыт къалэнхэр Къэбэрдей-Балъкъэрми ехьэлIащ. Псори зытегузэвыхь а IэнатIэр егъэфIэкIуэным ахъшэшхуэ хухах. Япэ илъэсихым къриубыдэу а мурадым хуэунэтIауэ къэралым и щIыналъэхэм сом зы триллион трагуэшэнущ. Федеральнэ центрым щIыгъуу иджыпсту дэ унафэ тыдощIыхь иджырей онкологие центр Къэбэрдей-Балъкъэрым щыухуэным.
 • Къэпсалъэм ткIийуэ къигъэуващ экологием, унагъуэ кIэрыхубжьэрыху быдэхэр зэрызэхуахьэсым ятеухуа Iуэхухэр. Адрей щIыналъэхэми хуэдэу, ар Къэбэрдей-Балъкъэрми къыхуэгъэзащ. Иджыпсту республикэм къыщащтауэ щагъэзащIэ унагъуэ кIэрыхубжьэрыхухэр зэрызэрахьэ, зэрызэхуахьэс щIыкIэм теухуа щIыналъэ схемэр. Къэралым и Iэтащхьэм къыхигъэщхьэхукIащ а Iуэхум зэпымыууэ гулъытэ хуэщIын зэрыхуейр.
 • Шэч хэмылъу, Президентым Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъэзар Къэбэрдей-Балъкъэрым властымкIэ и органхэм махуэ къэс ирагъэкIуэкI лэжьыгъэм и гъуазэ нэхъыщхьэу увынущ».
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави-
 • тельствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.