ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

СССР-м и цIыхубэ егъэджакIуэ Къаншыкъуей Риммэ и хьэщIэхэр

2021-03-10

  • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэхэу Жанатаев Сэлимрэ Къардэн Муратрэ ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэмкIэ ехъуэхъуну хуеблэгъат егъэджэныгъэ IэнатIэм и ветеран Къаншыкъуей Риммэ.

  • Риммэ Хьэмид и пхъур илъэс 50-кIэ пэрытащ а IэнатIэм, абы щыщу илъэс 33-м ар щылэжьащ Аруан муниципальнэ щIыналъэм и щыхьэр Нарткъалэ дэт курыт школ №1-м. Аращ зэхэзылъхьар хамэ къэралыбзэхэр егъэджынымкIэ методикэу къэрал псом цIэрыIуэ щыхъуауэ, пщIэшхуэ зыгъуэтауэ щытар.
  • Къаншыкъуей Риммэ СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и депутату хахащ, дамыгъэ, цIэ лъапIэ куэд къыхуагъэфэщащ. Абыхэм ящыщщ «СССР-м и цIыхубэ егъэджакIуэ» цIэ лъапIэр, «Лэжьыгъэм и Бэракъ Плъыжь» орденыр, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр. 1986 гъэм абы и сурэтыр иралъхьащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым я лэжьыгъэкIэ цIэрыIуэ щыхъуахэр» республикэ щIыхь пхъэбгъум.
  • Гуапэу щызэпсалъэм Егоровэ Татьянэ къыхигъэщащ Къаншыкъуей Риммэ педагогикэм, егъэджэныгъэ IэнатIэм зегъэужьыным, щIэблэр гъэсэным и гуащIэу хилъхьам и инагъыр къызэрылъытэгъуейр икIи фIыщIэ хуищIащ и IэщIагъэм хуэIэзэу IэнатIэм зэрыпэрытам, илъэс куэдкIэ хьэлэлу цIыхубэм зэрахуэлэжьам папщIэ:
  • — Уэ уцIыху щыпкъэщ, дамыгъэ зэмылIэужьыгъуэ куэдкIэ уагъэлъэпIащ, ауэ егъэджакIуэм дежкIэ нэхъ пщIэшхуэ дыдэр — ар иригъэджахэм къыхуаIэ лъагъуныгъэмрэ къыхуащI щIыхьымрэщ, абыкIи унасыпыфIэщ, уи щIэблэм уащыгъупщэркъыми. Уэ къэпIуэтэж псори фIыгъуэшхуэщ. ИкъукIэ срогушхуэ уи зэфIэкIым, сыту жыпIэмэ сэри си IэщIагъэкIэ сыегъэджакIуэщ икIи сыщыгъуазэщ а лэжьыгъэр зэрымытыншыр. Уэ урикIуащ егъэджакIуэу щыта уи адэ-анэм я щапхъэ дахэм, апхуэдэу щытми, а IэщIагъэм укъыхуалъхун хуейщи, уэ апхуэдэ насыпи къохъулIащ. КъБР-м и Парламентым и депутатхэм къабгъэдэкIыу сынохъуэхъу узыншагъэ быдэ, къару мыкIуэщIыж, гъащIэ кIыхь уиIэну, зэIузэпэщу упсэуну!
  • Къаншыкуей Риммэ хьэщIэхэм яхутепсэлъыхьащ иджырей егъэджэныгъэ IэнатIэр зыIууэ гугъуехьхэм, абы и ефIэкIыныгъэхэм, егъэджакIуэу щылэжьам зыхэхуауэ щыта Iуэхухэр игу къигъэкIыжащ икIи я гулъытэм папщIи фIыщIэ къахуищIащ.
  • ХьэщIэхэмрэ унэгуащэмрэ зэIущIэм и кIэухым фэеплъ сурэт зытрагъэхащ.
  • КъБР-м и Парламентым и
  • пресс-IуэхущIапIэ.