ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Пэнагуэм и дамыгъэр

2013-07-09

  • Илъэс куэд лъандэрэ дагъуэншэу зэрылажьэм папщIэ Тэрч муниципальнэ районым и Iэтащхьэ Пэнагуэ Максим Азэмэтджэрий и къуэм Урысей Федерацэм и Президентым 2013 гъэм мэкъуауэгъуэм и 29-м къыдигъэкIа Указ №595-мкIэ Зэныбжьэгъугъэ орденыр къратащ.