ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъунапкъэр зыхъумэхэр

2013-06-06

  •   Къэралым и дэнэ щIыпIи хуэдэу, Урысей ФСБ-м и Гъунапкъэхъумэ управленэу КъБР-м щыIэм къулыкъу щезыхьэкIхэм я махуэшхуэр иджыблагъэ ягъэлъэпIащ. Абыхэм я дежкIэ ар ма­хуэшхуэ тIуащIэт: Урысейм и Гъунапкъэхъумэ IэнэтIэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 95-рэ, 43-нэ Баракъ­-плъы­жь­­зехьэ гъунапкъэхъумэ гупыр (управленэм ипэ итар) Азейрбайджан Республикэм кърашыжу Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм зэрыщыуврэ илъэс 20 ири­къуащ.
  •  
  • Илъэс къэс а махуэшхуэм зэрешалIэ Хэкум и гъунап­къэхъумэ минхэр. Урысей ФСБ-м и Гъунапкъэхъумэ управленэу КъБР-м щыIэм щекIуэкI махуэшхуэ зэхыхьэм зэхуишэсат гъунапкъэр хъумэнымкIэ къалэным пэрыува щIалэщIэхэр, зи щхьэцыр къетхъуха къулыкъум и ветеранхэри. Абы кърихьэлIащ КъБР-м и унафэщIхэм, Мэзкуу областым и Руз куейм я лIы­кIуэхэр, республикэм и хабзэхъумэ, къарузехьэ IэнатIэхэм, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэм, къалэ, куей администрацэхэм я унафэщIхэр.
  • ПыIэ щхъуантIэр зыщхьэрыгъ зауэлIхэр маршым щIэту унафэщIхэмрэ хьэщIэ лъапIэхэмрэ яблэкIащ. Урысейм и гъунапкъэхъумэ къулыкъум лIыхъужьыгъэр и ­куэдщ. Иджырей щIэблэм япэ итахэр я щапхъэу Iуэхум адэ­кIэ пащэ. Гъунапкъэхъумэ управленэм и пщIантIэм щагъэува мемориалым деж щызэхуэсащ махуэшхуэм кърихьэлIахэр. Лъэхъэнэ, илъэс зэхуэмыдэхэм, иджырей зэманым зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм я фэеплъым пщIэ хуащIу ахэр дакъикъэкIэ щымащ.
  • АдэкIэ спорт къалэ цIыкIум Гъунапкъэхъумэ управленэм и лэжьакIуэхэм я Iэзагъыр щагъэлъэгъуащ. ИужькIэ хьэщIэхэр губгъуэ пщэфIапIэ зызыубгъуам ирагъэблэ­гъащ. Махуэшхуэ зэхыхьэр кон­церткIэ иухащ.
  •  
  • Уэрдокъуэ Идар.