ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Фыкъызэрыддэлажьэм папщIэ  фIыщIэ  фхудощI»

2019-10-12

  • КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ щагъэлъэпIащ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр.

  • ТекIуахэр министр Къумыкъу Iэуес егъэлъапIэ.

  • ЗэIущIэр къыщызэIуихым цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ министр Къумыкъу Iэуес журналистхэм ехъуэхъуащ адэкIи ефIэкIуэну, заузэщIыну, я мурадхэр къайхъулIэну.
  • — ХъыбарегъащIэ IэнатIэм пэрытхэми абыхэм я лэжьыгъэми нобэ         ди гъащIэм мыхьэнэшхуэ щаубыд хъуащ къэралым зиужьынымкIэ, жылагъуэ гъащIэр ефIэкIуэнымкIэ. Дэ фIыщIэ фхудощI фыкъызэрыддэлажьэм папщIэ. Фи фIыгъэкIэ министерствэм и IуэхущIафэхэм щыгъуазэ мэхъу республикэм ис цIыхухэр, — къыхигъэщащ абы.
  • Я къару емыблэжу зэрадэлажьэм папщIэ фIыщIэ тхылъхэр хуагъэфэщащ «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская молодежь», «Горянка», «Кабардино-Балкарская правда» газетхэм, «Россия 1» ГТРК-м, «1КБР» телевиденэхэм я лэжьакIуэхэм. Апхуэдэу ягъэлъэпIащ щIыналъэхэм щIэныгъэмкIэ я управленэхэм я лIыкIуэхэри.
  • КУРПЫГЪУСинэ.