ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2019

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. cоветыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 щрикъум ирихьэлIэу цIыхухэм зэрызахуигъазэр

2019-02-14

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Мазаем и 15-м ди къэралым ягу къыщагъэкIыж советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 зэрырикъур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Европэм и щыгу нэхъ лъагэм щызэпеуахэр ягъэлъэпIащ

2019-02-14

 • Урысейм и Олимп комитетым и жэрдэмкIэ мазаем и 10-м къэралым щагъэлъэпIащ ЩIымахуэ спорт лIэужьыгъуэхэм я махуэр. Ар теухуауэ щытащ Сочэ къалэм ХХII ЩIымахуэ Олимп джэгухэр, ХI Паралимп щIымахуэ джэгухэр зэрыщрагъэкIуэкIрэ илъэситху зэрырикъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэбэрдей-Балъкъэрым турист IэнатIэм зегъэужьынымкIэ проектхэр Сочэ щекIуэкIыну зэхыхьэшхуэм утыку къыщрихьэнущ

2019-02-14

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек зи пашэ гупыр хэтынущ мазаем и 14 — 15-хэм Сочэ къалэм щекIуэкIыну Урысей инвестицэ зэхыхьэшхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2019-02-14

 • Мазаем и 14, махуэку
 • ЗэгуэкIуахэм я дунейпсо махуэщ
 • Тхылъхэр саугъэт щIыным и дунейпсо махуэщ
 • Компьютерхэр зэпкърызылъхьэхэм, ахэр зэтезыухуэхэм я махуэщ
 • 1848 гъэм зэращIылIа мамырыгъэ зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ Мексикэм Техас штатыр США-м иритащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ

2019-02-14

 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2019 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм я Iэ тедзэгъуэр иухащ, ауэ щхьэусыгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыхэкIыу абы фыкъыкIэрыхуамэ, ар вгъэзэкIуэжыфынущ. Апхуэдэу, «Адыгэ псалъэ» газетыр дызыхуэкIуэ гъатхэпэм къыщыщIэдзауэ ныфхуахьынущ, мы мазэм и 25 пщIондэ абы пощтхэм Iэ щыщIэвдзмэ.
 • МазиплIым ди газетым и уасэр сом 408-рэ кIэпIейкIэ 52-рэщ.

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Къэшэж Иннэ ящыгъупщэркъым

2019-02-14

 • Къармэхьэблэ къуажэм вэсэмахуэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ Къэшэж Иннэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъур. А жылэм дэт курыт школ №1-м къыщызэIуахащ усакIуэм и фэеплъ пхъэбгъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

ЩIэныгъэлIым и гъуэгуанэ

2019-02-14

 • Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор Малкандуев Хьэмид
 • и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу
 • «ЦIыхуфIыр псоми къахыбоцIыхукI. Ар сыт и лъэныкъуэкIи щапхъэщ икIи пщIэ зиIэщ. Кхъухьым къулыкъу щищIэн щыщIидза япэ махуэм щегъэжьауэ, Хьэмид дзэ техникэм егугъуу зыщигъэгъуэзащ. Къапщтэмэ, ар ныбжьэгъу пэжу, IэщIагъэлI Iэзэу къыщIэкIащ, и щхьэми и къаруми щымысхьыжу, ерыщу. Уеблэмэ щIалэр хагъэхьащ «Александр Невский» крейсерым и комсомол гупым и комитетым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Къэхъун щыщ щIалэ хахуэ

2019-02-14

 • Мазаем и 15-р зи къалэн ягъэзащIэу нэгъуэщI къэралхэм щыхэкIуэда зауэлIхэм я фэеплъ махуэщ
 • Кавказ Ищхъэрэм и нэхъ щIыпIэ къулейхэм, дахэхэм хохьэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр. Гъунапкъэншэщ, къыпхуэмыIуэтэным хуэдэуи дахащэщ ди республикэм и щIыуэпсыр: «Джэдмышх», «Шэджэм» псыкъелъэхэр, зыми емыщхь ди Гуэл ЩхъуантIэхэр, Аушыджэр къыщыщIэж псы хуабэхэр, псори дызэрыгушхуэ ди Iуащхьэмахуэ бгы лъагэр, нэгъуэщIхэри. ЩIыналъэм бгъэдэлъ щIыуэпс къулеягъым куэдкIэ ефIэкI хъугъуэфIыгъуэщ абы щыпсэу цIыхухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2019-02-14

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мазаем и 18
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Лъэхъэнэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Сыт, сыт щхьэкIэ?» (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

ТхакIуэ, журналист Iэзэ, цIыхубз Iэдэб Котляровэ Марие

2019-02-14

 • Гъуэгу бгъуфIэ хэзыша
 • Журналист, тхакIуэ, тхылъ къыдэгъэкIын IэнатIэм жыджэру щылажьэ Котляровэ Марие зымыцIыху ди республикэми абы и гъунэгъу щIыналъэхэми ису къыщIэкIынкъым. Зыпэрыт IэнатIэхэмрэ ищIэ лэжьыгъэхэмрэ гъащIэ псо къызэщIаубыдэ, и къэхутэныгъэхэмкIэ, и хэкум хуиIэ лъагъуныгъэмкIэ гъэнщIауэ. Аращ абы и лэжьыгъэ псоми лъабжьэ яхуэхъужыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Афэ Къантемыр къэралпсо зэпеуэм къыщыхожаныкI

2019-02-14

 • Иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ ментальнэ есэпымкIэ IV Урысейпсо зэпеуэр — UCMAS жыхуиIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2019-02-14

 • 2014 гъэм мазаем и 7 — 23-хэм Сочэ щекIуэкIащ ХХII ЩIымахуэ Олимпиадэр. Дахагъэрэ, къару-рэ, зэфIэкIрэ щагъэлъэгъуа зэпеуэр зэрекIуэкIрэ илъэситху зэрырикъуар Краснодар крайм зэхыхьэ, концерт, зэхьэзэхуэ зэхуэмыдэхэмкIэ щагъэлъапIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку