ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ди щIэныгъэлIым саугъэт лъапIэр къыхуагъэфащэ

2019-02-12

  • Илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм, ухуэныгъэм ирахьэлIэ материалхэр къыщIэзыгъэкI промышленностымрэ ухуэныгъэмкIэ индустриемрэ зегъэужьыным къаруушхуэ зэрырихьэлIам папщIэ Гришманов И. А. и цIэр зезыхьэ саугъэтыр къыхуагъэфэщащ техникэ щIэныгъэхэм я доктор, архитектурэмкIэ, ухуэныгъэмкIэ, дизайнымкIэ институтым и унафэщI, профессор Хэжь Толэ Амир и къуэм.

  • Урысейм и Инженер академием игъэува а саугъэтыр ди щIэныгъэлIым мазаем и 6-м
    къритыжащ Гришманов И. А. и саугъэтыр тынымкIэ комиссэм и унафэщI, Урысей, Дунейпсо Инженер академиехэм я президент, СССР-м. Урысей Федерацэм и Къэрал саугъэтхэм я лауреат, УФ-м и Правительствэм и саугъэтхэр тхуэнейрэ зыхуагъэфэща, УФ-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гусев Борис.
  • Хэжь Толэ дохъуэхъу дамыгъэ лъапIэмкIэ.